کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Cheltenham, UK ;Northampton, MA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Tourism
Liberalism
Construction industr
Environmental economics
Law and economics
Job stress
Sustainable development
Rural developmen
Violence
Environmental policy
Information technolog
Technological innovations
World Trade Organizatio
Energy policy
Organizational behavior
Povert
Intellectual propert
La
 
پدیدآور:
Magalh?aes, Rodrigo,1950-
Zerbe, Richard O.
Miozzo, Marcela,1963-
Vatn, Arild.
Geels, Frank W.,1971-
Vahabi, Mehrdad,1959-
Pugatch, Meir Perez.
 
ناشر:
E. Elgar,
Edward Elgar Pub.,
Edward Elgar,
E. Elgar Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Economic efficiency in law and economics
Zerbe, Richard O. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2001
شماره راهنما: ‭K‬,‭487‬,‭.E3,Z47‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The World Trade Organization in the new global economy
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA E. Elgar Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1385‬,‭.W67‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Negotiating environmental change
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2003
شماره راهنما: ‭GE‬,‭170‬,‭.N436‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The trust process in organizations
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.7‬,‭.T744‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Institutions and the environment
Vatn, Arild. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,V2935‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Innovation and institutions
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.T4,I5458‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Organizational knowledge and technology
Magalh?aes, Rodrigo,1950- ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.M337‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Stakeholders, the environment, and society
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,S8635‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Innovation in construction
Miozzo, Marcela,1963- ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9715‬,‭.E82,M56‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Research companion to organizational health psychology
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RC‬,‭967.5‬,‭.R47‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Eco-efficiency, regulation, and sustainable business
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,E2163‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
The rise of the market
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HB‬,‭95‬,‭.R565‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The international political economy of intellectual property rights
Pugatch, Meir Perez. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭K‬,‭1401‬,‭.P84‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Law and the state
Cheltenham, UK ;Northampton, MA E. Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭K‬,‭487‬,‭.P65,L394‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The political economy of destructive power
Vahabi, Mehrdad,1959- ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HM‬,‭886‬,‭.V34‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Achieving a sustainable global energy system
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭.A2,A325‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Technological transitions and system innovations
Geels, Frank W.,1971- ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2005
شماره راهنما: ‭T‬,‭173.8‬,‭.G44‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Amenities and rural development
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HN‬,‭49‬,‭.C6,A44‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Global development and poverty reduction
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.P6,G66‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The economics of tourism and sustainable development
Cheltenham, UK ;Northampton, MA E. Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭G‬,‭155‬,‭.A1,E2835‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4