کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‌وی‌دی‌
راه‍ن‍م‍ا و دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ وب‍لاگ‌
ب‍ازداری‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌
ن‍ظری‍ه‌ ی‌ ذه‍ن‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌
ظروف‌ س‍ف‍ال‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
ام‍ق‍رو۱۲۳
پ‍اس‍خ‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ س‍اق‍ه‌ م‍غ‍ز
زل‍زل‍ه‌ و پ‍ل‍ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ل‍ب‍اس‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‌
آب‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
اس‍ت‍رس‌
ن‍رخ‌ ارز
پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ م‍رک‍زی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍ن‍ک‍ور
آئ‍ی‍ن‍ه‍ا و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
م‍ی‍رق‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ادت‌
<خ‍س‍روپ‍ور= خ‍س‍رو پ‍ور>، م‍رج‍ان‌
رض‍ازاده‌، ن‍ی‍م‍ا
ک‍زازی‌،< م‍ی‍رج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ = م‍ی‍رج‍لال‌ال‍دی‍ن‌>
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ش‍اپ‍ور ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ش‍ی‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
رئ‍ی‍س‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌
ن‍ج‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍زی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
خ‍وش‍اب‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
خ‍رم‌ آب‍ادی‌ ، راض‍ی‍ه‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍اره‌
زه‍را ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ش‍ی‍رازی‌
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍م‍ی‍دی‌ ن‍ه‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
مقاله فارسی
 
 
راهنمای ساخت وبلاگ
میرقدیم ، محمدسعادت ؛  1388/08/13
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور
مزینی ، امیرحسین ؛  زمستان ۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
نانو تکنولوژی
اصفهانی ، بهاره ؛  ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
آشنایی کامل با< = DVD دی وی دی >
شرکت پارسی ایبوک ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
درآمدی بر شناخت آئینها و اندیشه ها در شاهنامه
کزازی ،< میرجلال الدین = میرجلال الدین > ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
فنون < تست زنی = تست زنی >
1388/10/20
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
آب سنگین و رابطه آن با تولید بمب اتمی
مشیری ، بهرام ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >پلها با استفاده از غلافهای فولادی )stekcaJ(
برگی ، خسرو ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
<پاسخ های = پاسخهای >شنوایی ساقه مغز در کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >
رضازاده ، نیما ؛  ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه پاسخ شنوایی ساقه مغز در کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >و هنجار
حمیدی نهرانی ، مرتضی ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال < اتیسم = اوتیسم >با مادران کودکان بهنجار
خرم آبادی ، راضیه ؛  ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >و مقایسه آن با مادران کودکان عادی
خوشابی ، کتایون ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
نقص نظریه ی ذهن در پسیکوز :آیا برای اسکیزوفرنیا اختصاصی است ؟
نجاتی صفا، علی اکبر ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >، پیش و پس از درمان دارویی
<خسروپور= خسرو پور>، مرجان ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر< فعالیت های = فعالیتهای < >موسیقایی = موسیقیایی >بر حافظه و توجه در< اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >
خلف بیگی ، میترا ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه < راه کارهای = راهکارهای >مقابله ای در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >و< اختلال دو قطبی = اختلالات دوقطبی >
صالحی ، منصور ؛  ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه برخی از< ویژگی های = ویژگیهای >گفتاری و زبانی افراد مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >با گروه شاهد
رئیسی ، فیروزه ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل
شیروی ، عبدالحسین ؛  تهران
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تاثیرات شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی صفوی بر نمونه های ساخته شده در دورة قاجار
زهرا قاسمی ، علی اصغر شیرازی ؛  تهران ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
پوشاک در دوره ی مادها و هخامنشیان : مقاله
شاپور شهبازی ، علیرضا ؛  اهواز دانشگاه جندی شاپور   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3