کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Nolo,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Small business- Law and legislation United States Forms
Trademark
Artisans United States- Handbooks, manuals, etc
Trial practice United States Popular works
Disability insurance United States Handbooks, manuals, etc
Internet domain names
Law United States Popular works
Small business- Taxation- Law and legislation United States
Marketing
Business planning
Covenants not to compete United States
Small business- Law and legislation United States Popular works
Sale of business enterprise
Intellectual propert
Inventions United States
 
پدیدآور:
Mancuso, Anthony.
Stim, Richard.
Daily, Frederick W.,1942-
Elias, Stephen.
Miehe, Shannon,1971-
McKeever, Mike P.
Phillips, Michael,1938-
Fishman, Stephen.
Morton, David A.,1945-
Bergman, Paul,1943-
Steingold, Fred.
 
ناشر:
Nolo Press,
Nolo.com,
Nolo,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
How to write a business plan
McKeever, Mike P. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.28‬,‭.M3839‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Business buyout agreements
Mancuso, Anthony. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭1659‬,‭.Z9,M36‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3180‬,‭.Z9,E43‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Marketing without advertising
Phillips, Michael,1938- ؛  Berkeley, Calif. Nolo Press,   ، 1997
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415‬,‭.P484‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Marketing without advertising
Phillips, Michael,1938- ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415‬,‭.P484‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Legal guide for starting & running a small business
Steingold, Fred. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭1659‬,‭.Z9,S76‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Inventor's guide to law, business & taxes
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3131‬,‭.Z9,F57‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Legal forms for starting & running a small business
Steingold, Fred. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭1659‬,‭.A65,S74‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Sell your business
Steingold, Fred. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭1659‬,‭.Z9,S762‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Marketing without advertising
Phillips, Michael,1938- ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415‬,‭.P484‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Tax savvy for small business
Daily, Frederick W.,1942- ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2005
شماره راهنما: ‭KF‬,‭6491‬,‭.D35‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Domain names
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo.com,   ، 2000
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57,E43‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
How to create a noncompete agreement
Miehe, Shannon,1971- ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2002, c2001
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3463‬,‭.Z9,M54‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Nolo's encyclopedia of everyday law
Berkeley, CA Nolo,   ، 2002
شماره راهنما: ‭KF‬,‭387‬,‭.N65‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Tax savvy for small business
Daily, Frederick W.,1942- ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2002
شماره راهنما: ‭KF‬,‭6491‬,‭.D35‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Your crafts business
Stim, Richard. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭390‬,‭.A69,S75‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Represent yourself in court
Bergman, Paul,1943- ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭8841‬,‭.B47‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Legal guide for starting & running a small business
Steingold, Fred. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭1659‬,‭.Z9,S76‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Nolo's guide to social security disability
Morton, David A.,1945- ؛  Berkeley, Calif. Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭7105.25‬,‭.U6,M675‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6