کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ASP.NET
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ASP.NET 2.0 with C sharp (charp)
Beginning ASP.NET 2.0 Databases
Expert ASP.NET 2.0
ASP.NET 3.5
ASP.NET 2.0 Design, Css, Thems and Master Pages
Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C (sharp= charp) 2005
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
The Asp.net Ajax
The Asp.net
ASP.NET Ajax
Pro ASP.NET 2.0 in C sharp (charp) 2005
Pro ASP.NET 2.0 Website Programming
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ASP.NET
ASP.NET AJAX in Action
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
Macdonald, Matter
Allen, Scott
Sarknas, Paul
Hart, Chris
Selly,Dominic
MacDonald,Matthew
دات‍ی‌، ان‍درو،۱۹۶۷-
GALLO, ALESSANDRO
Khosravi, Shahram
Kanjilal, Joydip
Armstrong, Damon
Lowe, Doug
J. Sanford,Jacob
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍و
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،
س‍اس‍م‍ن‌، دی‍وی‍د
Foggon, Damien
 
ناشر:
Damon Armstrong
Matthew MacDonald
Paul Sarknas
macdonald
Pearson Education
Manning Publications
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
Dominic Selly
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
Wiley Publishing
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
ن‍اق‍وس‌
Damien Foggon
Wiley Publishing,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
داتی ، اندرو،۱۹۶۷- ؛  تهران موسسه نقش سیمرغ با همکاری گروه مهندسی -پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭آ۵د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام = ]TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع = ]5002 teN.BV htiW 0.2 TEN.PSA ای .اس .پی .نت ۲ با وی .بی .نت ۲۰۰۵]
تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با = ]0.2 TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭آ۵‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
داتی ، اندرو،۱۹۶۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭آ۵د۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز = ]TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]در ۲۴ ساعت
مارتین ، جو ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وب سایتهای پویا با< = xirtaM beW TEN.PSA ای اس پی دات نت وب ماتریکس >
ساسمن ، دیوید ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌س۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Expert ASP.NET 2.0
Selly,Dominic ؛  U.S.A Dominic Selly   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Beginning ASP.NET 2.0 Databases
Foggon, Damien ؛  Damien Foggon   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C (sharp= charp) 2005
Sarknas, Paul ؛  U.S.A Paul Sarknas   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C sharp (charp) 2005
MacDonald,Matthew ؛  Matthew MacDonald   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Pro ASP.NET 2.0 Website Programming
Armstrong, Damon ؛  Damon Armstrong   ، 2005
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET 2.0 with C sharp (charp)
Hart, Chris ؛  Wiley Publishing   ، 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET 2.0 Everyday Apps
Lowe, Doug ؛  U.S.A Wiley Publishing,   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET AJAX in Action
GALLO, ALESSANDRO ؛  Manning Publications   ، 2008
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Sams Teach Yourself 24 in Hours ASP.NET Ajax
Kanjilal, Joydip ؛  Pearson Education   ، 1009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
The Asp.net
Allen, Scott ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET
Khosravi, Shahram ؛  Wiley Publishing   ، 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET 2.0 Design, Css, Thems and Master Pages
J. Sanford,Jacob ؛  Wiley Publishing   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Begining ASP.NET 3.5:from novice to professional
Macdonald, Matter ؛  United states of American macdonald   ، 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2