کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microsoft Project
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
Project management- Computer programs
Project management
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز،swodniwrof tcejorP tfosorciM
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
Microsoft Project
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رون‌،ت‍ی‍م‌
Muir, Nancy,1954-
Chatfield, Carl S.,1964-
<چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د= چ‍ت‌ ف‍ی‍ل‍د>، ک‍ارل‌
پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
Kennemer, Brian.
Chefetz, Gary.
Marchewka, Jack T.
رن‍ج‍ب‍ران‌، م‍ج‍ی‍د
Marmel, Elaine J.
 
ناشر:
O'Reilly Media,
Microsoft Press,
آذرب‍اد
Apress,
Wiley Pub.,
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
Que,
Wiley,
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌ : زان‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه
رنجبران ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =0002 tcejorP tfosorciMمایکروسافت پروجکت دو هزار>
پیرون ،تیم ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 89 tcejorP tfosorciM مایکروسافت پروجکت ۹۸>
پیرون ،تیم ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < =7002 tcejorP eciffO tfosorciMمایکروسافت آفیس پروجکت دو هزار و هفت >
<چتفیلد= چت فیلد>، کارل ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = 0002 tcejorP tfosorciM میکروسافت پروجکت ۲۰۰۰ > در ۲۴ ساعت
پیرون ، تیم ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Project 2007 bible
Marmel, Elaine J. ؛  Hoboken, NJ Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,M369‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2007 for dummies
Muir, Nancy,1954- ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,M82‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2003 bible
Marmel, Elaine J. ؛  Hoboken, NJ Wiley Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,M3692‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2003
Chatfield, Carl S.,1964- ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,.C463‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Show me! Microsoft Office Project 2003
Kennemer, Brian. ؛  Indianapolis, IN Que,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,K464‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Implementing enterprise
Chefetz, Gary. ؛  New York Apress,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,C467‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Project 2003 personal trainer
Sebastopol, CA O'Reilly Media,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,P69‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Information technology project management
Marchewka, Jack T. ؛  Hoboken, NJ Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,M367‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Implementing enterprise
Chefetz, Gary. ؛  New York Apress,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,C467‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک