کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Wiley/Wrox,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Apache Geronimo
Microsoft .NET Framework
CA (Computer program language)
Internet programming
Employment interviewing
Mac OS
Active server pages
PHP (Computer program language)
Windows presentation foundation
 
پدیدآور:
Genender, Jeff M.
Kitta, Todd.
Terry, Fred.
Mongan, John,1976-
Watson, Karli.
Duffy, Joe,1980-
Reinheimer, Paul Michael,1980-
 
ناشر:
Wiley/Wrox,
Wrox/Wiley Pub.,
Wrox/Wiley,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Programming interviews exposed
Mongan, John,1976- ؛  Indianapolis, IN Wrox/Wiley Pub.,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.5‬,‭.I6,M664‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Professional Apache Geronimo
Genender, Jeff M. ؛  Indianapolis, IN Wiley/Wrox,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.888‬,‭.G47‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Beginning ASP.NET 2.0 with CA
Indianapolis, IN Wiley/Wrox,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.A26,B4535‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Beginning CA 2005 databases
Watson, Karli. ؛  Indianapolis, IN Wiley/Wrox,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,W39‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Beginning Mac OS X Tiger dashboard widget development
Terry, Fred. ؛  Indianapolis, IN Wrox/Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,T437‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Professional WinFX Beta
Indianapolis, IN Wiley/Wrox,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.A65,P767‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Professional Windows Workflow Foundation
Kitta, Todd. ؛  Indianapolis, IN Wrox/Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.K57‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Professional .NET framework 2.0
Duffy, Joe,1980- ؛  Indianapolis, IN Wrox/Wiley Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.M52,D82‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Professional Web APIs with PHP
Reinheimer, Paul Michael,1980- ؛  Indianapolis, IN Wrox/Wiley Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.P224,R46‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک