کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Birkhouser Verlag,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Symplectic geometry
Erythropoiesis
Mathematics Italy- History 20th century
Artin rings
Computational biology
Modules (Algebra)
Clifford algebras
Nonlinear theories
Automorphic forms
Relativity (Physics)- History Congresses
 
پدیدآور:
Guerraggio, Angelo,1948-
Haubold, Bernhard,1967-
Krausshar, Rolf Soren,1972-
Poincare Seminar(7th :2005 :Institut Henri Poincare)
Kurdachenko, L.
Gosson, Maurice de.
Rohwer, Carl(Carl H.)
 
ناشر:
Birkhouser Verlag,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Generalized analytic automorphic forms in hypercomplex spaces
Krausshar, Rolf Soren,1972- ؛  Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭353‬,‭.A9,K73‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Lifting modules
Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.L45‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Symplectic geometry and quantum mechanics
Gosson, Maurice de. ؛  Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭665‬,‭.G67‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Artinian modules over group rings
Kurdachenko, L. ؛  Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭251.5‬,‭.K87‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to computational biology
Haubold, Bernhard,1967- ؛  Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QH‬,‭324.2‬,‭.H38‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Nonlinear smoothing and multiresolution analysis
Rohwer, Carl(Carl H.) ؛  Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭427‬,‭.R64‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Wavelets, multiscale systems and hypercomplex analysis
Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭199‬,‭.W38‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Italian mathematics between the two world wars
Guerraggio, Angelo,1948- ؛  Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭13.5‬,‭.I8,G84‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Einstein, 1905-2005
Poincare Seminar(7th :2005 :Institut Henri Poincare) ؛  Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QC‬,‭173.5‬,‭.P65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Erythropoietins and erythropoiesis
Basel ; Boston Birkhouser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QP‬,‭96‬,‭.E79‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک