کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : C sharp
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ASP.NET 2.0 with C sharp (charp)
Programming languages (C charp)
TCP/IP sockets in c sharp
Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C (sharp= charp) 2005
C sharp
TCP/IP
Beginning SP.NET 2.0 with C(sharp)
C (sharp) (computer program language)
Pro ASP.NET 2.0 in C sharp (charp) 2005
egining ASP.NET 2.0 E-commerce in c(sharp) 2005
c sharp
C Sharp
what are design patterns?
Design Patterns in C sharp (charp)
Programming C sharp (charp)
C sharp (charp)
ASP.NET
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
Aco123
 
پدیدآور:
Wright, Peter
Cooper, James
Sarknas, Paul
Hart, Chris
OBrien, Larry
Harris, Andy
Mayo,Joseph
MacDonald,Matthew
Liberty,Jesse
makofske,david b.
B.Makofske, David
Hart,Chris
Macdonald, Matther
Penton, Ron
Fereguson, Jeff
Cooper, james W
Solis, Daniel
 
ناشر:
Matthew MacDonald
Prentice Hall
س‍ی‍ن‍ات‍ص‍وی‍ر،ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
IBM T J waston research center
APRESS
Paul Sarknas
OREILLY
Stacy L. Hiquet
Apress
SAMS
Wiley Publishing
James W. Cooper
Wiley Publishing, Inc.
apress
paul sarknes
tacy L. Hiquet
the practical guide series
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
: Unleashed
Mayo,Joseph ؛  U.s.a. SAMS   ، 2002
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭C15J3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی =[prahs C tfosorciM مایکروسافت سی شارپ ]
شرکت مایکروسافت ؛  تهران سیناتصویر،کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ش۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Beginning Visual C (Sharp) 2005 Express Edition
Wright, Peter ؛  New york Apress   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Illustrated C (Sharp)2008
Solis, Daniel ؛  New york apress   ، 2008
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
C Sharp Programming
Harris, Andy ؛  U.S.A. Stacy L. Hiquet   ، 2002
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
C Sharp Bible
Fereguson, Jeff ؛  Canada Wiley Publishing, Inc.   ، 2002
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Beginning C Sharp Game Programming
Penton, Ron ؛  U.S.A tacy L. Hiquet   ، 2005
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Design Patterns in C sharp (charp)
Cooper, James ؛  James W. Cooper   ، 2002
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C (sharp= charp) 2005
Sarknas, Paul ؛  U.S.A Paul Sarknas   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C sharp (charp) 2005
MacDonald,Matthew ؛  Matthew MacDonald   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET 2.0 with C sharp (charp)
Hart, Chris ؛  Wiley Publishing   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Programming C sharp (charp), 2nd Edition
Liberty,Jesse ؛  OREILLY   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Thinking in C sharp (charp)
OBrien, Larry ؛  Prentice Hall   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Begining ASP.NET 2.0 E-commerce in c(sharp) 2005
Sarknas, Paul ؛  united stetes of america paul sarknes   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in c(sharp) 2005
Macdonald, Matther ؛  united states of America APRESS   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Begining ASP.NET 2.0 with C charp>
Hart, Chris ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Beginning SP.NET 2.0 with C(sharp)
Hart,Chris ؛  CANADA Wiley Publishing   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
introduction design patterns an C sharp
Cooper, james W ؛  IBM T J waston research center   ، 2002
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
TCP/IP sockets in C sharp
B.Makofske, David ؛  the practical guide series   ، 2004
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
TCP/IP sockets in c sharp practical guide for programmers
makofske,david b. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2