کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ خ‍ل‍اق‌
ارت‍ع‍اش‌ اج‍ب‍اری‌، پ‍ای‍ش‌ س‍لام‍ت‌ س‍ازه‌، ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌، پ‍اس‍خ‌ س‍ازه‌، پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ودال‌.
ن‍ی‍روی‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ش‍ی‍دگ‍ی‌ ک‍اب‍ل‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌ -- )آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وزش‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور
م‍ق‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ب‍دن‍د
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ت‍ران‍س‍ک‍ری‍پ‍ت‍وم‌، ت‍وال‍ی‌ی‍اب‍ی‌ ANR، س‍ل‍ول‌ درم‍ان‍ی‌، وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ پ‍اس‍خ‌
ارت‍ب‍اط دی‍داری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز، ۱۸۸۵- ۱۹۸۱
<ش‍ر= ش‍ور>، م‍رن‍ا
س‍رم‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴-
<اوس‍ت‍ر وال‍در= اوس‍ت‍روال‍در>، ال‍گ‍زان‍در
اح‍م‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
پ‍رچ‍ک‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ک‍وپ‍ر، ج‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ف‌ پ‍ور، م‍ه‍دی‌
زاه‍دی‌،< ش‍م‍س‌ ال‍س‍ادات‌= ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌>، ۱۳۲۳-
<ب‍وری‍ل‌= ب‍ارل‌>، گ‍ی‍ب‍س‍ن‌
ت‍وم‍اس‌، راب‍رت‌< م‍اری‌= م‍ورای‌>
خ‍دارح‍م‍ی‌ ن‍اف‍چ‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۵۴-
<ع‍ب‍دال‍ه‌ زاده‌= ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زاده‌>، ح‍دی‍ث‌
ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍گ‍ار، م‍ه‍رن‍وش‌
ن‍درل‍و، زی‍ن‍ب‌
رز،< ژی‍ل‍ی‍ان‌= گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌>، ۱۹۶۲ - م‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۰-
<ب‍ن‍ی‌ ج‍م‍ال‍ی‌= ب‍ن‍ی‌ج‍م‍ال‍ی‌>،< ش‍ک‍وه‌ال‍س‍ادات‌= ش‍ک‍وه‌ ال‍س‍ادات‌>
ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ت‍رم‍ه‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، : م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
رش‍د
آری‍ان‍اق‍ل‍م‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه
دورانت ، ویلیام جیمز، ۱۸۸۵- ۱۹۸۱ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
تهرانی ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ت۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس :>از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید
<بنی جمالی = بنی جمالی >،< شکوه السادات = شکوه السادات > ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ب۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار( : با تاکید بر محیط زیست )
زاهدی ،< شمس السادات = شمس السادات >، ۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ز۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >کلان < جامعه شناسی = جامعه شناختی >و تجزیه و تحلیل سازمان
<بوریل = بارل >، گیبسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، : موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
والد متفکر، کودک متفکر :آموزش تفکر به کودکان برای حل مشکلات رفتاری ( تنبلی ، پرخاشگری ، بی نظمی ،)...
<شر= شور>، مرنا ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ش۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلق مدل کسب و کار
<اوستر والدر= اوستروالدر>، الگزاندر ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۱۰،آدرس ناشر :سهروردی جنوبی ملایری پورغربی - شماره 73 واحد 1 آریاناقلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۱)
همتی ، حسن ، ۱۳۲۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۲)
همتی ، حسن ، ۱۳۲۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی ( رشته علوم تربیتی )
سرمدی ، محمدرضا، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌م۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نمادهای آیینی
کوپر، جین ؛  تهران نشر علمی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۷۴۰‬,‭‌ک۹‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تئوری حسابداری :ویژه آزمون دکتری حسابداری مشتمل بر ۶۰۰ سوال تالیفی همراه با پاسخ
خدارحمی نافچی اصفهانی ، بهروز، ۱۳۵۴- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌خ۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش و< روش شناسی = روش شناسی >تحلیل تصویر
رز،< ژیلیان = گیلیان >، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۳/۵‬,‭ر۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تطبیقی به نظریه ها در< روان شناسی = روانشناسی >رشد
توماس ، رابرت < ماری = مورای > ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ت۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار و تعیین هندسه مناسب برای پل های ترکه ای
شریف پور، مهدی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۲۵۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی الگوی برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی مطالعه موردی :منطقه ساحلی چابهار
پرچکانی ، پروانه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۲۸،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل تاثیر گذار بر توسعه آموزش رشته طراحی و دوخت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور( استان زنجان )
ندرلو، زینب ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۵۹،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
عیب یابی در سازه واقعی ، تحت ارتعاش اجباری ، با استفاده از داده های شکل مود
احمدی ، سعید ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۲۶۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل تحلیل شبکه اجتماعی اکوسیستم گردشگری شهر خلاق گسترونومی مورد مطالعه :شهر رشت
بسته نگار، مهرنوش ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۳۰،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ی ترانسکریپتوم پوست بین بیماران ویتیلیگوی مقاوم و پاسخ دهنده به سلول درمانی
<عبداله زاده = عبدالله زاده >، حدیث ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۶۶،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9