کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Apress ;New York :Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
C (Computer program language)
Intranets (Computer networks)
C++/CLI (Computer program language)
Ajax (Web site development technology)
Java (Computer program language)
Object-oriented programming (Computer science)
UML (Computer science
Web services
Cascading style sheets
JBoss
Computer games- Programming
UML (Computer science)
Python (Computer program language)
 
پدیدآور:
Horton, Ivor.
Zukowski, John.
Solis, Daniel M.(Daniel Martin)
Hetland, Magnus Lie.
MacDonald, Matthew.
Junker, Gregory.
Hillier, Scot.
Hogenson, Gordon.
Babin, Lee.
Pawlak, Renaud.
Collison, Simon.
Nusairat, Joseph Faisal.
Hasan, Jeffrey.
Rosenberg, Doug.
 
ناشر:
Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag ,
Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag ;
Apress ; New York Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag,
Apress ; New York, NY : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, Inc.,
Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,
Apress ;New York :Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,
Apress ; New York, N.Y. : Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag,
Apress, New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Use case driven object modeling with UML
Rosenberg, Doug. ؛  Berkeley, CA Apress ;New York :Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,R665‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of AOP for J2EE development
Pawlak, Renaud. ؛  Berkeley, Calif. Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.P387‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Beginning Python
Hetland, Magnus Lie. ؛  New York, NY Apress, New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.P98,H48‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Java 6 platform revealed
Zukowski, John. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York, NY : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, Inc.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,Z84934‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Beginning Ajax with PHP
Babin, Lee. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.A52,B33‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Beginning CSS web development
Collison, Simon. ؛  Berkeley, Calif. Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.888‬,‭.C6525‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Expert service-oriented architecture in CA 2005
Hasan, Jeffrey. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag ;   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.88813‬,‭.H37‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
C++/CLI
Hogenson, Gordon. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag ,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,H59‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Pro OGRE 3D programming
Junker, Gregory. ؛  Berkeley, Calif. Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,J86‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
null
 
 
Illustrated C
Solis, Daniel M.(Daniel Martin) ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Beginning C
Horton, Ivor. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,H6683‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
null
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C
MacDonald, Matthew. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Use case driven object modeling with UML
Rosenberg, Doug. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35,R665‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Beginning JBoss Seam from novice to professional
Nusairat, Joseph Faisal. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York, N.Y. : Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.J42,N87‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SharePoint
Hillier, Scot. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I6,H545‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک