نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

شماره عضویت :

         تاریخ :

آئین نامه داخلی کتابخانه دانشکده هنر و معماری

 

1.       به هر دانشجو حد اکثر دو جلد کتاب غیر مرجع به مدت 15 روز داده می شود .

2.       به هر عضو هئیت علمی حداکثر تا چهار جلد کتاب غیر مرجع به مدت 15 روز امانت داده می شود.

3.       به هر کدام از همکاران حداکثر تا دو جلد کتاب غیر مرجع به مدت 15 روز امانت داده می شود.

4.       در صورتیکه کتابی را بیش از مدت مذکور خواسته باشید . چنانچه متقاضی دیگری نداشته باشد ، مجدداً به مدت 15 روز دیگر قابل تمدید می باشد. جهت تمدید کتاب حتماً با کتابخانه هماهنگ کنید در غیر صورت تأخیر محسوب می شود.

5.      ارائه کارت عضویت کتابخانه جهت امانت گیری کتاب الزامی است .

6.      مدت امانت دهی کتب مرجع ( واژه نامه ها ، دایره المعارف ها و کتب نفیس و مصور هنری  ) یک ساعت می باشد.

7.      ورود به بخش مخزن کتابخانه ممنوع می باشد.

8.       از ارائه کارت عضویت خود به افراد دیگر خودداری نمائید . در صورتیکه کارت خود را در اختیار فرد دیگری بگذارید تا با آن کتاب بگیرد ، چنانچه کتاب صدمه ای ببیند یا مفقود شود ، صاحب کارت باید پاسخگو باشد و جبران خسارت نماید.

9.       چنانچه امانت گیرنده ، کتاب یا مدرکی را معیوب کند ( از قبیل پارگی ، بریدن صفحات ، عکس ها و نقشه ها و باز کردن صحافی کتاب و .... ) و نیز در صورت گم کردن کتاب ( مدرک ) باید جبران خسارت نموده و نسخه ای از همان مورد را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد .ضماً هزینه آماده سازی کتاب نیز به مبلغ فوق افزوده می شود.

10.در حفظ و نگهداری کارت عضویت خود کوشا باشید ، در صورت مفقود شدن کارت ، المثنی صادر نخواهد شد .

11.    اساتید مدعو قبل از اتمام قراردادخود می بایست با کتابخانه تسویه نمایند . تا زمان تسویه حساب با امور مالی مشکلی متوجه آنان نباشد . در غیر این صورت تسویه حساب با ایشان با امر مالی امکان پذیر نمی باشد .

12.    در صورت تآخیر در عودت کتاب غیر مرجع روزی 2500 ریال جریمه محسوب می شودو چنانچه این مدت از 20 روز تجاوز نماید در پرونده ثبت شده و در صورت تکرار مجدد کارت عضویت باطل می گردد .

13.    رعایت نظم و انظباط و مقررات حاکم بر کتابخانه الزامی است .

14.هنگام تسویه حساب با کتابخانه ، ارائه کارت عضویت الزامی است .

**اینجانب .............................................  با آگاهی از موارد فوق الذکر آئین نامه داخلی کتابخانه ، در خواست عضویت کتابخانه را می نمایم و متعهد می شوم کلیه مقررات کتابخانه را رعایت نمایم .

تلفن همراه و ثابت :                                                                                  تاریخ و امضاء :