اخبار اخبار

«بازگشت

لیست پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی عمران (گرایشهای سازه و زلزله و خاک و پی)، موجود در کتابخانه دانشگاه علم و

لیست پایان نامه های دفاع شده رشته مهندسی عمران (گرایشهای سازه و زلزله و خاک و پی)، موجود در کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ تا تاریخ 11/05/1395

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌ پایان نامه

نگارش

س‍ال‌ دفاع

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

۱

طراح‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دال‌ ه‍ای‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ح‍اف‍ظ ال‍ص‍ح‍ی‌، آرش‌

۱۳۸۹

۳۵۱پ‌

۲

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ال‍ی‍اف‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ م‍ق‍اطع‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ب‍رادران‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۱

۳۵۳پ‌

۳

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ اج‍رای‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

ج‍م‍ال‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍ادی‌

۱۳۹۰

۳۵۴پ‌

۴

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رف‍ت‍ار ق‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ پ‍ر ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍ان‍ب‍ی‌ اف‍زای‍ن‍ده‌

ش‍ام‍ی‌ ن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا

۱۳۹۱

۳۵۵پ‌

۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ب‍ا ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ح‍وری‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ ض‍رب‍ه‌ ای‌ خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ طی‍ف‍ی‌

ب‍اق‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۱۳۹۱

۳۵۸پ‌

۶

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ان‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ل‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ش‍ف‍ت‌ - گ‍ن‍اوه‌

پ‍ازوک‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

۱۳۹۱

۳۶۱پ‌

۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍م‍ای‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ در آن‍ال‍ی‍ز اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ (پ‍وش‌ آور) ب‍رای‌ پ‍ل‍ه‍ا و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌

ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌

۱۳۸۸

۱پ‌

۸

رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌  پ‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌س‍اخ‍ت‍ه‌ م‍رک‍ب‌ در م‍ن‍اطق‌ ل‍رزه‌خ‍ی‍ز ش‍ه‍ری‌

ش‍ی‍ری‌ ج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر

۱۳۸۸

۲پ‌

۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ آن‍ه‍ا در ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

روش‍ن‌ طب‍ری‌، ف‍رن‍وش‌

۱۳۸۶

۳پ‌

۱۰

ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ب‍رای‌ ت‍ران‍س‍ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ول‍ت‍اژ خ‍ازن‍ی‌

ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د

۱۳۸۸

۱۰پ‌

۱۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌  س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا دی‍واره‍ای‌ ت‍وپ‍ر ب‍ت‍ن‍ی‌ س‍ب‍ک‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ی‌ ، ن‍س‍ت‍رن‌

۱۳۸۸

۱۳پ‌

۱۲

آن‍ال‍ی‍ز غ‍ی‍رخ‍طی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ا م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا ( HSC)م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

آب‍اده‌ زاده‌ ، م‍ه‍دی‍س‌

۱۳۸۸

۱۶پ‌

۱۳

ک‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌

س‍دی‍ر ع‍اب‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۸

۳۱پ‌

۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ و اب‍ع‍اد ب‍ازش‍وه‍ا ب‍ر رف‍ت‍ار ت‍ی‍ره‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌ ب‍ازش‍ودار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ خ‍رپ‍ای‍ی‌

ث‍ن‍ائ‍ی‌، ف‍رزاد

۱۳۸۸

۴۳پ‌

۱۵

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ع‍داد رک‍ورد زل‍زل‍ه‌ در ب‍رآورد س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌

م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۸۸

۴۴پ‌

۱۶

ارزی‍اب‍ی‌ م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍رای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ واگ‍را

ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۱۳۸۹

۴۷پ‌

۱۷

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار داخ‍ل‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍س‍ل‍ح‌ ک‍ردن‌ آن‍ه‍ا

زن‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ، ک‍اوه‌

۱۳۸۹

۶۱پ‌

۱۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌  ب‍ا ات‍ص‍الات‌ م‍م‍ان‌ گ‍ی‍ر پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در م‍ن‍اطق‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز

م‍ه‍رج‍و، س‍ع‍ی‍د

۱۳۸۹

۷۷پ‌

۱۹

ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ج‍ه‍ز ب‍ه‌ م‍ی‍ان‍ق‍اب‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍م‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۸۹

۷۹پ‌

۲۰

طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ل‍ن‍د ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا

ک‍رم‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

۱۳۸۹

۹۳پ‌

۲۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ص‍ور ش‍دگ‍ی‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ و ف‍ع‍ال‌ در س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍رب‍ع‌ و م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ....

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ه‍ش‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۸۹

۱۱۸پ‌

۲۲

ای‍زولاس‍ی‍ون‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ چ‍اوش‍ی‌

۱۳۸۹

۱۲۰پ‌

۲۳

ت‍اث‍ی‍ر م‍دل‍س‍ازی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ا در ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

۱۳۸۹

۱۳۱پ‌

۲۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

رح‍ی‍م‌زاده‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌

۱۳۸۹

۱۳۵پ‌

۲۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ ج‍رم‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ در ک‍اه‍ش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‌ ت‍ح‍ت‌ ن‍وس‍ان‍گ‍ر م‍ت‍ح‍رک‌

م‍ه‍دی‍ان‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌

۱۳۹۰

۱۳۸پ‌

۲۶

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ب‍اص‍ف‍ا ، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۰

۱۴۸پ‌

۲۷

طراح‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌

ع‍ارف‌ن‍ی‍ا، ع‍اطف‍ه‌

۱۳۹۰

۱۵۶پ‌

۲۸

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍د ف‍ولادی‌ واگ‍را(EBF)

ب‍ن‍ی‌ س‍ع‍ی‍د، آرن‍وش‌

۱۳۸۹

۱۵۷پ‌

۲۹

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ م‍ت‍داول‌ در ب‍راب‍ر ان‍ف‍ج‍ار و ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

اس‍دی‌ داودآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۰

۱۶۰پ‌

۳۰

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍ر ب‍ه‌ س‍ت‍ون‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍ر ک‍م‍ان‍ش‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍ض‍ع‍ی‍ف‌ ش‍ده‌

م‍ی‍راح‍س‍ان‌، س‍ی‍د رض‍ا

۱۳۸۹

۱۷۱پ‌

۳۱

ک‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ م‍ت‍ق‍ارن‌ و ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌

م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وی‍ا، ال‍ن‍از

۱۳۹۰

۱۷۴پ‌

۳۲

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ ج‍م‍ع‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ف‍اض‍ل‍ی‌

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۳۹۰

۱۷۹پ‌

۳۳

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ م‍خ‍ازن‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ش‍رده‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍واد ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌

م‍وس‍وی‌، س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د

۱۳۹۰

۲۰۷پ‌

۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ در رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۸

۲۰۸پ‌

۳۵

ب‍ررس‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ در ب‍راب‍ر خ‍راب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌

ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۰

۲۰۹پ‌

۳۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا CFRP(م‍ق‍اطع‌ م‍رب‍ع‍ی‌ و م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌)

ی‍زدان‌ن‍ژاد ل‍م‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۸۹

۲۱۰پ‌

۳۷

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وی‍ا، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د

۱۳۸۸

۲۱۱پ‌

۳۸

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ای‍ه‌ (پ‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

پ‍ارس‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۸۸

۲۱۲پ‌

۳۹

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از FRP

ش‍ی‍ری‍ن‌ب‍ار، س‍ی‍ده‌ س‍ان‍از

۱۳۹۰

۲۱۳پ‌

۴۰

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ان‍ل‌ ه‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر

ن‍ب‍ی‍د، ن‍دا

۱۳۹۰

۲۱۴پ‌

۴۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍رای‍ط ت‍ک‍ی‍ه‌گ‍اه‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍وار CFRP

(ص‍ب‍ام‍ن‍ی‍ری‌= ص‍ب‍ا م‍ن‍ی‍ری‌)، ای‍ل‍ت‍ن‌

۱۳۹۰

۲۱۹پ‌

۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ص‍ل‍ب‍ی‍ت‌ دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌  ب‍ه‌ روش‌ اج‍زا م‍ح‍دود

ع‍س‍گ‍ری‌ ت‍ورزن‍ی‌، س‍ام‍ان‌

۱۳۹۰

۲۲۱پ‌

۴۳

ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ PSSCBت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍ان‍ب‍ی‌ رف‍ت‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، س‍ی‍ن‍ا

۱۳۹۰

۲۲۴پ‌

۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ح‍داق‍ل‌ درز ان‍ق‍طاع‌ لازم‌ ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از اث‍ر ض‍رب‍ه‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌  ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ م‍ت‍وس‍ط

ف‍رام‍رزی‌، م‍ج‍ی‍د

۱۳۹۰

۲۵۲پ‌

۴۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ر خ‍م‍ی‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از DQM

ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌

۱۳۹۰

۲۵۳پ‌

۴۶

رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ و ب‍ار ت‍ص‍ادف‍ی‌ م‍ت‍ح‍رک‌

اح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌

۱۳۸۹

۲۶۷پ‌

۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍ر ب‍ا م‍ق‍طع‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ (RBS) در ق‍اب‌

ش‍رف‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

۱۳۹۰

۲۷۳پ‌

۴۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار در طراح‍ی‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا و ب‍دون‌ ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌

خ‍رم‍ی‌ ن‍ژاد، ام‍ی‍ر

۱۳۹۰

۲۸۰پ‌

۴۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا م‍ی‍ان‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍ان‍دوی‍چ‍ی‌

ل‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د س‍ج‍اد

۱۳۹۰

۲۸۴پ‌

۵۰

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ر روی‌ رف‍ت‍ار ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌

ج‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‍ی‌، س‍م‍ی‍را

۱۳۹۰

۲۹۸پ‌

۵۱

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ه‍م‍زم‍ان‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ و س‍رب‍اره‌ ک‍وره‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ و ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ج‍واه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۹۰

۳۰۱پ‌

۵۲

ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ و م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ن‍ش‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ ان‍ف‍ج‍اری‌

رح‍م‍ت‍ی‌ ک‍وک‍ن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا

۱۳۹۰

۳۲۷پ‌

۵۳

ت‍واب‍ع‌ گ‍ری‍ن‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط ن‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‌ ن‍ه‍ای‍ت‌ ای‍زوت‍روپ‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ا ص‍ف‍ح‍ات‌ ای‍زوت‍رپ‍ی‌ م‍ت‍ع‍ام‍د ب‍ا س‍طح‌ آزاد

اولادی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۱

۳۲۸پ‌

۵۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍الای‌ ال‍ی‍اف‌ ف‍ولادی‌

ش‍اد، پ‍ی‍ام‌

۱۳۹۰

۳۳۱پ‌

۵۵

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در ص‍ل‍ب‍ی‍ت‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ س‍ب‍ک‌ PSSCB

ت‍ق‍وی‌، ف‍رزام‌

۱۳۹۱

۳۳۳پ‌

۵۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ در م‍خ‍ازن‌ ذخ‍ی‍ره‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ا س‍ق‍ف‌ ث‍اب‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ روش‌ اج‍زا م‍ح‍دود و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ APId650-E

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۳۹۱

۳۶۴پ‌

۵۷

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر ی‍ک‌ رف‍ت‍ار ات‍ص‍ال‌ T-Stubپ‍ی‍چ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍س‍ازی‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دود

ص‍دی‍ق‌، س‍ی‍ده‌ ش‍ب‍ن‍م‌

۱۳۹۱

۳۶۸پ‌

۵۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا ات‍ص‍الات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ل‍ب‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ان‍ت‍ه‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ اف‍زای‍ش‍ی‌

رس‍ت‍گ‍ارث‍م‍ری‍ن‌، زی‍ن‍ب‌

۱۳۹۱

۳۷۰پ‌

۵۹

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در اف‍ت‍ادگ‍ی‌ ع‍رش‍ه‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ورب‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ل‍رزه‌ ای‌

طاه‍ری‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

۱۳۹۱

۳۷۴پ‌

۶۰

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ض‍ری‍ب‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ خ‍اک‍ی‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ واق‍ع‌ در آن‌

ح‍اج‍ی‌ م‍لاع‍ل‍ی‌  ، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌

۱۳۹۱

۳۸۶پ‌

۶۱

ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ EBFب‍ا م‍ه‍اره‍ای‌ ه‍ف‍ت‍ی‌ و ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌

آرم‍ان‌ پ‍ور، ام‍ی‍ر ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌

۱۳۹۰

۳۹۳پ‌

۶۲

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ا  م‍ی‍ان‍ق‍اب‌  س‍ان‍دوی‍چ‌ پ‍ان‍ل‌

ع‍س‍گ‍ری‌، م‍رج‍ان‌

۱۳۹۱

۴۰۵پ‌

۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از م‍ق‍اطع‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ پ‍وش‍ش‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار ج‍ان‍ب‍ی‌

طال‍ب‍ی‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۱۳۹۱

۴۱۲پ‌

۶۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ طرح‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ ب‍ا روال‍ه‍ای‌ م‍ت‍داول‌ خ‍طی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ح‍ص‍اری‌، ک‍اوه‌

۱۳۹۱

۴۱۴پ‌

۶۵

اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ ل‍زج‌ در ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

غ‍م‍ام‌ن‍و، س‍ارا

۱۳۹۱

۴۲۰پ‌

۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و پ‍ارام‍ت‍ری‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍ال‌ ت‍ی‍ر- س‍ت‍ون‌ در ی‍ک‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌

ن‍ظرع‍ل‍ی‍ان‌ ،م‍ه‍دی‌

۱۳۹۱

۴۲۸پ‌

۶۷

ارزی‍اب‍ی‌ رواب‍ط م‍ی‍رای‍ی‌ و پ‍ری‍ود م‍وث‍ر ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌  FEMA440 ب‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌  SDOFم‍ع‍ادل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌  در س‍ازه‌ ه‍ای‌  ف‍ولادی‌

ن‍ی‍ک‌ پ‍ور، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌

۱۳۹۱

۴۳۳پ‌

۶۸

ارزی‍اب‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ دال‌ - دی‍وار ب‍رش‍ی‌  ب‍ا پ‍لان‌ ن‍ام‍ن‍ظم‌

آس‍ای‍ش‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

۱۳۹۱

۴۳۵پ‌

۶۹

ت‍وزی‍ع‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ وی‍س‍ک‍والاس‍ت‍ی‍ک‌ ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ا ک‍اب‍ل‌ در م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ای‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ و پ‍لان‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر رک‍ورد زل‍زل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌

آرم‍ان‍ف‍ر،ام‍ی‍ن‌

۱۳۹۱

۴۳۶پ‌

۷۰

ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ه‍ای‌ ن‍اک‍ارا ت‍ح‍ت‌ ب‍ار زل‍زل‍ه‌ ت‍وس‍ط پ‍وش‍ش‌ FRP

س‍ی‍ف‍ی‌، پ‍ون‍ه‌

۱۳۹۱

۴۴۵پ‌

۷۱

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ال‍ی‍اف‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍م‍ش‍ی‌ پ‍ان‍ل‌ TRCت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌

ت‍ی‍م‍وری‌ ، پ‍ری‍س‍ا

۱۳۹۱

۴۴۶پ‌

۷۲

پ‍دی‍ده‌ اث‍ر گ‍س‍ل‍ش‌ م‍ع‍ک‍وس‌ در خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از م‍دف‍ون‌

خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۱

۴۵۱پ‌

۷۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ ت‍دری‍ج‍ی‌ در ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از DYNA- LS

ام‍ی‍ن‌ ، ح‍س‍ن‍ی‌ زاده‌

۱۳۹۱

۴۵۳پ‌

۷۴

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ غ‍ی‍رم‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ب‍اب‍ک‌

۱۳۹۲

۴۶۴پ‌

۷۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د ده‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ روی‌ م‍س‍ی‍ر دل‍خ‍واه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ BCOP

ک‍اش‍ان‍ی‌ راد، ه‍وم‍ن‌

۱۳۹۲

۴۶۵پ‌

۷۶

ارزی‍اب‍ی‌ رواب‍ط دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ FEMA440 در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍رای‍ی‌ و پ‍ری‍ود م‍وث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ SDOFم‍ع‍ادل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ MDOFآن‌ در ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌-ه‍ای‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ گ‍س‍ل‌

ش‍ج‍اع‍ی‌، ش‍راره‌

۱۳۹۱

۴۶۶پ‌

۷۷

روش‌  ت‍وزی‍ع‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ وی‍س‍ک‍وز ب‍ر اس‍اس‌ ت‍وزی‍ع‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ و خ‍راب‍ی‌ در طب‍ق‍ات‌

ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، طه‌

۱۳۹۱

۴۶۷پ‌

۷۸

ج‍ان‍م‍ای‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ح‍س‍گ‍ره‍ا در م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ک‌ م‍لاک‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌

دروی‍ش‌، م‍ه‍رش‍اد

۱۳۹۲

۴۷۷پ‌

۷۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ دای‍ره‌ ای‌ ن‍ازک‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ دوار

ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌

۱۳۹۲

۴۷۸پ‌

۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآئ‍ی‌ روش‌ طراح‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌

م‍ظف‍ری‌ ن‍ه‍اون‍دی‌  ، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۱

۴۷۹پ‌

۸۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ر اول‍ر- ب‍رن‍ول‍ی‌ ی‍ک‌ و چ‍ن‍د ده‍ان‍ه‌ ب‍ا ش‍رای‍ط م‍رزی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ و ب‍ارم‍ت‍ح‍رک‌ ش‍ت‍ا ب‍دار

ک‍رب‍لای‍ی‌ اح‍م‍دزاده‌، آی‍س‍ان‌

۱۳۹۲

۴۸۰پ‌

۸۲

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ PTMS

ن‍ادری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

۱۳۹۲

۴۸۱پ‌

۸۳

ارزی‍اب‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌  پ‍ان‍ل‌

ح‍م‍ی‍دی‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۲

۴۹۱پ‌

۸۴

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار ب‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌،وح‍ی‍د

۱۳۹۱

۴۹۲پ‌

۸۵

ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ه‍م‍گ‍را

گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ ف‍ر، ب‍ه‍ن‍وش‌

۱۳۹۱

۴۹۳پ‌

۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ض‍رب‍ه‌ ای‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍الای‌ ال‍ی‍اف‌ ف‍ولادی‌

اس‍د س‍ن‍گ‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۱

۴۹۵پ‌

۸۷

رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ن‍ازک‌ ب‍ا ش‍رای‍ط م‍رزی‌ دل‍خ‍واه‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ و ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ش‍ت‍اب‍دار

ن‍ی‍از، م‍طه‍ره‌

۱۳۹۲

۵۰۱پ‌

۸۸

اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از لای‍ه‌ ه‍ای‌ FRPدر م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ م‍ی‍ان‍ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌

ن‍اص‍ری‌، س‍روش‌

۱۳۹۲

۵۰۵پ‌

۸۹

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ آرای‍ش‌ م‍راک‍ز ج‍رم‌، س‍خ‍ت‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌ در س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

رس‍ت‍م‌ ک‍لای‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌

۱۳۹۲

۵۰۶پ‌

۹۰

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ش‍ک‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ زی‍ر س‍طح‍ی‌ ب‍ر پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ح‍رک‍ات‌ ت‍وان‍م‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ در س‍طح‌ (ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)

س‍وه‍ان‍ی‌، زه‍را

۱۳۹۲

۵۰۸پ‌

۹۱

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ زل‍زل‍ه‌، م‍ص‍ال‍ح‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ب‍ر م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ پ‍ل‍ه‍ا

م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

۱۳۹۱

۵۱۹پ‌

۹۲

ت‍ه‍ی‍ه‌ طی‍ف‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ر ب‍ا م‍ق‍طع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، رح‍م‍ان‌

۱۳۹۲

۵۲۳پ‌

۹۳

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازال‍ی‍اف‌ FRPب‍ر اس‍اس‌ س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ن‍اص‍رزاده‌، ف‍اض‍ل‌

۱۳۹۲

۵۲۶پ‌

۹۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ن‍رم‍ی‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍ا ورق‌ ف‍ولادی‌

ام‍ام‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۳۹۱

۵۳۳پ‌

۹۵

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌  م‍خ‍ازن‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ش‍رده‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ی‍وب‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار

ق‍اس‍م‍ی‌ ل‍س‍ک‍وک‍لای‍ه‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۱

۵۳۹پ‌

۹۶

پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در م‍ق‍اوم‍ت‌ و وزن‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ ب‍ا دان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ای‍رن‌

م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۲

۵۴۴پ‌

۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ات‍ص‍الات‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍اCFRP

ث‍ان‍ی‌ ان‍ب‍اردان‌، ک‍ری‍م‌

۱۳۹۲

۵۴۷پ‌

۹۸

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ی‍خ‌ ک‍وب‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اث‍ر س‍ازه‌ ب‍الادس‍ت‌

درس‍ت‍ی‌ ش‍ی‍خ‍ع‍ل‍ی‌ ک‍لای‍ه‌، داوود

۱۳۹۲

۵۵۵پ‌

۹۹

م‍طا ل‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ روی‌ ب‍ت‍ن‌ ن‍ف‍وذ پ‍ذی‍ر ب‍ا م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا

داری‍ان‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

۱۳۸۸

۵۶۸پ‌

۱۰۰

ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌  م‍ی‍ان‌ م‍رت‍ب‍ه‌ م‍ت‍داول‌ در ای‍ران‌

م‍ک‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ادات‌

۱۳۹۲

۵۷۴پ‌

۱۰۱

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ ن‍ان‍وس‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ و س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ در ب‍ت‍ن‌ و ارزی‍اب‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌

ش‍اه‌ پ‍ری‌، م‍ه‍ران‌

۱۳۹۲

۵۷۵پ‌

۱۰۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رخ‍ورد س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍ج‍اور ه‍م‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ آن‍ه‍ا

م‍ق‍اب‍ل‍ی‌، روی‍ا

۱۳۹۲

۵۸۰پ‌

۱۰۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ن‍ب‍دی‌ و ف‍ون‍ی‍ک‍ولار

ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌ پ‍ور، آرش‌

۱۳۹۲

۵۸۴پ‌

۱۰۴

ت‍اث‍ی‍ر اب‍ع‍اد، م‍ح‍ل‌ و ت‍ع‍داد ب‍ازش‍وی‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ ق‍اب‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

خ‍داوردی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۱

۵۸۵پ‌

۱۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍وب‍ش‌ ع‍رش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور پ‍ل‌ ه‍ا ت‍ح‍ت‌ ح‍رک‍ات‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ در ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌ گ‍س‍ل‌

ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍ری‍ده‌

۱۳۹۲

۵۸۶پ‌

۱۰۶

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ن‍ج‍ف‍ی‌ ج‍وزان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

۱۳۹۲

۵۸۷پ‌

۱۰۷

م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ددی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر روی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ن‍س‍وج‌

رح‍ی‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

۱۳۹۲

۵۸۸پ‌

۱۰۸

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ت‍اب‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ ن‍ی‍وم‍ارک‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در ش‍ی‍روان‍ی‌

ف‍رد ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۲

۶۰۱پ‌

۱۰۹

ب‍رررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ و ن‍اپ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ وت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ از ی‍ک‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در ی‍ک‌ س‍ازه‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍ا روش‌ IDAب‍ر اس‍اس‌  ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌  م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ت‍ی‍ر و س‍ت‍ون‌

گ‍ودرزی‌، آرش‌

۱۳۹۲

۶۰۲پ‌

۱۱۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد دو روش‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌  ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ع‍ی‍وب‌

ح‍ق‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د

۱۳۹۲

۶۰۳پ‌

۱۱۱

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ در س‍ازه‌ه‍ای‌ ت‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رآورد اث‍رات‌ ای‍ن‍رس‍ی‌ ب‍اره‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ف‍رازن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۲

۶۱۱پ‌

۱۱۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد دو روش‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ م‍ع‍ی‍وب‌

ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د

۱۳۹۲

۶۱۲پ‌

۱۱۳

ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازه‌ ت‍ی‍ر چ‍ن‍د ده‍ان‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ت‍ح‍ری‍ک‍ات‌ ه‍م‍زم‍ان‌ زل‍زل‍ه‌ در ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‌ه‍ا و ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ت‍وت‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۲

۶۴۳پ‌

۱۱۴

ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍م‍ل‌ آوری‌ ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌  دوام‌ ب‍ت‍ن‌ خ‍ود ت‍راک‍م‌

م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ پ‍ور، غ‍زال‍ه‌

۱۳۹۲

۶۴۵پ‌

۱۱۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ غ‍ی‍رم‍س‍ل‍ح‌ ب‍راس‍اس‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ا ب‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اخ‍ی‍ر

ال‍زم‍ان‍ی‌، ث‍ری‍ا

۱۳۹۲

۶۵۲پ‌

۱۱۶

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ت‍داول‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

ش‍ک‍رال‍ل‍ه‍ی‌ ی‍ان‍چ‍ش‍م‍ه‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۲

۶۵۳پ‌

۱۱۷

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍رچ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ه‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

ام‍ج‍دی‍ان‌، ک‍ی‍وان‌

۱۳۹۳

۶۶۳پ‌

۱۱۸

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ت‍ی‍رچ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ف‍ولادی‌ دارای‌ ب‍ازش‍و ه‍ای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ در ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

رض‍ای‍ی‌ ب‍ل‍وچ‍ی‌، ک‍ی‍وان‌

۱۳۹۳

۶۶۴پ‌

۱۱۹

ارزی‍اب‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ اس‍ت‍اد ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍ولاد س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌(LSF)

ش‍م‍س‍ی‌، اک‍رم‌

۱۳۹۲

۶۸۸پ‌

۱۲۰

ک‍اه‍ش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍اره‍ای‌ ق‍ائ‍م‌ زل‍زل‍ه‌ و ح‍رک‍ت‌ اج‍رام‌ روی‌ س‍ازه‌ پ‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از  م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ ل‍ول‍ه‌ ای‌

ب‍ه‍رام‍ی‌ اس‍ک‍ن‍دری‌،  اردلان‌

۱۳۹۲

۷۰۸پ‌

۱۲۱

اث‍ر ب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ در ک‍م‍ان‍ش‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

ک‍اظم‍ی‌ م‍ی‍ارک‍لائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۱۳۹۳

۷۰۹پ‌

۱۲۲

ع‍م‍ل‍ک‍رد و طراح‍ی‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ س‍ازه‌ ای‌

خ‍ال‍ق‍ی‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ه‍ن‍از

۱۳۹۳

۷۱۰پ‌

۱۲۳

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ دو ج‍ه‍ت‍ه‌ ب‍ر روی‌ ات‍ص‍الات‌ RCS

آزادوار، ن‍رگ‍س‌

۱۳۹۳

۷۱۱پ‌

۱۲۴

اث‍ر ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌ درآوردن‌ دوگ‍ان‍ه‌ ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ ه‍ا ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ک‍اظم‌خ‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

۱۳۹۳

۷۱۳پ‌

۱۲۵

اث‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ق‍ائ‍م‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ر خ‍راب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌

ن‍ی‍ک‍زاد، ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۳

۷۳۱پ‌

۱۲۶

ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ق‍وس‍ی‌ ف‍ولادی‌ م‍وج‍ود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍رم‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ن‍اپ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌

ق‍ل‍ی‌زاده‌ زح‍م‍ت‍ک‍ش‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۲

۷۴۵پ‌

۱۲۷

اث‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ م‍س‍ت‍ه‍ل‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‌ ان‍رژی‌ در رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ب‍ا خ‍س‍ارت‌ ک‍م‌

ت‍اج‍ی‍ک‌، ال‍ه‍ه‌

۱۳۹۳

۷۵۱پ‌

۱۲۸

ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ زم‍ی‍ن‌ در ن‍زدی‍ک‍ی‌ و روی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ت‍روی‌ ت‍ه‍ران‌)

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌، ش‍ی‍م‍ا

۱۳۹۳

۷۵۲پ‌

۱۲۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍وردگ‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ت‍رک‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ورق‌ ف‍ولادی‌

ب‍اق‍ری‌، ارش‍اد

۱۳۹۳

۷۶۹پ‌

۱۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ان‍دون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ک‍ش‍ش‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د طب‍ق‍ه‌

م‍ت‍ف‍ک‍ری‌، پ‍درام‌

۱۳۹۳

۷۷۰پ‌

۱۳۱

اث‍ر ن‍ام‍ن‍ظم‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در ارت‍ف‍اع‌ و پ‍لان‌، ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ن‍ظم‌

ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍درض‍ا

۱۳۹۳

۷۷۱پ‌

۱۳۲

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ادب‍ن‍ده‍ای‌  ک‍م‍ان‍ش‌ ن‍اپ‍ذی‍ر  ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

ب‍رال‌، ش‍ه‍روز

۱۳۹۳

۷۷۲پ‌

۱۳۳

ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ الاک‍ل‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

ص‍ادق‍ی‌، س‍ی‍د اح‍س‍ان‌

۱۳۹۳

۷۷۵پ‌

۱۳۴

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ دوگ‍ان‍ه‌ در ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌

م‍ی‍رک‍وش‍ش‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

۷۹۰پ‌

۱۳۵

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ف‍لاح‌ دری‍اوارس‍ری‌، س‍ب‍ح‍ان‌

۱۳۹۳

۷۹۱پ‌

۱۳۶

ت‍اث‍ی‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ر ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ب‍ا خ‍س‍ارت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌

ن‍راق‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۳

۷۹۸پ‌

۱۳۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ چ‍ن‍د ج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر

ص‍ال‍ح‍ی‌ ل‍ش‍ک‍اج‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌

ب‍ه‍م‍ن‌م‍اه‌ 1393

۸۱۰پ‌

۱۳۸

ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍ان‍ق‍اب‌ ه‍ای‌  ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ ف‍ولادی‌

رض‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌

 

۸۱۳پ‌

۱۳۹

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍ارب‍ر ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

اش‍ک‍و، م‍ه‍س‍ا

۱۳۹۳

۸۲۳پ‌

۱۴۰

اث‍ر ض‍ری‍ب‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ب‍الای‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ خ‍اک‌، ب‍ر پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ای‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ دارای‌ ف‍ون‍داس‍ی‍ون‌ س‍طح‍ی‌

آق‍ائ‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍روه‌

۱۳۹۳

۸۵۴پ‌

۱۴۱

اث‍ر ض‍ری‍ب‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ خ‍اک‌ ب‍ر پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ دارای‌ ف‍ون‍داس‍ی‍ون‌ س‍طح‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ زاد، س‍ح‍ر

۱۳۹۳

۸۵۵پ‌

۱۴۲

اث‍ر ن‍ام‍ن‍ظم‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در پ‍لان‌ و ارت‍ف‍اع‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ آن‍ه‍ا

ک‍رن‍دی‍ان‌، م‍وری‍س‌

۱۳۹۳

۸۵۶پ‌

۱۴۳

ب‍ررس‍ی‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍اره‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌ و ص‍ف‍ح‍ات‌ ن‍ازک‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ وق‍وع‌ زل‍زل‍ه‌

ح‍داد ک‍ل‍ور، ام‍ی‍د

۱۳۹۳

۸۶۶پ‌

۱۴۴

روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آس‍ی‍ب‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍وج‍ک‌ و ت‍ب‍دی‍ل‌ ه‍ی‍ل‍ب‍رت‌ ه‍ان‍گ‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ل‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌

ول‍دب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۱۳۹۲

۸۸۴پ‌

۱۴۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍الات‌ گ‍ی‍ردار در ق‍اب‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

غ‍لام‍ی‌، ش‍ه‍رام‌

۱۳۹۲

۸۹۵پ‌

۱۴۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ارت‍ع‍اش‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ م‍ی‍ن‍دل‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا ل‍ح‍اظ ن‍م‍ودن‌ اث‍رات‌ ج‍دا ش‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ و ص‍ف‍ح‍ه‌

اص‍ی‍ل‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌

۱۳۹۴

۹۲۷پ‌

۱۴۷

آن‍ال‍ی‍ز دق‍ی‍ق‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍د ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ اص‍طک‍اک‍ی‌

ت‍وک‍ل‍ی‌، آرش‌

۱۳۹۴

۹۶۶پ‌

۱۴۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ارت‍ع‍اش‌ ع‍رش‍ه‌ س‍ازه‌ م‍دل‌ ش‍ده‌ ب‍ا ورق‌ ارت‍وت‍روپ‌ و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ FGMت‍ح‍ت‌ اث‍ر ن‍وس‍ان‍گ‍ر م‍ت‍ح‍رک‌

خ‍زای‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

۱۳۹۴

۹۶۹پ‌

۱۴۹

م‍دل‌ س‍ازی‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دود و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ س‍ب‍ک‌ س‍ردن‍ورد ش‍ده‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا پ‍وش‍ش‌ ورق‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌

م‍ج‍اه‍د، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

۱۳۹۴

۹۷۳پ‌

۱۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازش‍دگ‍ی‌ در دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

اورع‍ی‌، ح‍ام‍د رض‍ا

۱۳۹۴

۹۸۹پ‌

۱۵۱

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌  ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ک‌ ج‍داره‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ن‍ازک‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ص‍اب‍ر

۱۳۹۴

۱۰۰۲پ‌

۱۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍ا ب‍ازش‍وی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍م‍ان‍ش‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ح‍ف‍ظ ع‍م‍ل‍ک‍رد دی‍وار

ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

 

۱۰۲۰پ‌

۱۵۳

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍گ‍رش‌ ان‍رژی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رآورد ن‍ی‍از ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ف‍ولادی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌

 

۱۰۲۷پ‌

۱۵۴

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ خ‍اک‌ س‍ی‍ل‍ت‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ال‍ی‍اف‌ ژئ‍وت‍ک‍س‍ت‍ای‍ل‌ در آزم‍ای‍ش‌ ب‍رش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌

ک‍ری‍م‍ی‌ ت‍وس‍ن‍ل‍و، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۴

۱۰۳۹پ‌

۱۵۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ان‍ش‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ک‍ری‍ش‍ه‍ف‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ چ‍ن‍د ج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر م‍رزی‌

ف‍خ‍رای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۴

۱۰۴۸پ‌

۱۵۶

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ ب‍رای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ادب‍ن‍دی‌ در ن‍واح‍ی‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز

م‍ه‍دی‍خ‍ان‌ لال‍ه‌، غ‍زال‍ه‌

۱۳۹۴

۱۰۵۸پ‌

۱۵۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر واش‍ر ب‍ر رف‍ت‍ار چ‍رخ‍ه‌ ای‌ ات‍ص‍ال‌ ت‍ی‌اس‍ت‍اب‌ ب‍ا پ‍ی‍چ‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا

ک‍لان‍ت‍ری‌، رض‍ا

۱۳۹۴

۱۰۵۹پ‌

۱۵۸

رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍ر روی‌ گ‍روه‌ ری‍ز ش‍م‍ع‌ ه‍ا

رح‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۱۳۹۴

۱۰۶۴پ‌

۱۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ در م‍ع‍رض‌ آت‍ش‌ س‍وزی‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ه‍ارب‍ن‍د ه‍م‍گ‍را

ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

۱۳۹۴

۱۰۶۵پ‌

۱۶۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ م‍ی‍ن‍دل‍ی‍ن‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ چ‍ن‍د ج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر م‍رزی‌ و ت‍واب‍ع‌ م‍ث‍ل‍ث‍ات‍ی‌)

رب‍ان‍ی‌، ال‍م‍ی‍را

۱۳۹۴

۱۰۶۹پ‌

۱۶۱

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ه‍ارب‍ن‍د ض‍رب‍دری‌ ب‍ه‌ زان‍وی‍ی‌ در ارت‍ف‍اع‌ در رف‍ت‍ار ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ وی‍ژه‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ اف‍زای‍ش‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ آت‍درس‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

۱۳۹۴

۱۰۸۲پ‌

۱۶۲

ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍وق‌ روان‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌ خ‍ودت‍راک‍م‌

ارض‍ا، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

۱۳۹۴

۱۰۸۸پ‌

۱۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ خ‍اک‌ و س‍ازه‌ در پ‍اس‍خ‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ اف‍ق‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۴

۱۰۸۹پ‌

۱۶۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ م‍رس‍وم‌ طراح‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ و روش‌ ش‍م‍ع‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ن‍ده‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ن‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ی‍ک‌ روش‌ س‍اده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌

داراب‌ ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۳۹۴

۱۰۹۱پ‌

۱۶۵

ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ ع‍رش‍ه‌ ف‍ولادی‌

زارع‌ ب‍ی‍دک‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

۱۳۹۴

۱۱۰۱پ‌

۱۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌  دی‍واره‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ات‍ک‍ری‍ت‌

س‍م‍اوات‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۴

۱۱۲۴پ‌

۱۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍م‍ی‍ت‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ م‍ه‍اره‍ای‌ ب‍ازوی‍ی‌ ب‍ر روی‌ رف‍ت‍ار خ‍طی‌ و غ‍ی‍رخ‍طی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍رت‍ب‍ه‌

اک‍ب‍رپ‍ور ج‍ام‍ب‍ری‌، اف‍روز

۱۳۹۴

۱۱۵۸پ‌

۱۶۸

اث‍ر ب‍ازش‍وی‌ ج‍ان‌ در رف‍ت‍ار ت‍ی‍ره‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا م‍ق‍اطع‌ دوب‍ل‌ ن‍اودان‍ی‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

۱۳۹۴

۱۱۶۳پ‌

۱۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ص‍ورش‍دگ‍ی‌ داخ‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ص‍ورش‍دگ‍ی‌ ک‍ل‌ در ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

ب‍ش‍ی‍ری‌ راد، ح‍ام‍د

۱۳۹۴

۱۱۶۵پ‌

۱۷۰

ارزی‍اب‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ی‍ک‌ و چ‍ن‍دده‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا چ‍ه‍ار درج‍ه‌ آزادی‌

رس‍ت‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

۱۳۹۴

۱۱۷۵پ‌

 

 

 

 

 

 

مدیریت تامین منابع علمی و اطلاع رسانی

نظر
لینک مطلب :