کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‌ه‍ا
ص‍ادرات‌ و واردات‌
ان‍س‍ان‌ -- ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ -- ن‍وآوری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌درم‍ان‌ و ب‍ی‍م‍ار
زن‍اش‍وی‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ح‍س‍اب‍داری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ی‍پ‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ک‍لارک‌، ت‍ی‍م‌، ۱۹۵۶ - م‌
ه‍ارت‍م‍ن‌، ت‍ی‍ل‍ور
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور، ۱۹۲۱ - م‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
<واک‍ت‍ل‌= واچ‍ت‍ل‌>، پ‍ل‌ ال‌.، ۱۹۴۰ - م‌
<ارون‍س‍ون‌= آرون‍س‍ون‌>، ال‍ی‍وت‌
<ب‍اب‍ائ‍ی‌= ب‍اب‍ای‍ی‌ >زک‍ل‍ی‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۳۲-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍رای‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۴-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ل‍وی‍ه‌، ع‍ادل‌، ۱۳۴۱-
<ک‍روی‍ت‍زی‍گ‌= ک‍روی‍ت‌ س‍ی‍گ‌>، اروی‍ن‌
گ‍لاب‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
<ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌= ام‍ی‍راف‍ش‍اری‌>، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۴-
پ‍اپ‍ال‍ی‍ا، دای‍ان‌ ای‌.
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
ب‍زرگ‌ اص‍ل‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
دان‍ژه‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍رش‍ی‍د
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
ل‍وی‍ه‌
وان‍ی‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< نمونه گیری = نمونه گیری >در تحقیق
سرایی ، حسن ، ۱۳۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ن۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
گلابی ، سیاوش ؛  [تهران ] نشر میترا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >اجتماعی
<ارونسون = آرونسون >، الیوت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭آ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی < بین المللی = بین المللی >
<بابائی = بابایی >زکلیکی ، محمدعلی ،۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ب۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری = تیوری >حسابداری
شباهنگ ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ش۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کرویتزیگ = کرویت سیگ >، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی ، زمینه ها و پیامدها
محمدی ، منوچهر ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری :شرح کامل درس و بیان نکات مهم ، سوالات چهارگزینه ای ...
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۲)
بزرگ اصل ، موسی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد و تحول انسان
پاپالیا، دایان ای . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط درمانی :چه بگوییم و چه وقت بگوییم
<واکتل = واچتل >، پل ال .، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭و۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی ۲
اسکندری ، جمشید ؛  تهران کتاب فرشید   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری
موتابی ، فرشته ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۴۲۵۴۳-۸۸۸۴۶۱۴۸-۸۸۸۱۲۰۸۳،آدرس ناشر :تهران . خ . استاد مطهری خ . سلیمان خاطر ک . اسلامی نبش بانه . پ . 4/2 دانژه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فنون < خانواده درمانی = خانواده درمانی >
مینوچین ، سالوادور، ۱۹۲۱ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران
<امیر افشاری = امیرافشاری >، ساسان ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< جامعه شناسی = جامعه شناسی >خانواده
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ( مجموعه مقالات )از دیدگاه پزشکی ، فقهی ، حقوقی ...
تهران سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، جهاد دانشگاهی ، پژوهشکده ابن سینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RG‬,‭۱۳۳‬,‭‌گ۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدل کسب و کار شما
کلارک ، تیم ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ک۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
ابراهیمی لویه ، عادل ، ۱۳۴۱- ؛  تهران لویه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رمزگشایی شخصیت مردم
هارتمن ، تیلور ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‍ه۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9