کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Furniture making- Amateurs' manuals
Chairs
Turning
Furniture- Repairing
Woodwork- Amateurs' manuals
Woodworking tools- Maintenance and repair
Woodworking tools
Cabinetwork- Amateurs' manuals
Wooden toy making
Finish carpentry
Tables
Joinery
Power tools
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Master woodworker
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭185‬,‭.M34‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Tables and desks
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭197.5‬,‭.T3,T33‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Wood turning
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭202‬,‭.W63‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Finish carpentry
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TH‬,‭5640‬,‭.F563‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Building chairs
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭197.5‬,‭.C45,B85‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Wooden toys and crafts
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭174.5‬,‭.W6,W65‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Shaker furniture
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1995
شماره راهنما: ‭TT‬,‭195‬,‭.S48‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Portable power tools
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1992
شماره راهنما: ‭TT‬,‭186‬,‭.P67‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Hand tools
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1993
شماره راهنما: ‭TT‬,‭186‬,‭.H36‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Restoring antiques
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1995
شماره راهنما: ‭TT‬,‭199‬,‭.R47‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Sharpening and tool care
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭186‬,‭.S45‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of joinery
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1993
شماره راهنما: ‭TH‬,‭5663‬,‭.H36‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Cabinets and bookcases
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1993
شماره راهنما: ‭TT‬,‭197‬,‭.C23‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Master woodworker
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭185‬,‭.M34‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Tables and desks
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭197.5‬,‭.T3,T33‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Wood turning
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭202‬,‭.W63‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Finish carpentry
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TH‬,‭5640‬,‭.F563‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Building chairs
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭197.5‬,‭.C45,B85‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Wooden toys and crafts
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1994
شماره راهنما: ‭TT‬,‭174.5‬,‭.W6,W65‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Shaker furniture
Alexandria, Va. Time-Life Books ; Montreal ; New York : St. Remy Press,   ، c1995
شماره راهنما: ‭TT‬,‭195‬,‭.S48‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2