اخبار اخبار

«بازگشت

لیست پایان‌نامه های رشته مدیریت رسانه های ورزشی (علوم ورزشی)

  د لیست پایان‌ نامه های رشته مدیریت رسانه های ورزشی موجود در پرتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

م‍ح‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍واد رس‍ان‍ه‌ ای‌ و ن‍گ‍رش‌ ورزش‍ی‌  ن‍اش‍ران‌ ورزش‍ی‌ و غ‍ی‍ر ورزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

رح‍ی‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ع‍ل‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ م‍ص‍رف‌ رس‍ان‍ه‌ ای‌ و س‍واد رس‍ان‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍دی‍ری‍ت‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رس‍ان‍ه‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ورزش‍ی‌

س‍ل‍وک‍ی‌، ه‍م‍ا

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۳

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ص‍رف‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ و ن‍گ‍رش‌ ورزش‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍أت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ع‍ال‍ی‌ پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۴

ارت‍ب‍اط وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-اق‍ت‍ص‍ادی‌ (SES)  و رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍خ‍اطب‍ان‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ارض‌ پ‍ی‍م‍ا م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۵

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ا و ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ران‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ ای‍ران‌

ال‍ه‍ام‌، ن‍ی‍ک‍ن‍ام‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۶

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اب‍ع‍اد ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ ورزش‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ در آن‍ان‌

م‍م‍ج‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۷

ن‍ق‍ش‌ م‍ص‍رف‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ (ن‍وش‍ت‍اری‌، دی‍داری‌، ش‍ن‍ی‍داری‌ و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌) ب‍ر گ‍رای‍ش‌ م‍ردم‌ ب‍ه‌ ورزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌

ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۸

راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ س‍ردب‍ی‍ران‌ س‍روی‍س‌ خ‍ب‍ری‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ ورزش‍ی‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ه‍ای‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۹

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‍ی‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ ورزش‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۰

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وان‍ع‌ و ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ف‍رآروی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌

چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱

ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍داری‌ ورزش‍ی‌ دران‍ت‍ق‍ال‌ ارزش‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ال‍گ‍وپ‍ذی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر

ب‍خ‍ش‍ی‌ رض‍ا زاده‌، اح‍س‍ان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد م‍خ‍اطب‍ان‌ ب‍ه‌ روزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌، ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ اع‍ت‍م‍ادس‍ازی‌ در م‍ن‍اطق‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌

پ‍رچ‍ل‍و، ه‍ان‍ی‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۳

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ورزش‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ ادراک‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

س‍ل‍طان‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌ ورزش‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍گ‍و در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌

ب‍وت‍ه‌ ک‍ار ک‍ن‍ف‍ی‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ روزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌

آرام‌ س‍رش‍ت‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۶

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍واد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ارت‍ب‍اطی‌  خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ ورزش‍ی‌ و غ‍ی‍ر ورزش‍ی‌

رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۷

ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ن‍گ‍رش‌ و گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ورزش‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌

ج‍وادی‌، م‍ی‍ث‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۸

ارت‍ب‍اط س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ اخ‍لاق‍ی‌ س‍ردب‍ی‍ران‌ و رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ ورزش‍ی‌

ق‍ره‌ گ‍وزل‍و خ‍ی‍ر آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۹

ت‍أث‍ی‍ر س‍ه‌ م‍اه‌ آم‍وزش‌ ورزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ل‍گ‍رام‌ ب‍ر س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

وک‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۲۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اخ‍ب‍ار و گ‍زارش‌ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ و ف‍وت‍س‍ال‌ ب‍ان‍وان‌ در خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ه‍ای‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۹۰ت‍ا۹۵

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۲۱

س‍اخ‍ت‌ و ه‍ن‍ج‍ارس‍ازی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍طح‌ ادراک‌ پ‍اپ‍ارات‍زی‌ در خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ و ع‍ک‍اس‍ان‌ ورزش‍ی‌ ای‍ران‌

پ‍ارس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۲۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ رادی‍وی‍ی‌ ورزش‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا دی‍دگ‍اه‌ م‍خ‍اطب‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‌

ع‍ب‍دال‍ج‍وادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۲۳

راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ وال‍ی‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍وج‍وان‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌

ع‍رب‌ دوح‍ص‍اران‌، ای‍م‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۲۴

راب‍طه‌ ه‍وش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ا ه‍وش‌ ارت‍ب‍اطی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ وزارت‌ ورزش‌ و ج‍وان‍ان‌

رن‍ج‍ب‍ر، س‍ی‍ه‍لا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۷

۲۵

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ و ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اخ‍لاق‍ی‌ ورزش‍ی‌ ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‌ آب‍ادی‌، س‍ان‍از

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۲۶

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍اردای‍م‌ رس‍ان‍ه‌ ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ ن‍ود و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اطب‌

ب‍اران‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۷

۲۷

ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ ه‍واداری‌ ه‍واداران‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ پ‍رس‍پ‍ول‍ی‍س‌

رض‍اپ‍ور، م‍س‍ع‍ود

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۷

۲۸

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍واد رس‍ان‍ه‌ ای‌ در م‍ی‍ان‌ م‍دی‍ران‌ س‍ازم‍ان‌ وزارت‌ ورزش‌ و ج‍وان‍ان‌

اک‍ب‍ری‌ ح‍ل‍م‌، آس‍ی‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۲۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا ن‍ظرات‌ م‍ک‍ت‍وب‌ م‍ردم‌ درب‍اره‌ ی‌ خ‍ب‍ر اف‍ش‍ای‌ ق‍رارداد ت‍ی‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ و پ‍رس‍پ‍ول‍ی‍س‌ در خ‍ب‍رگ‍زاری‌ه‍ا

ع‍س‍اک‍ره‌، ام‍ل‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۳۰

ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ در ارت‍ق‍اء س‍طح‌ گ‍رای‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ب‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍ف‍رش‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۳۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍ب‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ودک‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ت‍ح‍رک‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ب‍دن‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، م‍رج‍ان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۷

 

 

 

 

 

 
نظر
لینک مطلب :