کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computer networks- Security measures
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer networks, Security measures, United States
Computer networks- Security measures United States
Computer networks- Security measures
Computer security
XML (Document markup language)
ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
Microsoft Windows (Computer file)
Computer networks- Security measures Examinations, questions, etc
Computer networks- Security measures Dictionaries
 
پدیدآور:
Eastlake, Donald.
Lewis, Morris.
Wylder, John.
Cross, Michael,1965-
Axelrod, C. Warren.
Cole, Eric.
McClure, Stuart.
ف‍خ‍ار، ف‍اطم‍ه‌
Lewis, T. G.(Theodore Gyle),1941-
Gattiker, Urs E.
McCarthy, Linda.
Paquet, Catherine.
Rehman, Rafeeq Ur.
 
ناشر:
Artech House,
Wiley-Interscience,
Prentice Hall,
Addison-Wesley,
Springer,
Apress ; New York : Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
Wiley Pub.,
Prentice Hall PTR,
McGraw-Hill/Osborne,
Cisco Press,
Syngress Pub.,
ن‍اق‍وس‌
Kluwer Academic Publishers,
IRM Press,
Auerbach Publications,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Hiding in plain sight
Cole, Eric. ؛  New York Wiley Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,C598‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Critical infrastructure protection in homeland security
Lewis, T. G.(Theodore Gyle),1941- ؛  Hoboken, N.J. Wiley-Interscience,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,L5‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Security+ study guide & DVD training system
Burlington, MA Syngress Pub.,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.S4387‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Strategic information security
Wylder, John. ؛  Boca Raton, Fl. Auerbach Publications,   ، 2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.W95‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The business case for network security
Paquet, Catherine. ؛  Indianapolis, Ind. Cisco Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.P37‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Current security management & ethical issues of information technology
Hershey IRM Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,C86‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
IT security
McCarthy, Linda. ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M42‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Outsourcing information security
Axelrod, C. Warren. ؛  Boston Artech House,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,A88‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Scene of the cybercrime
Cross, Michael,1965- ؛  Burlington, MA Syngress Pub.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,C765‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The information security dictionary
Gattiker, Urs E. ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.G387‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Hacking exposed
McClure, Stuart. ؛  Emeryville, Calif. McGraw-Hill/Osborne,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M428‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Java 2 network security
Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,J38‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Intrusion detection systems with Snort
Rehman, Rafeeq Ur. ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall PTR,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.R44‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Embedded Java security
London Springer,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,E465‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Secure XML
Eastlake, Donald. ؛  Boston, MA Addison-Wesley,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,E32‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
SQL server security distilled
Lewis, Morris. ؛  Berkeley, Calif. Apress ; New York : Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.L49‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت از حریم شخصی در< شبکه های = شبکه های >اجتماعی
فخار، فاطمه ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸‬,‭‌ف۳‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک