کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Readers - Textile engineering
English language-conversation and phrase book(for lawyers)
College readers
College Readers
English language - Technical English
English literature
Readers - Humanities
English language - Textbooks for foreign speakers
Readers -- Electric power
English language - Translating into Persian
 
پدیدآور:
Shiravi,Abdolhossein
Dalili, Akbar
Deedari, K. Reza
Haqani, Manoochehr
Rezai, Abbas Ali
Honarvar, Hushang
Miremadi, Ali
Nowruzi, Mehdi
Azmi, Mohammad
 
ناشر:
The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in humanities (SAMT)
The Center of studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in Humanities (SAMT)
The Center for studying and compiling University Books in Humanities (SAMT)
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities(SAMT)
The Center for studying and compiling university books in humanities (SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the Students of textile engineering
Dalili, Akbar ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1373 = 1994
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭T4D3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of Engineering
Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1996
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭E5E54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of medicine
Deedari, K. Reza ؛  [Tehran] The center for studying and compiling university books in Humanities (SAMT)   ، 1994
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭M4D4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Readings for general English
Tehran The Center of studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1377 = 1998
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭R44‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of Humanities 1-2
Nowruzi, Mehdi ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)   ، 1994
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭H9N6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
introduction to literature in English
Rezai, Abbas Ali ؛  [Tehran] The Center for studying and compiling university books in humanities (SAMT)   ، 1992
شماره راهنما: ‭PR‬,‭1109‬,‭R4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Theories of translaton and interpretation
Miremadi, Ali ؛  [Tehran] The center for studying and compiling university books in humanities (SAMT)   ، 1370=1991
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1498‬,‭M57‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of civil engineering
Azmi, Mohammad ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1373 = 1994
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭C54A8‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Advanced Prose: Appreciation
Honarvar, Hushang ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1992
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭H6‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Legal Texts: A TextBook for low Students
Shiravi,Abdolhossein ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities(SAMT)   ، 1380=2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭L38S4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
English for the Students of Power, Electronics, Contorol & Communications
Haqani, Manoochehr ؛  Tehran The Center for studying and compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 2006 = 1385
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭H3P6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک