کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Internet marketing
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Internet marketing
Branding (Marketing)
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍ه‍م‍ان‍داری‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- رف‍ت‍ار
Stores, Retail
eBay (Firm)
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍رد -- م‍دی‍ری‍ت‌
Business enterprises- Computer networks
New business enterprises
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
Electronic commerce
 
پدیدآور:
<م‍ی‍ن‍ات‍زی‌= م‍ی‍ن‍ات‍س‍ی‌>، روب‍رت‍ا
Cocoran, Ian.
Negen, Bob,1956-
Collier, Marsha.
Chiaravalle, Bill.
Byron, D. L.
Royer, Susanne,1969-
Martinez, Michael J.,1972-
Emerick, Donald.
رای‍ان‌،< دام‍ی‍ی‍ن‌= دی‍م‍ی‍ان‌>
م‍ه‍ران‍ی‌، ه‍رم‍ز، ۱۳۳۳-
Holden, Greg.
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱ - م‌
Moran, Mike,1958-
واک‍ر، ج‍ف‌
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
Routledge,
Kiplinger Books,
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
Allworth Press,
New Riders,
Wiley Pub., Inc.,
Wiley Pub.,
Prentice Hall PTR,
ف‍وژان‌
McGraw-Hill/Osborne,
رس‍ا
آدی‍ن‍ه‌
Wiley Pub., Inc,
Idea Group Pub.,
IBM ; London : Pearson Education [distributor],
J. Wiley & Sons,
پ‍ی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The art of digital branding
Cocoran, Ian. ؛  New York Allworth Press,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.C6363‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
How to do everything with your eBay business
Holden, Greg. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5476‬,‭.H65‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Marketing your retail store in the Internet age
Negen, Bob,1956- ؛  Hoboken, NJ J. Wiley & Sons,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5429‬,‭.N413‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Starting an online business for dummies
Holden, Greg. ؛  Hoboken, NJ Wiley Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.37‬,‭.H65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Practical tech for your business
Martinez, Michael J.,1972- ؛  Washington, D.C. Kiplinger Books,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭62.5‬,‭.M3655‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Exploring Web marketing & project management
Emerick, Donald. ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall PTR,   ، c2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.E47‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Search Engine Marketing, Inc.
Moran, Mike,1958- ؛  Upper Saddle River, N.J. IBM ; London : Pearson Education [distributor],   ، 2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.M665‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Contemporary research in e-marketing
Hershey, PA Idea Group Pub.,   ، c2005-2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.C67‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Branding for dummies
Chiaravalle, Bill. ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub., Inc,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1255‬,‭.C48‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
EBay listings that sell for dummies
Collier, Marsha. ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub., Inc.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.C6365‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Publish and prosper
Byron, D. L. ؛  Berkeley, Calif. New Riders,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.B97‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Strategic management and online selling
Royer, Susanne,1969- ؛  London ;New York Routledge,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548‬,‭R6S8‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی < رسانه های = رسانه های >اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی
<میناتزی = میناتسی >، روبرتا ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۲‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رفتار مصرف کننده آنلاین :نظریه و تحقیق در رسانه های اجتماعی ، تبلیغات و خرده فروشی الکترونیکی
تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ک۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درک بازاریابی دیجیتال :استراتژیهای بازاریابی دیجیتال
رایان ،< دامیین = دیمیان > ؛  کرج پیدار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭ر۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<راه اندازی = راه اندازی >کسب و کار :فرمول سری میلیونر اینترنتی برای فروش آنلاین کسب و کار
واکر، جف ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تبلیغات
مهرانی ، هرمز، ۱۳۳۳- ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نسل چهارم بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک