کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Redmond, WA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
SQL server
Microsoft Excel (Computer file)
Project management, Planning
Electronic data processing personnel- Certification
Windows NT --Exam 70-073
CA (Computer program language)
Microsoft Visual BASIC
Microsoft Project
Microsoft Windows (Computer file)
Certification
Active server pages
Microsoft Visual studio
Visual FoxPro for Windows
 
پدیدآور:
Jacobson, Reed.
Hundhausen, Richard.
Misner, Stacia.
Turner, Michael S. V.
Chatfield, Carl S.,1964-
Halvorson, Michael.
Jones, Allen.
Prosise, Jeff.
Esposito, Dino,1965-
Pelland, Patrice.
Whalen, Edward.
Holme, Dan.
Foxall, James D.
Speallman, Joe
 
ناشر:
Microsoft Press
Microsoft Press,
Microsoft,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
MCSE readiness review: Exam 70-073: Microsoft Windows NT.Workstation 4.0
Speallman, Joe ؛  Redmond, WA Microsoft Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/3‬,‭S64‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2003
Chatfield, Carl S.,1964- ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,.C463‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft solutions framework essentials
Turner, Michael S. V. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,T856‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
MCSA/MCSE self-paced training kit
Holme, Dan. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2004
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL Server 2000 reporting services step by step
Misner, Stacia. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,M57‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL server 2005 administrator's companion
Whalen, Edward. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2006
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Build a program now
Pelland, Patrice. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,P45‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Practical standards for Microsoft Visual Basic
Foxall, James D. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,F695‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
CA programmer's cookbook
Jones, Allen. ؛  Redmond, Wa. Microsoft Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,J64‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual Basic 2005 step by step
Halvorson, Michael. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,H3357‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Working with Microsoft Visual studio 2005 team system
Hundhausen, Richard. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.M57,H86‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Excel 2007 Visual Basic for applications step by step
Jacobson, Reed. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,J338‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Introducing Microsoft ASP.NET Ajax
Esposito, Dino,1965- ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.A26,E877‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Programming Windows with MFC
Prosise, Jeff. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,P79‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual FoxPro 6.0 programmer's guide
Redmond, WA Microsoft Press,   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M5745‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
MCSA self-paced training kit
Redmond, WA Microsoft,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.M32677‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک