کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Delphi (Computer file)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Win32
Delphi (Computer file)
Computer software- Development
XML (Document markup language)
Computer games- Programming
 
پدیدآور:
Ayres, John.
Wood, Keith,1961-
Hladni, Ivan.
Cantu, Marco.
Moore, Alan C.,1943-
Wozniewicz, Andrew.
Benner, Derek A.
Teixeira, Steve.
Lischner, Ray,1961-
 
ناشر:
Sams Pub.,
SYBEX,
Wordware Pub.,
Sybex, Inc.,
SAMS,
Sybex,
O'Reilly and Associates,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Teach yourself Borland Delphi in 21 days
Wozniewicz, Andrew. ؛  Indianapolis, Ind. Sams Pub.,   ، c1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,W69‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Borland Delphi 6 developer's guide
Teixeira, Steve. ؛  Indianapolis, Ind. SAMS,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,T45‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mastering Delphi 5
Cantu, Marco. ؛  San Francisco Sybex, Inc.,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,C3664‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Mastering Delphi 6
Cantu, Marco. ؛  San Francisco Sybex,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,C36643‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Learn graphics file programming with Delphi 3
Benner, Derek A. ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.W56,B435‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The tomes of Delphi
Ayres, John. ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,A98‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Tomes of Delphi
Ayres, John. ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,A97‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The tomes of Delphi
Moore, Alan C.,1943- ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,M665‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Delphi developer's guide to XML
Wood, Keith,1961- ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.H94,W67‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Delphi
Lischner, Ray,1961- ؛  Sebastopol, CA O'Reilly and Associates,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,L56‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Mastering Delphi 7
Cantu, Marco. ؛  San Francisco, Calif. ; London SYBEX,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,C36645‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Delphi graphics and game programming exposed!
Ayres, John. ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,A97‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Inside Delphi 2006
Hladni, Ivan. ؛  Plano, Tex. Wordware Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.W56,H58‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک