کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : borland
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Pascal (Computer program language)
C (Computer program language)
Science
PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE)
 
پدیدآور:
Borland Software Corp Pub
Schildt, Herbert
 
ناشر:
Borland Software Corp Pub.
borland
Borland international
borland international
Borland-Osborne/McGraw-Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
TURBO PASCAL,VERSION 6.0:PROGRAMMER'S GUIDE
U.S.A Borland international   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Turbo Pascal, version 6.0: user's guide
u.s.a borland international   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2T877‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Turbo Pascal, version 6.0: Library refrence
u.s.a borland   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2T874‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
TURBO PASCAL,VERSION 6.0:TURBO VISION GUIDE
u.s.a borland   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭P2T7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Turbo C: the complete reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley, Calif. Borland-Osborne/McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭C15S354‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise JavaBeans Developer's Guide
Borland Software Corp Pub ؛  Borland Software Corp Pub.   ، 2001
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Getting Started with Java
Borland Software Corp Pub ؛  Borland Software Corp Pub.   ، 2001
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Web Application Developer's Guide
Borland Software Corp Pub ؛  Borland Software Corp Pub.   ، 2003
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک