سؤال 1 سؤال 1

نظر شما در رابطه با مناسب بودن محيط سالن کتابخانه از نظر ارگونومي چيست؟ ارگونومي: ارگونومي دانشي چند رشته‌اي (Multi Disciplinary) است که اطلاعات مربوط به ظرفيتهاي هر انسان (توانايي ها، محدوديت ها و ظرفيتهاي فيزيکي و رواني) را گردآوري کرده و آنها را درطراحي مشاغل (کار)، محصولات، سيستم هاي در ارتباط با انسان، مکانهاي کار و تجهيزات با هدف پيشگيري ازبروز مسايل و مشکلات، و آسيب هاي مربوط به سلامتي و بهبود و بهينه سازي کارائي، بهره وري و کيفيت بکار مي‌برد.

% رای
50% 1
a. عالی
0% 0 b. خوب
50% 1
c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 2

سؤال 2 سؤال 2

منابع کتابخانه را از لحاظ به روز بودن چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
50% 1
a. عالی
50% 1
b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 2

سؤال 3 سؤال 3

خدمات کتابخانه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
100% 2
a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 2