کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : City planning
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
Urban heat island
Building
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌
Architectur
City planning
ش‍ه‍رس‍ازی‌
City plannin
Fine Arts
م‍ع‍م‍اری‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
Social Sciences
 
پدیدآور:
ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
C.Moughtin
رج‍ب‍ی‌، آزی‍ت‍ا، ۱۳۴۷-
ک‍لان‍ت‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۷-
Hall, Peter,1932 Mar. 19-
Gartland, Lisa,1960-
Ratcliffe, John.
ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ی‍د س‍ع‍ی‍درض‍ا،
D.Walters,L.L.Brown
Wong, Cecilia.
Grant, Jill.
Booth, Philip,1946-
M.Carmona,S.Tiesdell
 
ناشر:
Routledge,
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
Earthscan,
UCL Press,
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
Elsevier Inc.
E & FN Spon,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Urban planning and real estate development
Ratcliffe, John. ؛  London ;Bristol, PA UCL Press,   ، 1996
شماره راهنما: ‭HT‬,‭165.5‬,‭.R37‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Indicators for urban and regional planning
Wong, Cecilia. ؛  London and New York Routledge,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166‬,‭.W649‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Urban sustainability through environmental design
London ;New York Routledge,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166‬,‭.U7453‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Planning the good community
Grant, Jill. ؛  London ;New York Routledge,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166‬,‭.G684‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Heat islands
Gartland, Lisa,1960- ؛  London ;Sterling, VA Earthscan,   ، 2008
شماره راهنما: ‭QC‬,‭981.7‬,‭.U7,G37‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Environmental design of urban buildings
London ;Sterling, VA Earthscan,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TH‬,‭6021‬,‭.E66‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Design First, Design Based Planning for Communities
D.Walters,L.L.Brown ؛  Elsevier Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Urban Design Reader
M.Carmona,S.Tiesdell ؛  Elsevier Inc.   ، 2007
شماره راهنما: ‭N‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Urban Design, Method and Techniques
C.Moughtin ؛  Elsevier Inc.   ، 1999
شماره راهنما: ‭N‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Urban Design, Ornament and Decoration
C.Moughtin ؛  Elsevier Inc.   ، 1999
شماره راهنما: ‭N‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Urban and regional planning
Hall, Peter,1932 Mar. 19- ؛  London ;New York Routledge,   ، 2002
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166 G7‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Environmental design
London ;New York E & FN Spon,   ، c1999
شماره راهنما: ‭NA‬,‭2542.35‬,‭.E575‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Planning by consent
Booth, Philip,1946- ؛  London ;New York Routledge,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HT‬,‭169‬,‭.G7,B583‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معیارهای اکولوژیکی < مکان یابی = مکان یابی >شهرهای جدید
کلانتری خلیل آباد، حسین ، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌ک۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نمادهای هویتی شهر : پاریس ، مادرید، استانبول و کیوتو
عاملی ، سید سعیدرضا، ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۵۳‬,‭‌ع۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه ، هندسه و معماری
بلخاری قهی ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌ب۸‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهر گردشگر( شهر گردشگرمحور)
رجبی ، آزیتا، ۱۳۴۷- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌گ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک