اخبار اخبار

«بازگشت

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی

 

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی   موجود در کتابخانه دیجیتالی                   دانشگاه علم و فرهنگ

   

نویسنده

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

۱

ارزش‌ "ب‍رن‍د" ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ از ن‍ظر م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ع‍س‍ک‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۱

۳۴۷پ‌

۲

ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط ح‍ج‍م‌ - ب‍ازده‌ در ب‍ازار ای‍ران‌ در ش‍رای‍ط ب‍ح‍ران‍ی‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ک‍اپ‍ولا

ن‍وروزی‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۱

۳۴۸پ‌

۳

م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ری‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از  ف‍رای‍ن‍د ه‍ای‌  چ‍ول‍ه‌ - ن‍رم‍ال‌ م‍ارک‍وف‌ س‍وئ‍ی‍چ‍ی‍ن‍گ‌ گ‍ارچ‌

ف‍راه‍ان‍ی‌ راد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۱

۳۴۹پ‌

۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ص‍ن‍دوق‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ش‍وری‌

ام‍ی‍ری‌ ج‍اوی‍د، ش‍ب‍ن‍م‌

۱۳۹۱

۳۵۰پ‌

۵

ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ و ری‍س‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ث‍اب‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۹۱

۳۶۰پ‌

۶

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارائ‍ی‌ ارزش‍ی‌ VEA

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۳۸۸

۱۹پ‌

۷

ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ در رف‍ت‍ار ک‍ارب‍رد م‍س‍ت‍م‍ر خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌

خ‍دم‍ت‍گ‍زار، ح‍م‍ی‍درض‍ا

۱۳۸۹

۲۲پ‌

۸

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ چ‍ن‍ده‍دف‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ اب‍ت‍ک‍اری‌

درخ‍ش‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۱۳۸۸

۳۷پ‌

۹

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ DEA/TOPSIS(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌)

ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍واد

۱۳۸۹

۵۲پ‌

۱۰

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء ش‍غ‍ل‍ی‌  (م‍طال‍ع‍ه‌ ای‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌)

ق‍رب‍ان‍ی‌ طال‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۱۳۸۸

۵۷پ‌

۱۱

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌

دادرس‌، م‍ع‍ی‍د

۱۳۸۹

۶۳پ‌

۱۲

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ب‍ا ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ پ‍س‌ از ان‍ت‍ش‍ار خ‍طا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌)

ب‍ه‍روزی‍ن‍ژاد، ام‍ی‍رص‍ال‍ح‌

۱۳۸۹

۶۴پ‌

۱۳

ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ورت‍ف‍وی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ازش‍ی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ری‍س‍ک‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

ن‍وروزی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

۱۳۸۹

۶۹پ‌

۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ش‍اه‌ن‍ظری‌، ه‍ل‍ی‍ا

۱۳۸۹

۱۰۱پ‌

۱۵

ت‍اث‍ی‍ر ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ و ج‍ل‍وس‍و

ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د

۱۳۸۹

۱۰۹پ‌

۱۶

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ داروی‍ی‌ - م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍وراپ‍خ‍ش‌

دام‍رودی‌، م‍ه‍س‍ا

۱۳۸۹

۱۲۱پ‌

۱۷

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ش‍ع‍ب‌ پ‍س‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍او ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌

ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۸۹

۱۲۲پ‌

۱۸

ب‍ی‍ش‌ واک‍ن‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ اخ‍ب‍ار ورود و خ‍روج‌ ب‍ح‍ران‌ م‍ال‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

زن‍دی‍ه‌، وح‍ی‍د

۱۳۸۹

۱۲۴پ‌

۱۹

ب‍ررس‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍ق‍ال‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍اره‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ع‍دی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ آن‍ه‍ا- م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز

زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۹۰

۱۳۰پ‌

۲۰

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد

درم‍ان‍ی‌، آن‍ا

۱۳۹۰

۱۸۴پ‌

۲۱

ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارزه‍ای‌ رای‍ج‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ری‍ال‌

م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

۱۳۸۹

۱۸۵پ‌

۲۲

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ارزی‍اب‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ع‍راق‍ی‌پ‍ور، م‍ری‍م‌

۱۳۹۰

۲۱۶پ‌

۲۳

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌

ش‍ال‍چ‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۰

۲۲۰پ‌

۲۴

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ :م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ آرب‍ی‍ت‍راژ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌

ح‍اج‍ی‌زاده‌، م‍ه‍دی‌

۱۳۹۰

۲۲۲پ‌

۲۵

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ (س‍ود خ‍ال‍ص‌، ج‍ری‍ان‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و س‍ود ج‍ام‍ع‌) ب‍ا ب‍ازده‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ام‍ی‍رارج‍م‍ن‍دی‌، س‍ی‍ده‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ال‍س‍ادات‌

۱۳۹۰

۲۲۵پ‌

۲۶

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ م‍س‍ک‍ن‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ ه‍دان‍ی‍ک‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌

ی‍اس‍ی‍ن‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود

۱۳۹۰

۲۲۷پ‌

۲۷

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ و زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ -م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ره‍ن‍م‍ا، گ‍ل‍ری‍ز

۱۳۹۰

۲۳۵پ‌

۲۸

ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍ول‍ی‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ک‍رم‌ ش‍ب‌ ت‍اب‌

ف‍ی‍ض‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۰

۲۴۸پ‌

۲۹

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍ذاب‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ از طری‍ق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ن‍اری‍و

دان‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۸۹

۲۵۴پ‌

۳۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دل‌ ف‍ام‍ا و ف‍رن‍چ‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

پ‍ارس‍ای‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را

۱۳۸۹

۲۶۰پ‌

۳۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ص‍اح‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا درای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ ب‍ازار

ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ائ‍ده‌

۱۳۹۰

۲۷۰پ‌

۳۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ی‍زی‍ن‌ در ب‍ررس‍ی‌ رون‍د زم‍ان‍ی‌ ق‍طع‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر در پ‍ای‍داری‌ ب‍رروی‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا م‍دل‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ری‍ش‍ه‌ واح‍د ت‍ص‍ادف‍ی‌ (GSTUR)

ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۰

۲۸۵پ‌

۳۳

ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ر ه‍ای‌ م‍دل‌ ت‍لاطم‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

ه‍دای‍ت‍ی‌، ش‍راره‌

۱۳۹۰

۲۸۸پ‌

۳۴

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظری‍ه‌ ارزش‌ آف‍ری‍ن‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ه‍دای‍ت‍ی‌، ش‍ه‍ره‌

۱۳۹۰

۲۸۹پ‌

۳۵

راب‍طه‌ ی‌ ن‍رخ‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ س‍ود س‍پ‍رده‌ ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و اج‍اره‌ ب‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ن‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ره‍ی‍اف‍ت‌ خ‍ود رگ‍رس‍ی‍ون‌ ب‍رداری‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، س‍ع‍ی‍د

اس‍ف‍ن‍د۱۳۹۰

۳۰۲پ‌

۳۶

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ری‍س‍ک‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍ع‍ال‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

ع‍ادل‍ی‌، س‍ج‍اد

ش‍ه‍ری‍ور۱۳۹۰

۳۰۳پ‌

۳۷

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ردی‍اب‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

رازق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

اس‍ف‍ن‍د۱۳۹۰

۳۰۴پ‌

۳۸

م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اب‍رق‍وی‍ی‌ ک‍ه‍ک‍ی‌، ن‍دا

اس‍ف‍ن‍د۱۳۹۰

۳۰۵پ‌

۳۹

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍ده‌ ب‍ا ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌

م‍ی‍ه‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ا، ح‍ام‍د

خ‍رداد۱۳۹۱

۳۰۸پ‌

۴۰

ای‍ج‍اد س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ل‍ح‍اظ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍دل‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ MADM، ت‍ئ‍وری‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ری‍اض‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط ب‍ازه‌ ای‌

رس‍ت‍م‍ی‌، ن‍گ‍ار

ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۹۰

۳۰۹پ‌

۴۱

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ا

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌

اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۹۱

۳۱۱پ‌

۴۲

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ گ‍از ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

روح‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌

۱۳۹۰

۳۳۵پ‌

۴۳

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ش‍ار ی‍اف‍ت‍ه‌ ت‍وس‍ط س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ف‍خ‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

۱۳۹۱

۳۷۳پ‌

۴۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ب‍رآورد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ) LAVE( ، م‍دل‌ه‍ای‌ GARCH  و ARIMA؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ داده‌ه‍ای‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ای‍ران‌

پ‍اک‍دل‌، م‍رض‍ی‍ه‌

۱۳۹۱

۳۸۲پ‌

۴۵

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دارای‍ی‌ه‍ای‌ ن‍ام‍ح‍س‍وس‌ در ای‍ران‌

رج‍ب‍ی‍ه‌ ش‍ای‍ان‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۱

۳۸۷پ‌

۴۶

طراح‍ی‌ و ارزش‌ گ‍ذاری‌ اخ‍ت‍ی‍ار م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ در ق‍رارداده‍ای‌ اج‍اره‌ م‍س‍ک‍ن‌

رف‍ع‍ت‍ی‌ ، اح‍م‍د رض‍ا

۱۳۹۱

۳۹۱پ‌

۴۷

ب‍رآورد  ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌  س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ چ‍ن‍دک‍ی‌ م‍دل‌ GARCH

ج‍لال‍ی‌، ف‍رزام‌

۱۳۹۱

۴۰۴پ‌

۴۸

ک‍ارب‍رد ب‍رآورد ه‍ای‌ اس‍ت‍وار در م‍دل‌ GARCH

ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۱

۴۰۶پ‌

۴۹

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ان‍ق‍ب‍اض‍ی‌

م‍ه‍دی‍ان‌، ح‍ام‍د

۱۳۹۱

۴۱۳پ‌

۵۰

ک‍س‍ر در ارزش‌ خ‍ال‍ص‌ دارای‍ی‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا س‍رم‍ای‍ه‌ ث‍اب‍ت‌

پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ه‍س‍ا

۱۳۸۹

۴۲۷پ‌

۵۱

م‍دل‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار GARCHو ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍دل‍س‍ازی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌

م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ک‍ن‍دل‍وس‌ ،پ‍ی‍ام‌

۱۳۹۱

۴۴۰پ‌

۵۲

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ Crunch -Bang Big-  Big

ب‍اق‍رآذری‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۱

۴۵۴پ‌

۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د ب‍ر واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در م‍راک‍ز خ‍ری‍د م‍وب‍ای‍ل‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ش‍ه‍ر ک‍رج‌

ان‍ارک‍ی‌، ه‍ان‍ی‍ه‌

۱۳۹۲

۴۷۰پ‌

۵۴

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ ه‍اپ‍ف‍ی‍ل‍د

پ‍ی‍ل‍ه‌ ور ق‍م‍ص‍ری‌، س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۱

۴۸۳پ‌

۵۵

ک‍ش‍ف‌ ح‍ب‍اب‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ طلا و س‍ک‍ه‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ب‍ا وق‍ف‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ (LPPL)

م‍ددی‌، ال‍ه‍ام‌

۱۳۹۲

۴۹۷پ‌

۵۶

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ی‍لاد

۱۳۹۱

۵۰۰پ‌

۵۷

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍ل‍ی‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ANP

اس‍ت‍ی‍ری‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

۱۳۹۲

۵۲۷پ‌

۵۸

ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ازده‌ ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ - Bاس‍پ‍لای‍ن‌ GARCH

زارع‍ی‌ ب‍ی‍دس‍ک‍ان‌،م‍رت‍ض‍ی‌

۱۳۹۱

۵۳۱پ‌

۵۹

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ زی‍ان‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ک‍ول‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ف‍ری‍ل‍ت‍ی‌

ت‍ق‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍ود

۱۳۹۱

۵۵۷پ‌

۶۰

م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ ذه‍ن‍ی‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اطراف‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار

ب‍اب‍ازاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۲

۵۶۵پ‌

۶۱

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍وار م‍ی‍زان‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ش‍ات‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍رب‍ه‌ و ب‍ی‍ن‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از

واث‍ق‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۲

۵۶۹پ‌

۶۲

ارت‍ب‍اط زم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ق‍د و ق‍ی‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌

م‍رادی‌، س‍ارا

۱۳۹۱

۵۷۸پ‌

۶۳

ارزش‌ گ‍ذاری‌ م‍ال‍ی‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ دارای‍ی‌ ن‍ام‍ح‍س‍وس‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ی‍ک‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، س‍ی‍د س‍ع‍ی‍د

۱۳۹۲

۵۹۲پ‌

۶۴

ارزش‌ گ‍ذاری‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ج‍وان‍م‍ردان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌

ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۲

۵۹۵پ‌

۶۵

ع‍وام‍ل‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍اخ‍ص‌ ک‍ل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍وی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا

م‍ع‍ی‍ن‌ ف‍رد، م‍ه‍رن‍از

۱۳۹۲

۵۹۶پ‌

۶۶

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ت‍م‍ک‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ی‌ ای‍ران‌ ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍وی‍د

۱۳۹۲

۶۰۴پ‌

۶۷

م‍دل‌ ارزش‌ اخ‍ت‍ی‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍وار

م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۲

۶۱۷پ‌

۶۸

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ردی‍اب‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍اخ‍ص‌  ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زاره‍ای‌ داده‌ک‍اوی‌

رض‍اون‍د، راح‍ل‍ه‌

۱۳۹۳

۶۱۸پ‌

۶۹

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍رت‍ف‍ول‍ی‍و ب‍ر پ‍ای‍ه‌ی‌ ح‍داق‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از

غ‍لام‍ی‌ ت‍ازه‌آب‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌

۱۳۹۲

۶۳۶پ‌

۷۰

طراح‍ی‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ای‍دار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد س‍ن‍اری‍ون‍گ‍اری‌

ن‍اص‍ری‌، ن‍وش‍ی‍ن‌

۱۳۹۲

۶۴۱پ‌

۷۱

ت‍اث‍ی‍ر م‍ذاک‍رات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ ای‍ران‌ و گ‍روه‌5 + 1 ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ک‍ل‌ ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

وص‍ال‍ی‌، پ‍وی‍ا

۱۳۹۲

۶۴۲پ‌

۷۲

س‍ن‍ج‍ش‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ ارگ‍ان‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ (VaR)

راع‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۳

۶۶۶پ‌

۷۳

طراح‍ی‌ م‍دل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اوراق‌ ارزی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، آرش‌

۱۳۹۳

۶۷۲پ‌

۷۴

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ازار آت‍ی‌ ک‍الا ب‍ا روی‍ک‍رد CAViaRب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از  ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دک‍ی‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍ازار آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلای‌ ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌)

رج‍ب‌ پ‍ور ث‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۱۳۹۱

۶۸۵پ‌

۷۵

ک‍ش‍ف‌ ح‍ب‍اب‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ س‍ه‍ام‌  در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌

لاج‍وردی‌، ف‍اطم‍ه‌ س‍ادات‌

۱۳۹۲

۶۸۶پ‌

۷۶

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ و م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ردار پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌

ب‍زرگ‍ی‍ان‌، اح‍م‍د

۱۳۹۲

۶۸۷پ‌

۷۷

طراح‍ی‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍رارداده‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ص‍ک‍وک‌

م‍ی‍رزا زاده‌، پ‍ی‍م‍ان‌

۱۳۹۳

۷۲۳پ‌

۷۸

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍رس‌ (FIX)، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وزن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

ت‍ی‍م‍وری‌، ع‍ب‍اس‌

۱۳۹۳

۷۴۶پ‌

۷۹

ن‍ح‍وه‌ ارزش‌ گ‍ذاری‌ ب‍رن‍د ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ اپ‍رات‍ور ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ رای‍ت‍ل‌

راد، آزاده‌

۱۳۹۳

۷۹۲پ‌

۸۰

راب‍طه‌ EVAو ب‍ازده‌ ک‍ل‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ی‍اف‍ت‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌

۱۳۹۳

۸۰۷پ‌

۸۱

ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ ری‍س‍ک‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ای‍ران‌

طروس‍ی‍ان‌، ادن‍ا

۱۳۹۲

۸۲۷پ‌

۸۲

طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ش‍ت‍ق‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ی‍ع‌ ش‍رط

آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍رش‍اد

۱۳۹۳

۸۳۹پ‌

۸۳

ک‍ن‍ت‍رل‌ اث‍ر اخ‍ت‍لالات‌ ک‍وچ‍ک‌ و ح‍ذف‌ اث‍ر ج‍ه‍ش‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ ری‍س‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ س‍ب‍د دارای‍ی‍ه‍ا( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ای‍ران‌)

ج‍لا، پ‍ری‍ن‍از

۱۳۹۳

۸۴۱پ‌

۸۴

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد روش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ت‍أث‍ر از ت‍اخ‍ی‍ر زم‍ان‍ی‌

طاه‍رن‍ژادی‍ان‍ی‌، ن‍ی‍وش‍ا

۱۳۹۳

۸۴۶پ‌

۸۵

ری‍س‍ک‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ ری‍س‍ک‌ ادراک‌ ش‍ده‌

ش‍ه‍ن‍ازی‌ ق‍وزل‍و، آرزو

۱۳۹۳

۸۴۸پ‌

۸۶

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وان‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍روش‌ اس‍ت‍ق‍راض‍ی‌ و طراح‍ی‌ ن‍وع‍ی‌ از ق‍رارداد ب‍رای‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

ن‍ی‍ک‍وک‍ار، ق‍اس‍م‌

۱۳۹۳

۸۷۵پ‌

۸۷

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ع‍م‍ر خ‍دم‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا روش‌ ارزش‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍وار

آزاده‌، ام‍ی‍ر ف‍رزان‌

۱۳۹۳

۸۷۷پ‌

۸۸

ارزش‍گ‍ذاری‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ از دی‍د م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ت‌

ی‍وس‍ف‍ی‌، ن‍گ‍ار

۱۳۹۳

۹۱۱پ‌

۸۹

ری‍س‍ک‌ م‍ال‍ی‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍رای‍ط ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ان‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار)

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

۹۲۶پ‌

۹۰

طراح‍ی‌ ص‍ن‍دوق‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ک‍الا م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

ق‍ی‍ص‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌

۱۳۹۳

۹۲۸پ‌

۹۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍ورس‌

پ‍رن‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۳۹۴

۹۵۸پ‌

۹۲

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر و اخ‍ت‍لال‌ در ن‍وس‍ان‍ات‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ در ن‍رخ‌ ارز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌  Realized GARCH

ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

۱۳۹۴

۹۷۰پ‌

۹۳

اث‍ر ارزش‌ ن‍ام‌ ت‍ج‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ آن‍ه‍ا

ک‍رک‍ه‌آب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۴

۹۸۸پ‌

۹۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ه‍م‍زم‍ان‌ داده‌ ه‍ای‌ ب‍ورس‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ی‌ اس‍ت‍وار در م‍دل‌ GARCH - DCC

ح‍اج‍ی‌ ب‍اب‍ائ‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا

۱۳۹۴

۱۰۲۲پ‌

۹۵

م‍دل‌ ب‍ن‍دی‌ واک‍ن‍ش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌  ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر رون‍د س‍ود ت‍ق‍س‍ی‍م‍ی‌

ک‍ی‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

 

۱۰۳۵پ‌

۹۶

ارای‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ (روی‍ک‍رد ت‍ف‍ک‍ر ن‍رم‌)

پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌، پ‍ژم‍ان‌

۱۳۹۴

۱۰۴۱پ‌

۹۷

ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ل‍وی‌

ص‍ح‍اف‍ی‌، س‍ام‍ی‌

۱۳۹۴

۱۰۵۶پ‌

۹۸

ارزش‍گ‍ذاری‌ ب‍رن‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌

ف‍اض‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍س‍ع‍ود

۱۳۹۱

۱۰۶۰پ‌

۹۹

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دل‌ ارزش‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍وار ب‍ا ج‍دا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ال‍ی‌ درآم‍ده‍ا و ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ غ‍ی‍رق‍طع‍ی‌

ح‍ج‍ت‍ی‌ ح‍اج‌، زه‍را

۱۳۹۴

۱۰۸۶پ‌

۱۰۰

طراح‍ی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ت‍ف‍ک‍ر ن‍رم‌

وارث‍ی‌، م‍ی‍لاد

۱۳۹۴

۱۰۸۷پ‌

۱۰۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ک‌ م‍دل‌ ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ GARCH

ب‍ژگ‍ی‌، رض‍ا

۱۳۹۲

۱۱۴۱پ‌

۱۰۲

ت‍اث‍ی‍ر ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ب‍ازده‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ش‍ت‍اب‌

راس‍ت‍گ‍و، ه‍م‍ا

۱۳۹۴

۱۱۵۲پ‌

۱۰۳

م‍طال‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار واب‍س‍ت‍گ‍ی‌  ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ س‍ه‍ام‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ ک‍اپ‍ولای‌  ش‍رطی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ب‍ا زم‍ان‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ن‍وظه‍ور

وزی‍ری‌ ن‍س‍ری‍ن‌، س‍م‍ی‍را

۱۳۹۴

۱۱۹۱پ‌

۱۰۴

طراح‍ی‌ م‍دل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ق‍رارداد س‍وآپ‌ ب‍ده‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

ب‍اق‍ری‍ان‌، غ‍زال‍ه‌

۱۳۹۴

۱۲۲۷پ‌

۱۰۵

ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ارچ‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ م‍ارک‍ف‌ ب‍رای‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر

طاه‍ری‍ف‍ر، روی‍ا

۱۳۹۴

۱۲۴۰پ‌

۱۰۶

ت‍ف‍اوت‌ ن‍ق‍ش‌ م‍طال‍ب‍ات‌ غ‍ی‍ر ج‍اری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌

دی‍ده‌ خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

۱۳۹۵

۱۲۶۷پ‌

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع علمی و اطلاع رسانی

نظر
لینک مطلب :