کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : WetFeet,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Personnel management- Vocational guidance United States
Social Sciences
Information technolog
 
پدیدآور:
WetFeet Inc
R.A.Fish
L.J.Vollmer
 
ناشر:
WetFeet Inc.
WetFeet,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The WetFeet insider guide to careers in information technology
San Francisco, CA WetFeet,   ، c2003
شماره راهنما: ‭T‬,‭58.5‬,‭.W43‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The WetFeet insider guide to careers in human resources
San Francisco, CA WetFeet,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.2‬,‭.U5,W47‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Job Hunting A to Z, Landing the Job You Want, 2005 Edition
R.A.Fish ؛  WetFeet Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The Boston Consulting Group, WetFeet Insider Guide, 2005 Edition
WetFeet Inc ؛  WetFeet Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Ace Your Case Consulting Interviews, 2004 Edition
WetFeet Inc ؛  WetFeet Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Ace Your Case III, Practice Makes Perfec
WetFeet Inc ؛  WetFeet Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Ace Your Case IV, The Latest and Greatest, 2004 Edition
WetFeet Inc ؛  WetFeet Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Ace Your Case V, Return to the Case Interviews, 2005 Edition
WetFeet Inc ؛  WetFeet Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Ace Your Interviewst
WetFeet Inc ؛  WetFeet Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Beat The Streets II, I Banking Interview Practice Guide, 2005 Edition
L.J.Vollmer ؛  WetFeet Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک