کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : SQL Server
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
SQL SERVER 2005
SQL server
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌.س‍رور م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
Business intelligence
SQL Server
Client/server computing
Computer networks, Security measu
Microsoft .NET
 
پدیدآور:
Buczek, Greg.
Henderson, Ken.
Albrecht, Ralf.
Otey, Michael,1958-
Nilsson, Jimmy.
Beauchemin, Bob.
Hancock, John C.(John Christian),1973-
Langit, Lynn.
Lewis, Mor
Sunderic, Dejan.
Shepker, Matthew.
Desai, Anil.
otey,michael
Sack, Joseph
ش‍پ‍ک‍ر، م‍ت‍ی‍و
 
ناشر:
Microsoft Press
Apress ;New York :Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
Microsoft Press,
Solid Quality Learning
Apress
Apress ;New York :Distributed to the book trade by Springer-Verlag,
Addison-Wesley,
McGraw-Hill/Osborne,
Osborne/McGraw-Hill,
McGraw-Hill
SAMS,
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of SQL Server 2005 business intelligence
Langit, Lynn. ؛  Berkeley, CA Apress ;New York :Distributed to the book trade by Springer-Verlag,   ، 2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S67,L34‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL Server 2000 Resource kit
Washington Microsoft Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭C55M533‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
SQL SERVER 7:SQL server 7 developers guide
otey,michael ؛  berkeley McGraw-Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭S67C6‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 7 revres LQS اس .کیو.ال .سرور۷>
شپکر، متیو ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 2005 , T-SQL Recips
Sack, Joseph ؛  New York Apress   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
SQL SERVER 2005 IMPLEMENTATION AND MAINTENENCE
USA Solid Quality Learning   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Practical business intelligence with SQL Server 2005
Hancock, John C.(John Christian),1973- ؛  Upper Saddle River, NJ Addison-Wesley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭38.7‬,‭.H36‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Access projects with Microsoft SQL server
Albrecht, Ralf. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,A515‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
SQL server security distilled
Lewis, Mor ؛  Berkeley, Calif. Apress ;New York :Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,   ، c2
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.L49‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 7
Desai, Anil. ؛  Berkeley, Calif. Osborne/McGraw-Hill,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,D465‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 2000
Sunderic, Dejan. ؛  Berkeley, Calif. Osborne/McGraw-Hill,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,S86‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Instant SQL server 2000 applications
Buczek, Greg. ؛  Berkeley, CA Osborne/McGraw-Hill,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,B8282‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 2000 stored procedure & XML programming
Sunderic, Dejan. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,S83‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL Server 2005 developer's guide
Otey, Michael,1958- ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,O8395‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The Guru's guide to SQL server stored procedures, XML, and HTML
Henderson, Ken. ؛  Boston Addison-Wesley,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,H45‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
A first look at SQL server 2005 for developers
Beauchemin, Bob. ؛  Boston ; London Addison-Wesley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,B43‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Writing stored procedures for Microsoft SQL Server
Shepker, Matthew. ؛  Indianapolis, Ind. SAMS,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,S542‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
.NET enterprise design with visual basic .NET and SQL server 2000 /
Nilsson, Jimmy. ؛  Indianapolis, Ind. SAMS,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.M52,N55‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
MCSE training kit
Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,M48‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL server 2000 performance tuning
Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,M5322‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4