کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Amsterdam ;Philadelphia
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Dialogue analysis
Emotive (Linguistics
Grammar, Comparative and genera
Discourse analysi
Cognitive neuroscience
Spanish languag
Czech languag
Narration (Rhetoric
Literatur
Touch- Psychological aspects
Bantu language
Semantics
Neuropsychology
Marriage counseling
Discourse analysis
Discourse analysis, Narrative
Criticism
Literacy
Metaphor
 
پدیدآور:
Quaglio, Paulo.
Cook, Norman D.
Maynard, Senko K.
Eddington, David.
Sturgeon, Anne.
Muntigl, Peter.
Renkema, J.
 
ناشر:
J. Benjamins Pub. Co.,
J. Benjamins Pub.,
J. Benjamins,
John Benjamin Pub. Co.,
John Benjamins Pub.,
John Benjamins Publishing.,
John Benjamins Publishing,
John Benjamins,
John Benjamins Pub. Co.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Spanish phonology and morphology
Eddington, David. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭PC‬,‭4131‬,‭.E33‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Gender across languages
Amsterdam ;Philadelphia J. Benjamins,   ، 2001-
شماره راهنما: ‭P‬,‭240.7‬,‭.G45‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The psychology and sociology of literature
Amsterdam ;Philadelphia J. Benjamins,   ، c2001
شماره راهنما: ‭PN‬,‭36‬,‭.P78‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The sociolinguistics of narrative
Amsterdam ;Philadelphia J. Benjamins Pub. Co.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭P‬,‭302.7‬,‭.S65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Narrative counselling
Muntigl, Peter. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭10‬,‭.M86‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Linguistic emotivity
Maynard, Senko K. ؛  Amsterdam ;Philadelphia J. Benjamins Pub. Co.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭325.5‬,‭.E56,L56‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Narrative intelligence
Amsterdam ;Philadelphia, PA J. Benjamins Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭BF‬,‭456‬,‭.N37,N37‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Persuasion across genres
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭P‬,‭302.8‬,‭.P468‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Literacies, global and local
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭40.5‬,‭.L58,L58‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Cross-linguistic semantics
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭325‬,‭.C76‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Television dialogue
Quaglio, Paulo. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub. Co.,   ، c2009
شماره راهنما: ‭P‬,‭95.455‬,‭.Q34‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
The quality of literature
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Publishing,   ، c2008
شماره راهنما: ‭PN‬,‭85‬,‭.Q35‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Principles of syntactic reconstruction
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭291‬,‭.P75‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Confronting metaphor in use
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Publishing.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭301.5‬,‭.M48,C655‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The left periphery
Sturgeon, Anne. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭PG‬,‭4361‬,‭.S78‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The Bantu-Romance connection
Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins,   ، c2008
شماره راهنما: ‭PL‬,‭8025.1‬,‭.B36‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Finding consciousness in the brain
Amsterdam ; Philadelphia John Benjamin Pub. Co.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QP‬,‭360.5‬,‭.F55‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Tone of voice and mind
Cook, Norman D. ؛  Amsterdam ; Philadelphia J. Benjamins Pub.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QP‬,‭360‬,‭.C667‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Touching for knowing
Amsterdam ; Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭BF‬,‭275‬,‭.T69‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to discourse studies
Renkema, J. ؛  Amsterdam ;Philadelphia John Benjamins Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭P‬,‭302‬,‭R45‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک