کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Data mining
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Data mining Congresses
Data mining
Support vector machines
Data Mining With Computational intelligence
Knowledge acquisition (Expert systems) Congresses
Cluster analysis
Medical informatics
 
پدیدآور:
Velaasquez, Juan D.
Wang, Lipo
Abonyi, Janos,1974-
Symeonidis, Andreas L.
Knobbe, Arno J.
Sumathi, S.,1968-
Mirkin, B. G.(Boris Grigorس‌evich)
 
ناشر:
Chapman & Hall/CRC,
Springer-Verlag,
Springer,
Springer
IOS Press,
World Scientific,
Birkheauser,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Clustering for data mining
Mirkin, B. G.(Boris Grigorس evich) ؛  Boca Raton, FL Chapman & Hall/CRC,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,M57‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Multi-relational data mining
Knobbe, Arno J. ؛  Amsterdam ;Washington D.C. IOS Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,K52‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Medical informatics
New York, NY Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭R‬,‭858‬,‭.M3973‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Similarity search
New York Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S565‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Adaptive web sites
Velaasquez, Juan D. ؛  Amsterdam :Washington, D.C. IOS Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,V45‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to data mining and its applications
Sumathi, S.,1968- ؛  Berlin ;New York Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,S687‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Innovative applications in data mining
Berlin Springer,   ، c2009
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,I56‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Cluster analysis for data mining and system identification
Abonyi, Janos,1974- ؛  Basel ;Boston Birkheauser,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,A26‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Data mining in time series databases.
New Jersey ;London World Scientific,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,D3833‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Graph-theoretic techniques for web content mining
Hackensack, N.J. World Scientific,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,G755‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Data Mining With Computational intelligence
Wang, Lipo ؛  Springer   ، 2005
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Survey of text mining
New York Springer,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,S69‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Support vector machines: theory and applications
Berlin Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭Q‬,‭325.5‬,‭.S87‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Foundations and advances in data mining
Berlin ; New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭MLCM‬,‭2006/41208 (Q)‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Classification and clustering for knowledge discovery
Berlin ; New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.E95,C5745‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Intelligent data mining
Berlin ; New York Springer-Verlag,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,I5745‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of data mining and knowledge discovery
Berlin ; New York Springer-Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,F68‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Foundations and novel approaches in data mining
Berlin ; New York Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,F675‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Graph-theoretic techniques for web content mining
Hackensack, N.J. World Scientific,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,G755‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Agent intelligence through data mining
Symeonidis, Andreas L. ؛  New York Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,S935‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3