کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ ت‍رس‍ی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار ل‍ی‍س‍رل‌
ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌ .ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
اس‍لام‌ --م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ . -.خ‍طب‍ه‌ ب‍ی‌ال‍ف‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌،< ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌= ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌>
اب‍طح‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
ک‍رم‍ن‌، ل‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
م‍وس‍وی‌، اش‍رف‌ س‍ادات‌
م‍وره‍د، گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، رض‍ا
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۱۱- ۹۶۶ ق‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،۱۳۱۸-
س‍ت‍وده‌،< ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌= ه‍دای‍ت‌ ال‍ه‌>
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۰-
ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱
داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
زاه‍دی‌،< ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌= ش‍م‍س‌ ال‍س‍ادات‌>، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
ق‍وم‍س‌
اطلاع‍ات‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌
س‍م‍ت‌
م‍ه‍رک‍اوی‍ان‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار: اص‍ل‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ف‍وژان‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
ک‍ت‍اب‌ ف‍رش‍ی‍د
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رواری‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس < آزمونهای = آزمون های >ترسیمی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا، ۱۹۴۱- ؛  [قزوین ] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان :کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک
کرمن ، ل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ک۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >اجتماعی <( جامعه شناسی = جامعه شناسی >انحرافات )
ستوده ،< هدایت الله = هدایت اله > ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌س۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جداول اشتال
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران نیوشانگار: اصلح   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >ارتباطات
ساروخانی ، باقر،۱۳۱۸- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌س۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ( ۲)
عزیزی ، حسین ،۱۳۴۱- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
مورهد، گریفین ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۸ر۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ،< حیدرعلی = حیدر علی > ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی :>نکات کاربردی
موسوی ، اشرف سادات ؛  تهران مهرکاویان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۸‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<تحریر الروضه = تحریرالروضه >فی شرح < اللمعه = لمعه >
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۶‬,‭‌ش۹‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روابط صنعتی :نظام روابط کار( با تاکید بر حوادث ناشی از کار)
زاهدی ،< شمس السادات = شمس السادات >، ۱۳۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭ز۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سیستم های = سیستم های >صنعتی < ( :مکان یابی = مکانیابی >تسهیلات )
زنجیرانی فراهانی ، رضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭ز۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده )۱۳۵۷- ۱۳۲۰
ازغندی ، علیرضا، ۱۳۲۰- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی ۳
اسکندری ، جمشید ؛  تهران کتاب فرشید   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<مدل یابی = مدل یابی >معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار< لیزرل = لیسرل >
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۳‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نظریه ها و روش ها)
ابطحی ، سیدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خطبه بی الف شاهکار علی علیه السلام
علی بن ابی طالب ،( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران پیام عدالت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۹‬,‭‌خ۷ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9