کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌(اس‍لام‌)
ح‍س‍اب‍داری‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
راه‍س‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
ک‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍ت‍ن‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
روس‍ازی‌ ب‍ا آس‍ف‍ال‍ت‌
 
پدیدآور:
<ه‍ورن‌گ‍رن‌= ه‍ورن‌ گ‍رن‌>، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۶-
ک‍رای‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
<س‍ن‍ک‍ه‌= س‍ن‍گ‍ه‌>، پ‍ی‍ت‍رm retep ,egnes.
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
<روش‍ن‌ض‍م‍ی‍ر= روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر>، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۳۸-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۵-
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۰-
ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌ ک‌.،۱۹۳۳-
داس‌، ب‍راج‍ا
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
<ع‍ل‍ی‍م‍دد= ع‍ل‍ی‌ م‍دد>، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۵-
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
<ه‍ورن‌ گ‍رن‌= ه‍ورن‌گ‍رن‌>، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۶-
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د،۱۳۲۷-
<م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد= م‍س‍ت‍وف‍ی‌ن‍ژاد>، داود،۱۳۳۹-
گ‍رام‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۱-
 
ناشر:
ای‍رج‌ ن‍وروش‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍و
ح‍ف‍ی‍ظ
ای‍رج‌ ن‍وروش‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک ( :خاک و پی )
داس ، براجا ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲۵‌ف‍لا۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<راهسازی = راه سازی :>طرح هندسی راه
بهبهانی ، حمید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه و فرودگاه
<طباطبایی = طباطبائی >، امیر محمد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭ط۲۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل < سریهای = سری های >زمانی
کرایر، جاناتان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۲)
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران ایرج نوروش : کتاب نو   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۱)
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران ایرج نوروش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و روشهای عمومی حسابداری
<علیمدد= علی مدد>، مصطفی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۹۴-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و طرح اختلاط بتن
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۹‬,‭‌م۵‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه
<طباطبایی = طباطبائی >، امیرمحمد،۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭ط۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌س۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۳-۲- ۱)
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
<روشن ضمیر= روشن ضمیر>، محمدعلی ،۱۳۳۸- ؛  اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ر۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >ضد زلزله
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭ط۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >صنعتی و سازمانی
کورمن ، آبراهام ک .،۱۹۳۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انسان در اسلام
گرامی ، غلامحسین ،۱۳۴۱- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۶/۲‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار( کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت )
ساعتچی ، محمود،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9