کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Social sciences- Research- Methodology
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social surveys- Methodology
Education- Research- Methodology
Social sciences, Research, Methodology
Social sciences- Research- Methodology
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
Surveys- Methodology
Social sciences- Research
Qualitative research
 
پدیدآور:
Longford, Nicholas T.,1955-
Denzin, Norman K.
Morgan, George A.(George Arthur),1936-
ه‍س‍ی‌ -ب‍ی‍ب‍ر، ش‍ارل‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ی‌
Merriam, Sharan B.
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ل‍وی‍ه‌، ع‍ادل‌، ۱۳۴۱-
Fairclough, Norman,1941-
Bechhofer, Frank.
Esterberg, Kristin G.
Heaton, Janet.
ج‍اک‍ارد، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
Sage Pub.
Routledge,
Lawrence Erlbaum Associates,
John Wiley & Sons, Inc.
Springer,
Jossey-Bass,
SAGE,
McGraw-Hill,
ل‍وی‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
L. Erlbaum Associates,
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Missing data and small-area estimation
Longford, Nicholas T.,1955- ؛  New York Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HA‬,‭31.2‬,‭.L66‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative research in practice
Merriam, Sharan B. ؛  San Francisco Jossey-Bass,   ، c2002
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Understanding and evaluating research in applied clinical settings /
Morgan, George A.(George Arthur),1936- ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2006
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.M645‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Reworking qualitative data
Heaton, Janet. ؛  London ; Thousand Oaks, Calif. SAGE,   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.H35‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative research in practice
Merriam, Sharan B. ؛  San Francisco Jossey-Bass,   ، c2002
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.M4228‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Principles of research design in the social sciences
Bechhofer, Frank. ؛  London ; New York Routledge,   ، 2000
شماره راهنما: ‭H‬,‭61‬,‭.B425‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Analysing discourse
Fairclough, Norman,1941- ؛  London ; New York Routledge,   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.F274‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Methods for testing and evaluating survey questionnaires
Hoboken, NJ John Wiley & Sons, Inc.   ، c2004
شماره راهنما: ‭HM‬,‭538‬,‭.M48‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Reworking qualitative data
Heaton, Janet. ؛  London ; Thousand Oaks, Calif. SAGE,   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.H35‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Foundations for research
Mahwah, N.J. L. Erlbaum Associates,   ، 2004
شماره راهنما: ‭LB‬,‭1028‬,‭.F64‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Understanding and evaluating research in applied clinical settings /
Morgan, George A.(George Arthur),1936- ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2006
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.M645‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of Qualitative research
Denzin, Norman K. ؛  London Sage Pub.   ، 2000
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭D4H2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative methods in social research
Esterberg, Kristin G. ؛  Boston McGraw-Hill,   ، c2002
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭E7Q8‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
ابراهیمی لویه ، عادل ، ۱۳۴۱- ؛  تهران لویه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<مهارت های = مهارتهای >نظریه پردازی و< مدل سازی = مدلسازی :>راهنمایی عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی
جاکارد، جیمز ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ج۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق آمیخته ( به هم پیوستن نظریه با عمل )
هسی -بیبر، شارلین نگی ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک