کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ -- ای‍ران‌
ان‍س‍ان‌(اس‍لام‌)
ح‍س‍اب‍داری‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
راه‍س‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
ک‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ --راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
روس‍ازی‌ ب‍ا آس‍ف‍ال‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
<س‍ن‍ک‍ه‌= س‍ن‍گ‍ه‌>، پ‍ی‍ت‍رm retep ,egnes.
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
<ف‍رج‌ زاده‌= ف‍رج‌زاده‌>، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ب‍ه‍ار، م‍ه‍ری‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۵-
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۰-
ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌ ک‌.،۱۹۳۳-
داس‌، ب‍راج‍ا
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ای‍وزی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۳-
<ع‍ل‍ی‍م‍دد= ع‍ل‍ی‌ م‍دد>، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۵-
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ری‍ف‍ی‌،< اح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌= اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌>،۱۳۴۹-
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍رام‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۱-
 
ناشر:
ژدف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
س‍م‍ت‌
ت‍رم‍ه‌
ح‍ف‍ی‍ظ
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍ج‍د
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک ( :خاک و پی )
داس ، براجا ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲۵‌ف‍لا۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<راهسازی = راه سازی :>طرح هندسی راه
بهبهانی ، حمید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه و فرودگاه
<طباطبایی = طباطبائی >، امیر محمد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭ط۲۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و روشهای عمومی حسابداری
<علیمدد= علی مدد>، مصطفی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۹۴-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌س۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۳-۲- ۱)
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >ضد زلزله
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭ط۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >صنعتی و سازمانی
کورمن ، آبراهام ک .،۱۹۳۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انسان در اسلام
گرامی ، غلامحسین ،۱۳۴۱- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۶/۲‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار( کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت )
ساعتچی ، محمود،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<آئین = آیین >زندگی ( اخلاق کاربردی )
شریفی ،< احمد حسین = احمدحسین >،۱۳۴۹- ؛  قم ژدفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌ش۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمالات و آمار مهندسی
ایوزیان ، مجید ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۶ : عقود معین ۱( بیع ، معاوضه ، اجاره ، جعاله ، قرض و صلح )
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲‬,‭‌ش۹‌ع۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات فرهنگی :اصول و مبانی
بهار، مهری ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱‬,‭‌ب۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ۲
<فرج زاده = فرج زاده >، علی اصغر ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ف۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه خوانی = نقشه خوانی >
جعفری ، عباس ؛  تهران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GA‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9