اخبار اخبار

«بازگشت

لیست پایان نامه های رشته طراحی پارچه و لباس تا آبان ماه 1396 موجود در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ

ردي‍ف‌

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

م‍ح‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار

 

۱

۷۱۷پ‌

ان‍ت‍خ‍اب‌ رن‍گ‌ پ‍وش‍اک‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رن‍گ‌ پ‍وس‍ت‌

زن‍دب‍ار، س‍ان‍از

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲

۷۲۶پ‌

ت‍أث‍ی‍ر رن‍گ‌ ب‍ر ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ف‍روش‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌

م‍وس‍وی‍ان‌ ح‍ج‍ازی‌، م‍ائ‍ده‌ ال‍س‍ادات‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳

۷۲۹پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍د ب‍ا روی‍ک‍رد ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ورد پ‍ژوه‍ی‌ :ب‍ررس‍ی‌ ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ م‍د ری‍چ‍ارد اودون‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رولان‌ ب‍ارت‌)

پ‍ای‍ن‍ده‌، ن‍وش‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۴

۷۴۸پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ ادب‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍وش‌ پ‍ارچ‍ه‌ه‍ای‌ ص‍ف‍وی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ آث‍ار غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ن‍د

ت‍ق‍دس‌ن‍ژاد، زه‍را

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۵

۷۶۷پ‌

ک‍ارک‍رده‍ای‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ن‍ق‍وش‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در پ‍ارچ‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌ آن‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر

خ‍وش‍چ‍ه‍ره‌ زی‍ب‍ا، ع‍ارف‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۶

۷۶۸پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍دی‍دار ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ن‌ پ‍وش‌ ح‍ج‍اب‌ در ای‍ران‌

داوری‌ م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، زه‍ره‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۷

۸۰۱پ‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ زی‍ب‍ا ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍ل‌ و م‍رغ‌ در م‍ن‍س‍وج‍ات‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‌

ب‍ص‍ری‌ ب‍وش‍ه‍ری‌، زه‍ره‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۸

۸۶۳پ‌

م‍ی‍ن‍ا ک‍اری‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ن‌ پ‍وش‌ه‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر

ب‍رج‍ی‍ان‌، ن‍س‍ت‍رن‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۹

۸۶۹پ‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

ام‍ی‍ن‍ی‌ ده‌ ی‍ادگ‍اری‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۰

۸۸۳پ‌

ن‍ق‍ش‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ درخ‍ت‌ س‍رو در پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ب‍ه‍اره‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۱

۹۰۴پ‌

ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ارائ‍ه‌ ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ و ه‍ن‍ر طراح‍ان‌ ل‍ب‍اس‌ (وی‍ت‍ری‍ن‌)

س‍ت‍اری‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، ش‍ورا

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۲

۹۳۴پ‌

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌  طرح‌ ه‍ای‌ واردات‍ی‌ در م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ن‍ج‍ات‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۳

۹۶۲پ‌

ت‍اث‍ی‍ر م‍د ب‍ر پ‍وش‍ش‌ م‍ح‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

رن‍ج‍ب‍ر ک‍ل‍ی‍ب‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۴

۹۶۴پ‌

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ دوران‌ ص‍ف‍وی‌ و ق‍اج‍ار در ای‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ق‍ش‍لاق‍ی‌، س‍ارا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۵

۹۶۵پ‌

ف‍ن‍اوری‌ چ‍اپ‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‌

ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍ن‍ص‍وره‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۶

۱۰۱۷پ‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ن‍ق‍وش‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌ دوره‌ ی‌ س‍اس‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍اری‍ه‌

رح‍م‍ت‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ر، زه‍را

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۷

۱۰۵۰پ‌

ان‍ع‍ک‍اس‌ طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دوره‌ دوم‌ ق‍اج‍ار در ت‍م‍ای‍ز ن‍م‍ادی‍ن‌ م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍وش‍اک‌ آن‍ه‍ا

م‍ک‍ت‍ب‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۸

۱۰۷۹پ‌

ع‍وام‍ل‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍د و ل‍ب‍اس‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌ و دوم‌ (1304 - 1357 ه‍ج‍ری‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌)

س‍وری‌، زه‍را

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۹

۱۱۱۲پ‌

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در ب‍رن‍ده‍ای‌ پ‍وش‍اک‌ چ‍رم‌ در ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌؛ ن‍وی‍ن‌ چ‍رم‌ و چ‍رم‌ درس‍ا)

غ‍ائ‍ب‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۰

۱۱۳۳پ‌

ت‍اث‍ی‍ر ل‍ب‍اس‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍لاق‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ت‍أث‍ی‍ر ل‍ب‍اس‌ چ‍ن‍دم‍ن‍ظوره‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍لاق‍ان‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ ۶-۳س‍ال‌ م‍ه‍د ک‍ودک‍ه‍ای‌ اردب‍ی‍ل‌)

آرون‌، زی‍ب‍ا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۱

۱۱۴۳پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ی‌ ش‍وش‍ت‍ر (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ پ‍ارچ‍ه‌ ی‌ دی‍ب‍ای‌ ش‍وش‍ت‍ر)

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، زه‍را

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۲

۱۱۵۴پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍وج‍وان‌ دخ‍ت‍ر در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ 17  13 س‍ال‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ن‍طق‍ه‌ 5  1 ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د)

دادخ‍واه‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۳

۱۲۴۴پ‌

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍الات‍ن‍ه‌ (پ‍ی‍راه‍ن‌ و ب‍ل‍وز) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍دام‌ ب‍ان‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ول‍ر)

ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۴

۱۲۵۲پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍طب‍اق‌ اس‍ت‍ان‍دارد ال‍گ‍و ب‍رش‌ در م‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ا ان‍دام‌ ب‍ان‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)

ت‍ن‍ه‍ا، پ‍ری‍ا

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۵

۱۲۵۳پ‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طرح‌ و اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ف‍ش‌ ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ - م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ چ‍رم‌ م‍ش‍ه‍د

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۶

۱۲۸۹پ‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ رن‍گ‌ در پ‍وش‍اک‌ و م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌؛ رن‍گ‌ه‍ای‌ س‍ی‍اه‌، س‍پ‍ی‍د، س‍رخ‌ و زرد)

م‍ق‍دس‍ی‌، ن‍رج‍س‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۷

۱۳۰۹پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر واک‍ن‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ه‌ ل‍ب‍اس‌ ف‍رم‌ آم‍وزش‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۹۴ - ۱۳۹۳ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌؛ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دوم‌)

اردان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۸

۱۳۱۰پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ روی‌ T-Shertج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌

س‍ل‍ح‍ش‍ور، ک‍ل‍ث‍وم‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۲۹

۱۳۱۹پ‌

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ل‍ب‍اس‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر رودس‍ر)

رم‍ض‍ان‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۰

۱۳۳۵پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رون‍د ارائ‍ه‌ م‍د در چ‍ه‍ار م‍رک‍ز م‍د ج‍ه‍ان‌ (ل‍ن‍دن‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌، پ‍اری‍س‌، م‍ی‍لان‌)  و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ازار م‍ص‍رف‌ داخ‍ل‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ه‍ران‌)

ب‍ای‍ه‌، زه‍را

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۱

۱۳۴۰پ‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ق‍وش‌ دس‍ت‍ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌ ک‍رد خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ از م‍ن‍ظر ن‍م‍ادش‍ن‍اس‍ی‌

ض‍م‍ان‍د، ن‍اه‍ی‍د

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۲

۱۳۵۶پ‌

ام‍ن‍ی‍ت‌ و ع‍دم‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ای‌ در ل‍ب‍اس‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ج‍وان‍ان‌ ۲۰-۳۵س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)

ک‍دخ‍دای‍ی‌، م‍ه‍رن‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۳

۱۳۵۷پ‌

ه‍ن‍ر پ‍وش‍اک‌ و م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ق‍اج‍ار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آی‍ک‍ون‍ول‍وژی‌ ل‍ب‍اس‌ ش‍اه‍ان‌ و درب‍اری‍ان‌

ه‍م‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

 

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۴

۱۳۶۰پ‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍وش‍اک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ و ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ادر و ک‍ودک‌ غ‍دی‍ر در ش‍ی‍راز

دادگ‍ر، س‍ی‍م‍ا

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۵

۱۳۶۳پ‌

پ‍ی‍ون‍د س‍ب‍ک‌ (( وی‍ن‍ت‍ی‍ج‌)) و زن‍دگ‍ی‌ س‍ازگ‍ار ب‍ا م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ق‍لاب‌ دوزی‌ رش‍ت‌ دوره‌ ی‌ ق‍اج‍ار)

ع‍ب‍اس‍ی‌ س‍ورش‍ج‍ان‍ی‌، لال‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۶

۱۳۷۵پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ در ن‍ق‍وش‌ پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (آغ‍از ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ی‌ ق‍اج‍ار)

ن‍دک‍ی‌، ن‍رگ‍س‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۷

۱۳۷۹پ‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍از ت‍ول‍ی‍د ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ آث‍ار س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍ات‍م‍ی‌)

ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ آق‍م‍س‍ج‍د، ال‍ن‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۸

۱۳۸۸پ‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ ه‍وش‍م‍ن‍د در پ‍وش‍اک‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ج‍ف‌زاده‌، آرزو

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۳۹

۱۴۱۴پ‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌ دک‍وراس‍ی‍ون‌ داخ‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ و غ‍ی‍ر ای‍ران‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: روم‍ب‍ل‍ی‌)

م‍ح‍م‍دی‍ان‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۴۰

۱۴۱۷پ‌

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ان‍وان‌ از ل‍ب‍اس‌ ورزش‍ی‌ در رش‍ت‍ه‌ ف‍وت‍س‍ال‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍اش‍گ‍اه‍ه‍ا و دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور و س‍ب‍زوار)

م‍ع‍ی‍ن‌ ف‍رد، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۴۱

۱۴۷۸پ‌

آرم‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ در س‍ه‌ ح‍وزه‌ پ‍وش‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌، طراح‍ی‌ م‍د و ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ م‍د

م‍دی‍ل‍ی‌، ب‍ت‍ول‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۴۲

۱۵۰۹پ‌

زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ح‍ول‌ در ن‍وع‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ان‍وان‌ در ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌ (۱۳۱۰-۱۳۲۰)

ب‍ق‍ائ‍ی‍ان‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۴۳

۱۵۲۷پ‌

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ پ‍وش‍ش‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌

ش‍ع‍رب‍اف‌ ع‍ل‍ی‍ای‍ی‌، ت‍ک‍ت‍م‌

۱۳۹۵

طراح‍ی‌ پ‍ارچ‍ه‌ و ل‍ب‍اس‌

 

۴۴

۱۵۵۳پ‌

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍وش‍اک‌ دوس‍ت‍دار طب‍ی‍ع‍ت‌ ب‍ر ذائ‍ق‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ م‍ردم‌ ت‍ه‍ران‌ ("م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ف‍روش‍گ‍اه‌ آن‍دی‍ا، ب‍ت‍ه‌ ج‍ق‍ه‌ و ت‍ن‌ درس‍ت‌)

اف‍ش‍ار، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع علمی و اطلاع رسانی دانشگاه

نظر
لینک مطلب :