کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : John Benjamins Pub.,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Grammar, Comparative and genera
Dialogue analysis
Historical linguistics
Discourse analysi
Spanish languag
Czech languag
Science
Touch- Psychological aspects
Semantics
Marriage counseling
Discourse analysis
Literacy
 
پدیدآور:
P.Jackson,I.Moulinier
Quaglio, Paulo.
Sihler, Andrew L.
Eddington, David.
Sturgeon, Anne.
Muntigl, Peter.
Renkema, J.
 
ناشر:
John Benjamins Pub.,
John Benjamins Pub.
John Benjamins Pub. Co.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Spanish phonology and morphology
Eddington, David. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭PC‬,‭4131‬,‭.E33‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Narrative counselling
Muntigl, Peter. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭10‬,‭.M86‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Persuasion across genres
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭P‬,‭302.8‬,‭.P468‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Literacies, global and local
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭40.5‬,‭.L58,L58‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Cross-linguistic semantics
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭325‬,‭.C76‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Television dialogue
Quaglio, Paulo. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2009
شماره راهنما: ‭P‬,‭95.455‬,‭.Q34‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Principles of syntactic reconstruction
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭291‬,‭.P75‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The left periphery
Sturgeon, Anne. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭PG‬,‭4361‬,‭.S78‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Language History: An Introduction
Sihler, Andrew L. ؛  Amsterdam John Benjamins Pub.   ، 2000
شماره راهنما: ‭P‬,‭140‬,‭S52‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Touching for knowing
Amsterdam ; Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭BF‬,‭275‬,‭.T69‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Natural Language Processing for Online Applications, Text Retrieval, Extraction and...
P.Jackson,I.Moulinier ؛  John Benjamins Pub.   ، 2002
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to discourse studies
Renkema, J. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭P‬,‭302‬,‭R45‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک