اخبار اخبار

«بازگشت

لیست پایان نامه های رشته نقاشی تا آبان ماه 1396 موجود در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

م‍ح‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍اخ‍ص‌ ع‍ن‍اص‍ر ب‍ص‍ری‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ (گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ 7- 3)

م‍ح‍ل‍وج‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ان‌ ده‍ه‌ ه‍ش‍ت‍اد ای‍ران‌

ای‍م‍ان‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ن‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ق‍وش‌ س‍وزن‌ دوزی‌ م‍ازن‍دران‌

ش‍ری‍ف‍ی‌،  س‍ی‍ده‌ ام‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴

ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍طح‍ائ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ س‍ادات‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌

ری‍ی‍س‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ال‍ه‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۶

م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌  ع‍ن‍اص‍ر ن‍م‍ادی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍ده‌ ب‍ر ت‍پ‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رم‍ان‌

ع‍س‍ک‍ری‌ روک‍رد، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌  ت‍ص‍وی‍ر رس‍ت‍م‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ردوس‍ی‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ (ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍اه‌ ت‍ه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ق‍وام‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ی‍رازی‌، رش‍ی‍دا)

ص‍ال‍ح‍ی‌ پ‍ن‍اه‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۸

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ پ‍ی‍ک‍ر ان‍س‍ان‌ و ف‍ض‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ در آث‍ار ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ه‍زاد

ب‍دی‍ع‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌، آزاده‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹

م‍اه‍ی‍ت‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ رن‍گ‌ در م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ اس‍اطی‍ری‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌

ش‍ی‍خ‌ ص‍راف‌، ص‍دف‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۰

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ ه‍ای‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ م‍دح‍ی‌

پ‍وراص‍غ‍ری‌ ح‍ق‍ی‌، ن‍ازگ‍ل‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱

ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ن‍اب‍ه‍ن‍گ‍ام‍ی‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ده‍ه‌ ی‌ 80 ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌) پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‌: ش‍ام‌ ای‍ران‍ی‌

ص‍ف‍رن‍ژاد، پ‍ژم‍ان‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۲

ت‍أث‍ی‍ر ش‍اگ‍ردان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ه‍زاد ب‍ر زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ ب‍خ‍ارا و م‍ش‍ه‍د در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌

طرق‍ی‌، ال‍ه‍ه‌

۱۳۹۴

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ب‍ی‍ان‌ ب‍داه‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

اک‍ب‍ر زاده‌، ع‍ال‍ی‍ه‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ازن‍م‍ود گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ق‍درت‌ در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍طن‍ت‍ی‌)

م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌ ف‍رد، دری‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ش‍ی‍رک‍و ب‍ی‌ک‍س‌ و ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍رد

ف‍اروق‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍وارن‍گ‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ان‍ه‌ س‍وک‍ی‍اس‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌

ج‍وادی‍ه‌ پ‍ور، آرزو

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود زن‌ در ت‍ص‍اوی‍ر ک‍ت‍اب‌ ه‍زار و ی‍ک‍ش‍ب‌ (ال‍ف‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ و ل‍ی‍ل‍ه‌  (م‍ص‍ور دوره‌ ق‍اج‍ار) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ آث‍ار م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ خ‍وی‍ی‌)

خ‍زاع‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۸

م‍ه‍اج‍رت‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ و ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍وق‍ف‌ ه‍ن‍ر ت‍ج‍س‍م‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ی‍ر م‍ی‍ران‌، ال‍م‍ی‍را س‍ادات‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۹

راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ف‍رم‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍ح‍ت‍وا (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ب‍ی‍ک‍ن‌ از ن‍ظر ف‍رم‌ و م‍ح‍ت‍وا)

زارع‌، ح‍م‍ی‍د

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۰

ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ب‍اوره‍ای‌ ع‍ام‍ه‌ ب‍ر ه‍ن‍ر دوران‌ ق‍اج‍ار (روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ق‍وش‌ طل‍س‍م‌ و ع‍ل‍وم‌ غ‍ری‍ب‍ه‌)

ش‍ک‍ی‍ب‍ا، م‍رض‍ی‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۱

طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ و س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ی‌  ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ای‌ گ‍ری‍گ‍وری‌ ت‍ه‍ران‌

ادوارطزاری‍ان‌، ش‍اق‍ی‍ک‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۲

ن‍ق‍د ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اران‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ غ‍رب‍ی‌ در ح‍وزه‌ ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌

ع‍ش‍ق‍ی‌، ص‍ب‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ص‍وی‍ر ف‍رش‍ت‍ه‌ و ب‍ازن‍م‍ود آن‌ در دی‍وارن‍گ‍اری‌ ه‍ای‌ دوره‌ ق‍اج‍ار

م‍ن‍زوی‌، ه‍اج‍ر

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ظه‍ور ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ ک‍وچ‍ه‌ و ب‍ازار (در آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌)

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ف‍رد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۵

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رپ‍ذی‍ری‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ از ج‍ری‍ان‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ (پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طب‍ی‍ع‍ت‌ ب‍ی‍ج‍ان‌)

ل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

 

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ ت‍اث‍ی‍ر اب‍زارم‍ن‍دی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ن‍دی‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ ای‍ران‌)

ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ی‍اه‍رودی‌، م‍ی‍لاد

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ در دوره‌ م‍ع‍اص‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ق‍اش‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ (پ‍روژه‌ ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ک‍س‍ل‌)

غ‍ف‍اری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۸

خ‍وان‍ش‌ اس‍ارت‌ در ادب‍ی‍ات‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ت‍ا آغ‍از ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ان‍ع‍ک‍اس‌ آن‌ در ن‍گ‍اره‌ ه‍ای‌ آن‌ دوره‌

ف‍رج‍ی‌ آق‍ج‍ه‌ ک‍ن‍دی‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۹

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ح‍ض‍ور زن‍ان‌ در رون‍د ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌  1320 ه‍ . ش‌  ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ده‍ه‌ 1380 ه‍ . ش‌) پ‍روژه‌ ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌

پ‍ن‍ده‌، زه‍را

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۰

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ اک‍س‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ ان‍ت‍زاع‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

ق‍اض‍وی‌، زه‍را س‍ادات‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ اک‍س‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ در آث‍ار ادوارد م‍ون‍ش‌ و ج‍ی‍م‍ز ان‍س‍ور  (پ‍روژه‌ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌: دن‍ی‍ای‌ درون‌ م‍ن‌)

ق‍وی‍دل‌، زی‍ن‍ب‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۲

م‍طال‍ع‍ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود م‍ف‍ه‍وم‌ س‍وگ‌ و ق‍رب‍ان‍ی‌ در ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ور ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ (پ‍روژ ع‍م‍ل‍ی‌ در غ‍ی‍اب‌)

ارج‍م‍ن‍د، اح‍س‍ان‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۳

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وج‍وه‌  اغ‍راق‌  در آث‍ار ب‍ه‍م‍ن‌ م‍ح‍ص‍ص‌  و ه‍ان‍ی‍ب‍ال‌ ال‍خ‍اص‌

م‍ن‍وچ‍ه‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌ ش‍ه‍دای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ ت‍ه‍ران‌

س‍ی‍دزاده‌، س‍ی‍ده‌ زه‍را

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۵

ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ه‍دی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ن‍ق‍د ف‍رم‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌

ش‍م‍س‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، آت‍ن‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع علمی و اطلاع رسانی دانشگاه

نظر
لینک مطلب :