کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ اپ‍ری‍وری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ از اس‍ات‍ی‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍وت‍روری‍س‍م‌
ان‍ت‍ق‍ال‌
داور، ق‍رارداد داوری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ع‍ل‍م‌)
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ی‍ز ل‍رزه‌ ای‌
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ زن‍دگ‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ل‍ول‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ پ‍رت‍وان‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ و ح‍ف‍اظت‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌، داده‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌، ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌، ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، م‍ق‍رره‌ RPDG، ح‍م‍ای‍ت‌ از داده‌، اس‍ن‍ادDCEO
ن‍ی‍م‌ پ‍ل‌ ف‍ع‍ال‌ دوت‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ ول‍ت‍اژی‌، ج‍داس‍ازی‌ ت‍وان‌ ف‍ع‍ال‌، خ‍ازن‌ ف‍ی‍ل‍م‌، م‍ی‍ک‍روای‍ن‍ورت‍ر.
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ت‍خ‍ری‍ب‌
م‍دی‍ری‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
CD3
ح‍س‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
خ‍ط ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌ آص‍ف‌، زی‍ن‍ت‌،۱۳۶۱-
اس‍ت‍ار، ج‍ول‍ی‌
<ن‍ی‍س‍ب‍ت‌= ن‍ی‍زب‍ت‌>، ری‍چ‍ارد ای‌
ب‍اق‍ری‌، رع‍ن‍ا
اف‍ق‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
ق‍ب‍ادی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۶۹-
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌ رب‍اط، ف‍ران‍ک‌
ف‍روغ‍ی‌ ش‍م‍س‌، ف‍رزاد
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
ف‍ری‍دن‍ب‍رگ‌، ج‍ی‌
دای‍ون‌، ری‍چ‍ارد ج‌.،۱۹۳۹ - م‌
ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌، ام‍ی‍ره‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
ال‍س‍م‍اوی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍وه‍رزاده‌، س‍ع‍ی‍د
ع‍س‍گ‍ری‌ ن‍م‍ی‍ن‌، پ‍ارس‍ا
ش‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ای‍ج‍از
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍وی‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
ب‍رت‍ر ان‍دی‍ش‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری :مهندسی صنایع ، سیستم های اقتصادی اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری ... همراه با پاسخ تشریحی از سال ۹۰-۹۷
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭آ۷‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خط و نوشتار در بدو آموزش خواندن و نوشتن ( با گزینش نحوه طراحی حروف کتاب فارسی اول دبستان )
لطفی آصف ، زینت ،۱۳۶۱- ؛  تهران برتر اندیشان   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹‬,‭‌ل۶‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت از داده های شخصی بر مبنای مقررات ایران ، مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات )RPDG( و اسناد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )DCEO(
علیقلی ، امیره ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۳۹۸، ۱۵۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مربیگری :فرایندها، اصول و مهارت های مربیگری فردی
استار، جولی ؛  تهران نوین توسعه   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی :استانداردهای حسابداری ، استاندارد های شماره ۱ تا۳۷
سازمان حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اندیشه :چگونه آسیایی ها و غربی ها متفاوت از هم می اندیشند ... و چرا؟
<نیسبت = نیزبت >، ریچارد ای ؛  تهران نشر علمی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌ن۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست کیفری ایران در قبال < بیوتروریسم = بیو تروریسم >
هاشمی ، رامین ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۳۹۸، ۱۵۶،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
توقف اجرای رای داور در نظام حقوقی ایران
احمدی پور، محمدعلی ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۳۹۸، ۱۵۸،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علوم شناختی :مقدمه ای بر مطالعه ی ذهن
فریدنبرگ ، جی ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فناوری و مدیریت عملیات تخریب سازه ها
دایون ، ریچارد ج .،۱۹۳۹ - م ؛  تهران سیمای دانش ، انتشارات آذر   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۴۷‬,‭د۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاج :مجموعه شعر
قبادی ، بابک ، ۱۳۶۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۱۵۴۷۵،آدرس ناشر :میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوچه مهدیزاده پلاک ۴ واحد۱۰ نشر ایجاز   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۵۷‬,‭‌ق۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی ارزشیابی دانشجویان از اساتید با استفاده از الگوریتم های < داده کاوی = داده کاوی >
السماوی ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی مدار جداساز توان بر اساس نیم پل دوتایی برای میکرواینورتر متصل به شبکه با کاهش ظرفیت ذخیره ساز خازنی
شکور، علیرضا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
کلون سازی و بیان زیر واحدهای اپسیلون -گاما پروتئین نوترکیب DC ۳ انسانی و بررسی اثر چند فاکتور بر میزان بیان آن
افقی ، آناهیتا ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و< مقاوم سازی = مقاوم سازی >بهینه ی سازه های بتنی با استفاده از sPRF بر اساس عملکرد
بیهقی رباط، فرانک ؛  علم و فرهنگ فنی ومهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین جایگاه مدیریت شهری در توسعه فعالیتهای گردشگری - مطالعه موردی شهر تهران
فروغی شمس ، فرزاد ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
روشی به منظور استخراج قوانین انجمنی در کلان داده
عسگری نمین ، پارسا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مهار بالقوه ی رشد و تومورزایی سلول های بنیادی پرتوان انسانی توسط کوچک مولکول nicaxonE
باقری ، رعنا ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار
گوهرزاده ، سعید ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9