سؤال 1 سؤال 1

آيا منابع کتابخانه مرکزي از نظر کمي پاسخگوي نيازهاي مراجعين مي باشد؟

% رای
0% 0 a. عالی
100% 1
b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 1