اخبار اخبار

«بازگشت

لیست پایان نامه های گروه آموزشی روانشناسی گرایش خانواده‌درمانی

 

لیست پایان نامه های گروه آموزشی روانشناسی گرایش خانواده‌درمانی موجود در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه    علم و فرهنگ تا آذرماه 1395

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ ب‍ا س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

ش‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۸

۱۱پ‌

۲

م‍دل‌ ی‍اب‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (ب‍ا ت‍م‍رک‍ز ب‍ر روی‌ پ‍در خ‍ان‍واده‌) ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ت‍ب‍ار، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌

۱۳۸۹

۳۹پ‌

۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍ق‍ای‍د غ‍ی‍رم‍ن‍طق‍ی‌ ، س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍م‍ال‍گ‍رای‍ی‌  ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

پ‍وررح‍ی‍م‍ی‌ م‍رن‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۳۸۹

۴۵پ‌

۴

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ک‍م‍روی‍ی‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

ف‍راه‍ت‍ی‌، م‍ه‍رزاد

۱۳۸۹

۴۶پ‌

۵

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ خ‍ود ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ش‍ادک‍ام‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ارور و ن‍اب‍ارور

ص‍ی‍ام‍ی‌ ک‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۹

۴۸پ‌

۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زن‍ان‌ دارای‌ ازدواج‌ ه‍ای‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ و غ‍ی‍ر ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

ام‍رال‍ه‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌

۱۳۸۹

۶۶پ‌

۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ک‍ودک‍ان‌ ، ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ و ش‍ی‍وه‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ م‍ادران‌

رس‍ت‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍را

۱۳۸۹

۶۸پ‌

۸

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ س‍ل‍وک‌ ف‍رزن‍دان‌، ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌

پ‍رواس‍ی‌ ، پ‍ری‍س‍ا

۱۳۸۹

۶۷پ‌

۹

راب‍طه‌ اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌، س‍لام‍ت‌ روان‌ و ک‍م‍ال‌ گ‍رای‍ی‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ش‍اه‍د و غ‍ی‍ر ش‍اه‍د

غ‍لام‍ی‌ ، اک‍رم‌

۱۳۸۹

۷۳پ‌

۱۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌ پ‍س‍ری‌ ک‍ه‌ وال‍دی‍ن‍ش‍ان‌ ازدواج‌ م‍ج‍دد ک‍رده‌ ان‍د ب‍ا خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ع‍ادی‌ و ت‍ک‌ وال‍دی‍ن‍ی‌

پ‍ور ص‍ال‍ح‌ ک‍چ‍و م‍ث‍ق‍ال‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۹

۸۰پ‌

۱۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍وادگ‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ اق‍دام‌ و غ‍ی‍راق‍دام‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌

ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍د

۱۳۸۹

۱۱۱پ‌

۱۲

آم‍وزش‌ غ‍ن‍ی‌ س‍ازی‌ ازدواج‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر طرح‌ ت‍ای‍م‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ارت‍ب‍اطی‌ زوج‍ی‍ن‌

م‍ن‍ص‍وری‍ان‌، س‍ارا

۱۳۸۹

۱۴۰پ‌

۱۳

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌

س‍ات‍ک‍ی‍ن‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۱۳۸۹

۱۴۹پ‌

۱۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد روان‍ی‌ (اف‍س‍ردگ‍ی‌، اض‍طراب‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌) - ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (ح‍اف‍ظه‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ، آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ر) و ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍وادگ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ ف‍رزن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ و وال‍دی‍ن‌ ف‍رزن‍دان‌ ع‍ادی‌

س‍ی‍اح‌ ق‍رب‍ان‍ی‌، گ‍ل‍ن‍از

۱۳۸۹

۱۹۸پ‌

۱۵

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ع‍ت‍اد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد

ب‍رزگ‍ر، ه‍ان‍ی‍ه‌

۱۳۸۹

۲۰۰پ‌

۱۶

ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌

ک‍م‍ردی‍ن‌ زاده‌، ه‍دی‌

۱۳۸۹

۲۰۴پ‌

۱۷

راب‍طه‌ رض‍ام‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و پ‍ای‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ زوج‍ی‍ن‌

ث‍ن‍اگ‍وی‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۰

۲۳۳پ‌

۱۸

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و راب‍طه‌ وال‍د- ف‍رزن‍دی‌ ب‍ا ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

طاه‍ری‌، م‍ن‍ص‍وره‌

۱۳۹۰

۲۳۷پ‌

۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍وادگ‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ام‌ اس‌ MS

اف‍س‍ردی‍ر، ب‍ی‍ت‍ا

۱۳۹۰

۲۴۴پ‌

۲۰

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ه‍وی‍ت‌ ب‍راس‍اس‌ ک‍م‍ال‌ گ‍رای‍ی‌ و م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ گ‍ری‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ب‍اطب‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌

۱۳۹۰

۲۴۵پ‌

۲۱

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌ ن‍ی‍اب‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ از س‍ال‍م‍ن‍د ن‍ات‍وان‌

ح‍ف‍اری‌، ه‍دی‌

۱۳۹۰

۲۴۹پ‌

۲۲

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‍ و دوس‍ت‍ان‌ و م‍ع‍ن‍اج‍وی‍ی‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ض‍ای‍ع‍ه‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اف‍راد غ‍ی‍رم‍ع‍ل‍ول‌

ای‍م‍ان‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌

۱۳۹۰

۲۵۵پ‌

۲۳

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ خ‍ان‍واده‌، اش‍ت‍غ‍ال‌ ذه‍ن‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ غ‍ذا و ت‍ص‍وی‍ر ب‍دن‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍اده‌ م‍ح‍رک‌ ش‍ی‍ش‍ه‌

رح‍م‍ت‍ی‌زاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۰

۲۶۳پ‌

۲۴

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ش‍ادک‍ام‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ف‍وردای‍س‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌

ورس‍ی‌ده‌، م‍ن‍ی‍ر

۱۳۹۰

۲۶۵پ‌

۲۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ و خ‍ودپ‍ن‍داره‌ در زن‍ان‌ م‍طل‍ق‍ه‌ و غ‍ی‍رم‍طل‍ق‍ه‌ دارای‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ان‍گ‍ی‌

ش‍ی‍خ‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۰

۲۷۲پ‌

۲۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌، و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ ب‍ا م‍ع‍ت‍ادان‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍روه‌(اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌)

ک‍رم‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۰

۲۷۸پ‌

۲۷

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ وال‍د- ف‍رزن‍دی‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ادر ب‍ه‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ در ف‍راوان‍ی‌ ع‍لائ‍م‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ از ق‍اع‍دگ‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌

ق‍ی‍ص‍ری‌پ‍ور، س‍م‍ان‍ه‌

۱۳۹۰

۲۸۲پ‌

۲۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ آن‌ و اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ در ک‍ودک‍ان‌ دخ‍ت‍ر ب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

س‍خ‍ام‍ن‍ش‌، ع‍اطف‍ه‌

۱۳۹۰

۲۸۷پ‌

۲۹

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رراب‍طه‌ ک‍ودک‌ - وال‍د (CPRT) ، ب‍ر ک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ وال‍دگ‍ری‌ م‍ادران‌

ت‍راب‍ی‌ م‍زرع‍ه‌ م‍ل‍ک‍ی‌، ن‍غ‍م‍ه‌

۱۳۹۰

۲۹۲پ‌

۳۰

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ ادراک‌ ش‍ده‌ ب‍ا طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌

ح‍اج‍ی‌ ک‍اظم‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۰

۲۹۶پ‌

۳۱

ن‍ق‍ش‌ واس‍طه‌ ه‍ای‌ م‍ث‍ل‍ث‌ س‍ازی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍ارک‍رد ازدواج‌ در زوج‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌

ق‍اس‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۰

۲۹۷پ‌

۳۲

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روی‍ک‍رد زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار(EFT) ب‍ر اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ و ب‍ه‍ب‍ود ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ زوج‍ی‍ن‌

ج‍اوی‍دی‌، ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌

۱۳۹۱

۳۱۵پ‌

۳۳

پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌: ان‍طب‍اق‌ و وارس‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار و روای‍ی‌ در زن‍ان‌ و م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ای‍ران‍ی‌

ص‍م‍دزاده‌، م‍ون‍ا

۱۳۹۰

۳۱۶پ‌

۳۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌، ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ ادراک‌ ش‍ده‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ در زوج‍ی‍ن‌ ب‍ا س‍ب‍ک‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ م‍س‍ال‍ه‌ م‍دار و ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار

ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

۱۳۹۰

۳۲۳پ‌

۳۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ اب‍راز ه‍ی‍ج‍ان‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در زن‍ان‌ و م‍ردان‌

م‍ج‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۱

۳۳۰پ‌

۳۶

اث‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ دار ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌ س‍رطان‌ - ت‍ازه‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ و ح‍ال‍ت‌ اض‍طراب‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌

ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌ ، ش‍ی‍م‍ا

۱۳۹۱

۳۸۴پ‌

۳۷

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌، اف‍زای‍ش‌ خ‍ود ک‍ارآم‍دی‌ و ک‍اه‍ش‌ ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ ب‍ا م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ گ‍ری‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‌

ف‍رخ‍زادی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

۱۳۹۱

۳۹۴پ‌

۳۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ق‍درت‌ در خ‍ان‍واده‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ راب‍طه‌ ول‍ی‌- ف‍رزن‍دی‌ و س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار و غ‍ی‍ر ب‍زه‍ک‍ار ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ش‍اق‍لان‍ی‌ ل‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۱

۴۰۱پ‌

۳۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ و خ‍ودم‍ت‍م‍ای‍ز س‍ازی‌ ب‍ا اح‍ق‍اق‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ زن‌

اش‍ت‍رای‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۱

۴۱۱پ‌

۴۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ ح‍س‍ادت‌ ع‍اطف‍ی‌ و ج‍ن‍س‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍أه‍ل‍ی‍ن‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ طلاق‌ و ع‍ادی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌

گ‍ودرزی‌، پ‍گ‍اه‌

۱۳۹۱

۴۲۹پ‌

۴۱

ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍ای‍زی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود، ت‍رس‌ از ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌، و اض‍طراب‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍اک‍ن‍ش‌-وری‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ارت‍ب‍اط ج‍ن‍س‍ی‌

ک‍ی‍ان‌ پ‍ور ،س‍ع‍ی‍د

۱۳۹۱

۴۳۰پ‌

۴۲

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ و دل‍زدگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ م‍ادران‌ دارای‌ ف‍رزن‍د م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ - ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌

م‍طه‍ری‌، زه‍راس‍ادات‌

۱۳۹۱

۴۳۱پ‌

۴۳

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌، اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌

رف‍ی‍ع‍ی‌  ،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

۱۳۹۱

۴۳۲پ‌

۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ روان‌ ب‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ و ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

دائ‍م‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۱

۴۴۳پ‌

۴۵

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ آزاردی‍دگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ی‌ و روان‍ی‌ در زن‍ان‌ ه‍م‍س‍ر آزار دی‍ده‌، م‍ت‍ق‍اض‍ی‌ طلاق‌ و ع‍ادی‌

خ‍دادادی‌ ن‍ژاد، زی‍ن‍ب‌

۱۳۹۰

۴۷۶پ‌

۴۶

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روی‍ک‍رد زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار(EFT) ب‍ر س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ و ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌

ب‍دی‍ه‍ی‌ زراع‍ت‍ی‌، ف‍رن‍وش‌

۱۳۹۲

۴۸۹پ‌

۴۷

م‍ق‍ای‍س‍ رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌، س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ن‍وروزگ‍رای‍ی‌ در اف‍راد  در آس‍ت‍ان‍ه‌ طلاق‌ و ع‍ادی‌

م‍ه‍دوی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌

۱۳۹۱

۴۹۰پ‌

۴۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍م‍ای‍زی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌

ج‍م‍ال‍ی‌ م‍طل‍ق‌، م‍رج‍ان‌

۱۳۹۲

۴۹۴پ‌

۴۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رواب‍ط، ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍ن‍س‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ن‍وع‌ Dدر ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌

ای‍زان‍ل‍و، م‍ری‍م‌

۱۳۹۱

۴۹۸پ‌

۵۰

ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ خ‍ش‍م‌، اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و اف‍زای‍ش‌ س‍ازگ‍اری‌ دخ‍ت‍ران‌ ف‍راری‌

اس‍دی‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌، پ‍ری‍س‍ا

۱۳۹۲

۵۰۳پ‌

۵۱

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ازدواج‌ و ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ارض‍ات‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ زوج‍ی‍ن‌ دارای‌ ع‍ض‍و م‍ع‍ت‍اد

م‍ه‍دی‍زاده‌، س‍ی‍ده‌ ن‍ج‍م‍ه‌

۱۳۹۲

۵۰۴پ‌

۵۲

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌(MS)

ع‍س‍ک‍ری‌، طاه‍ره‌

۱۳۹۲

۵۰۷پ‌

۵۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ در اف‍زای‍ش‌ اح‍ت‍م‍ال‌ طلاق‌ و اث‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ و س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ اس‍ن‍ادی‌ زوج‍ی‍ن‌

ب‍ص‍ی‍ری‌، ع‍اطف‍ه‌

۱۳۹۲

۵۴۵پ‌

۵۴

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ع‍ه‍د زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌، رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در زوج‍ی‍ن‌ س‍اک‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اره‌

۱۳۹۲

۵۵۴پ‌

۵۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در اف‍راد م‍ت‍اه‍ل‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌- ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ (ADHD) و اف‍راد م‍ت‍اه‍ل‌ ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌

ارش‍ادی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، م‍ژده‌

۱۳۹۱

۵۵۸پ‌

۵۶

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ در ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ زوج‍ی‍ن‌ دارای‌ ن‍اس‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ام‍ک‍ار، ال‍ن‍از

۱۳۹۲

۵۶۲پ‌

۵۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ و ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ش‍اغ‍ل‌

غ‍لام‍ی‌، زه‍را

۱۳۹۱

۵۹۳پ‌

۵۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ طرح‍واره‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍اس‍ازگ‍ار و ب‍اوره‍ای‌ غ‍ی‍ر م‍ن‍طق‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ غ‍ی‍ر پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌

ب‍اص‍ری‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

۱۳۹۲

۵۹۷پ‌

۵۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ت‍ی‍ر ب‍ا زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍ح‍ور ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ و ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ارض‌ ه‍ای‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌

ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ راد، ال‍ه‍ام‌

۱۳۹۲

۶۰۵پ‌

۶۰

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ زوج‍ی‍ن‌ (CRE) ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ زوج‍ی‍ن‌

س‍اس‍ان‌ ن‍ژاد، رک‍س‍ان‍ا

۱۳۹۲

۶۰۶پ‌

۶۱

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار EFT) ( ب‍راف‍زای‍ش‌ س‍ازگ‍اری‌ زوج‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارض‌ ن‍اب‍ارور ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۲

۶۱۳پ‌

۶۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درون‍گ‍رای‍ی‌ ، ب‍رون‍گ‍رای‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍راس‍اس‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍غ‍زی‌- رف‍ت‍اری‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌

ح‍م‍زه‌ ارب‍اب‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۲

۶۲۲پ‌

۶۳

راب‍طه‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌، ب‍اوره‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ و ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ه‍د زن‍اش‍وی‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌

ع‍ل‍ی‍پ‍ور ن‍وت‍اش‌، ب‍ی‍ت‍ا

۱۳۹۲

۶۲۳پ‌

۶۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍گ‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ک‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود اب‍ع‍اد س‍لام‍ت‌  روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ دارای‌ ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

ع‍ل‍ی‍ن‍ژاد، ف‍رزان‍ه‌

۱۳۹۱

۶۶۵پ‌

۶۵

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍اروی‍ک‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌، ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادران‌ دارای‌ ک‍ودک‌ م‍ع‍ل‍ول‌

م‍ه‍دوی‌، راض‍ی‍ه‌

۱۳۹۲

۶۶۸پ‌

۶۶

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ت‍اب‌ آوری‌ و ک‍اه‍ش‌ دل‍زدگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ع‍ش‍ق‌

س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍ده‌ ف‍ائ‍زه‌

۱۳۹۳

۶۷۸پ‌

۶۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، ت‍م‍ای‍زی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ در زوج‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍ان‌ و م‍ک‍م‍ل‌

خ‍طی‍ب‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌

۱۳۹۲

۶۷۹پ‌

۶۸

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ و اف‍زای‍ش‌ ش‍ادک‍ام‍ی‌ در زن‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ام‍داد

ش‍وه‍ان‍ی‌، س‍ان‍از

۱۳۹۳

۶۸۰پ‌

۶۹

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌ ع‍م‍ل‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را

۱۳۹۳

۶۹۷پ‌

۷۰

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ واق‍ع‍ی‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ گ‍لاس‍ر ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ح‍ال‍ت‌- ص‍ف‍ت‌ زن‍ان‌ در س‍ه‌ م‍اه‍ه‌ س‍وم‌ ب‍ارداری‌

ش‍ی‍خ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۱۳۹۳

۷۰۳پ‌

۷۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌، ه‍م‍دل‍ی‌ و ب‍خ‍ش‍ودگ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ در زوج‍ی‍ن‌ ب‍ا و ب‍دون‌ ت‍ع‍ارض‍ات‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ آم‍ی‍ز

س‍ع‍ی‍دی‌ اح‍م‍دی‌، زان‍ا

۱۳۹۲

۷۲۲پ‌

۷۲

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ زوج‍ی‍ن‌

ن‍وری‌ ب‍ن‍ه‌ ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

۱۳۹۳

۷۲۵پ‌

۷۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اب‌ آوری‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌  در ک‍ودک‍ان‌ طلاق‌ و ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌

ش‍ب‍ان‍ل‍وی‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌

۱۳۹۳

۷۴۳پ‌

۷۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ و س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ دارای‌ ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و س‍ال‍م‌ ب‍ا م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ گ‍ری‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌

ک‍واک‍ب‌، س‍پ‍ی‍ده‌

۱۳۹۳

۷۴۴پ‌

۷۵

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌  گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد از طری‍ق‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌، خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌

خ‍ل‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۳

۷۵۵پ‌

۷۶

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍ع‍ن‍ادرم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ دل‍زدگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ام‍ی‍دواری‌ در زن‍ان‌ ن‍اب‍ارور

رب‍ی‍ع‍ی‌ ک‍ن‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۳

۷۶۲پ‌

۷۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ " اب‍راز ه‍ی‍ج‍ان‌ " و " ب‍ار روان‍ی‌ " در م‍ادران‌ دارای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا و ب‍دون‌ م‍ش‍ک‍لات‌ گ‍ف‍ت‍اری‌

ب‍اق‍رص‍اد، ه‍اج‍ر

۱۳۹۱

۷۷۹پ‌

۷۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍ن‍س‍ی‌ در زن‍ان‌ دارا و ف‍اق‍د س‍اب‍ق‍ه‌ ج‍راح‍ی‌ ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍دن‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ زرغ‍ان‌، ش‍ی‍م‍ا

۱۳۹۳

۸۰۲پ‌

۷۹

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ازل‍وف‌ ب‍ر اب‍راز ه‍ی‍ج‍ان‌ و ب‍ار روان‍ی‌ م‍ادران‌ دارای‌ ک‍ودک‌ اوت‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌

ع‍رب‌ ورام‍ی‍ن‌، آس‍ی‍ه‌

۱۳۹۳

۸۲۲پ‌

۸۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌، س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ در ه‍م‍س‍ران‌ (م‍رد) م‍ع‍ت‍اد ب‍ه‌ م‍ورف‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا س‍اب‍ق‍ه‌ ع‍ود و ب‍ی‌ ع‍ود

ری‍ون‍دی‌، س‍ان‍از

۱۳۹۳

۸۳۴پ‌

۸۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ و ب‍وئ‍ن‍ی‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍اب‌ آوری‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌

اس‍دی‌، ص‍ب‍ا

۱۳۹۳

۸۴۰پ‌

۸۲

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ خ‍ودب‍ازداری‌ و دل‍زدگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌

ن‍وری‌ ش‍ورغ‍ی‍ن‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

۱۳۹۳

۸۶۲پ‌

۸۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در زن‍ان‌ دارای‌ خ‍ی‍ان‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ا زن‍ان‌ ف‍اق‍د خ‍ی‍ان‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

پ‍رج‍رات‌ پ‍و، م‍ن‍ا

۱۳۹۴

۸۹۸پ‌

۸۴

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ر ت‍اب‌ آوری‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ دارای‌ ع‍ض‍و م‍ع‍ت‍اد

ج‍دی‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۴

۹۶۱پ‌

۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وال‍دگ‍ری‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ در ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ف‍رس‍ودگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

رض‍ازاده‌، ه‍ان‍ی‍ه‌

۱۳۹۴

۹۷۴پ‌

۸۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍رد و ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر زوج‌  در ب‍ه‍ب‍ود ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌- ع‍م‍ل‍ی‌

ت‍اج‍ی‍ک‌، ال‍ه‍ه‌

۱۳۹۳

۹۷۷پ‌

۸۷

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ب‍خ‍ش‍ش‌ در خ‍ان‍واده‌ اص‍ل‍ی‌ و خ‍ان‍واده‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌

ف‍رج‍پ‍ور، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۲

۱۰۷۵پ‌

۸۸

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍داخ‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ام‍ی‍د ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌  و ام‍ی‍د زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وی‍روس‌ HIV

م‍ح‍م‍د پ‍ور دوغ‌ آب‍ادی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

۱۳۹۴

۱۱۱۶پ‌

۸۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍طل‍ق‍ه‌ و ع‍ادی‌

ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور، ف‍ری‍ب‍ا

۱۳۹۴

۱۱۲۰پ‌

۹۰

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر اض‍طراب‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر

دل‍ی‍ری‌، ک‍ب‍ری‌

۱۳۹۴

۱۱۲۵پ‌

۹۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌، ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ طلاق‌ و ع‍ادی‌

ی‍زدان‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍را

۱۳۹۴

۱۱۲۷پ‌

۹۲

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌

ل‍طف‍ی‌، م‍ون‍ا

۱۳۹۴

۱۱۲۸پ‌

۹۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ازگ‍اری‌، وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و خ‍ودپ‍ن‍داره‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ت‍ک‌ وال‍د ب‍ا خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ع‍ادی‌

ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌، س‍ی‍ده‌ س‍اح‍ل‌

۱۳۹۴

۱۱۳۶پ‌

۹۴

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ت‍ول‍د ب‍ر اف‍زای‍ش‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادر- ج‍ن‍ی‍ن‌، س‍ب‍ک‌  دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ زن‍ان‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ب‍اردار دارای‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ن‍اای‍م‍ن‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، ن‍رگ‍س‌

۱۳۹۴

۱۱۴۸پ‌

۹۵

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌، ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ و ت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌

ام‍ی‍رف‍ی‍روزی‌، س‍ه‍ی‍لا

۱۳۹۲

۱۱۷۱پ‌

۹۶

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ رواب‍ط ج‍ن‍س‍ی‌ س‍ال‍م‌ (م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍لام‍ی‌) ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌

ک‍اش‍ی‌ ت‍راش‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

۱۳۹۴

۱۱۹۶پ‌

۹۷

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ طلاق‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌، ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌

ص‍م‍دی‌، ل‍ی‍لا

۱۳۹۴

۱۲۰۵پ‌

۹۸

راب‍طه‌ ب‍ل‍وغ‌ ع‍اطف‍ی‌، ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ و طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ب‍ا رواب‍ط ف‍را زن‍اش‍وی‍ی‌

روب‍راه‍ان‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۵

۱۲۱۰پ‌

۹۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رض‍ای‍ت‌، ث‍ب‍ات‌ (اح‍ت‍م‍ال‌ طلاق‌) و ت‍ع‍ه‍د زن‍اش‍وی‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍واع‌ رواب‍ط ق‍ب‍ل‌ از ازدواج‌

م‍ی‍رزای‍ی‌، ح‍دی‍ث‌ ال‍س‍ادات‌

۱۳۹۵

۱۲۲۸پ‌

۱۰۰

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ت‍اب‌ آوری‌  زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار

ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍ده‌ گ‍ل‍ن‍از

۱۳۹۵

۱۲۳۳پ‌

۱۰۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌، ت‍اب‌ آوری‌ و س‍خ‍ت‌ در م‍ت‍ق‍اض‍ی‍ان‌ طلاق‌ و اف‍راد غ‍ی‍رم‍ت‍ق‍اض‍ی‌

اف‍ش‍ار، م‍ری‍م‌

۱۳۹۵

۱۲۶۵پ‌

۱۰۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ارت‍ب‍اط وال‍د- ن‍وج‍وان‌ دراس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌

ب‍رزاف‍ش‍ان‍ی‌، ن‍غ‍م‍ه‌

۱۳۹۴

۱۲۶۸پ‌

 

 

 

 

 

مدیریت تامین منابع علمی و اطلاع رسانی دانشگاه علم و فرهنگ
نظر
لینک مطلب :

[...] لیست پایان نامه های گروه آموزشی روانشناسی گرایش خانواده … اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ خ‍ود ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ش‍ادک‍ام‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌... [...] خواندن ادامه مطلب

ارسال شده در تاریخ 4/14/18 7:14 PM

بالا