کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Compilers (Computer programs)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
C (Computer program language)- Study and teaching Software
Enhydra XMLC
Compilers (Computer Programs)
Microsoft Visual BASIC
Compilers (Computer programs)
Java (Computer program language)
 
پدیدآور:
Nilges, Edward G.
Holub, Allen I.
Young, David,1952 Dec. 9-
Aho, Alfred V.
Tremblay, Jean-Paul, 1938-
Parsons, Thomas W
Allen, Randy
Watt, David A.(David Anthony)
 
ناشر:
Apress ; New York : Distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag,
Morgan Kaufman Publishers
Addison-Wesley Pub. Co.
Narosa pub.
Amir kabir
Sams Publishing,
Sams,
Prentice Hall,
McGraw-Hill
Computer Science Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Compilers, principles, techniques, and tools
Aho, Alfred V. ؛  Reading, Mass. Addison-Wesley Pub. Co.   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭C65A37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Compiler design in C
Holub, Allen I. ؛  Tehran Amir kabir   ، 1371
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭C65H65‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to compiler construction
Parsons, Thomas W ؛  New York Computer Science Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭C65P37‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Optimizing Compilers For Modern Architectures ; A Dependence- Based Approach
Allen, Randy ؛  San Francisco Morgan Kaufman Publishers   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭A4O6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
theory and practice of compiler writing
Tremblay, Jean-Paul, 1938- ؛  New York McGraw-Hill   ، c1985
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭T734‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Programming language processors in Java
Watt, David A.(David Anthony) ؛  Harlow, England ; New York Prentice Hall,   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,W385‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Teach yourself C in 21 day
Indianapolis, IN Sams Publishing,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Enhydra XMLC
Young, David,1952 Dec. 9- ؛  Indianapolis, Ind. Sams,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C65,Y68‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Build your own .NET language and compiler
Nilges, Edward G. ؛  Berkeley, Calif. Apress ; New York : Distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,N55‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Principles of Compilers Design
Aho, Alfred V. ؛  New Delhi Narosa pub.   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭C65‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک