کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ح‍س‍اب‍داری‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ --ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اح‍س‍اس‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌
ت‍ک‍ام‍ل‌ رف‍ت‍ار
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اس‍لام‌ --ع‍ق‍ای‍د
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۵-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍ورن‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
<م‍ون‍ت‍ک‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
<م‍ت‍ق‍ی‌ پ‍ور= م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور>، اح‍م‍د۱۳۲۶-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۱-
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۳-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۹-
<ک‍ت‍ل‍ر= ک‍ات‍ل‍ر>، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌،۱۹۳۱-
گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۱۹-
<اف‍ج‍ه‌ ای‌= اف‍ج‍ه‌ای‌>، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۷-
<دس‍ور= دس‍ر>، چ‍ارل‍ز
پ‍اپ‍ول‍ی‍س‌،< آت‍ان‍اس‍ی‍وس‌= آت‍ن‍اس‍ی‍وس‌>،۱۹۲۱-
<ع‍ل‍ی‍م‍دد= ع‍ل‍ی‌ م‍دد>، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۱۵-
ک‍رب‍ز، ج‍ان‌ آر.
ش‍اه‍ی‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ : م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
آت‍روپ‍ات‌: آم‍وخ‍ت‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
اس‍ک‍اف‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ب‍ش‍ارت‌: ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر گ‍ل‌ آف‍ت‍اب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍اب‍ان‌
ن‍ش‍ر آم‍وخ‍ت‍ه‌ : ش‍رک‍ت‌ آت‍روپ‍ات‌
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سعادت ، اسفندیار، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی
<افجه ای = افجه ای >، علی اکبر،۱۳۳۷- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
شاهی ، جلیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌ت۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
<مونتکومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
<علیمدد= علی مدد>، مصطفی ،۱۳۱۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته ( ۲و۱)
همتی ، حسن ،۱۳۲۱- ؛  تهران بشارت : ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‍ه۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی عمومی
<متقی پور= متقی پور>، احمد۱۳۲۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار
کربز، جان آر. ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی
ازهری ، مجتبی ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی : تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران آتروپات : آموخته   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
۲۰سال کنکور کارشناسی ارشد هنر رشته پژوهش هنر
گروه مولفین کارآفرین ؛  تهران آزاد اندیشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۴۰‬,‭‌ک۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک :مکانیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴۱د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
احساس و ادراک
کورن ، استانلی ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ( ۱)
سبحانی تبریزی ، جعفر،۱۳۰۹- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
پاپولیس ،< آتاناسیوس = آتناسیوس >،۱۹۲۱- ؛  مشهد نشر گل آفتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
<کتلر= کاتلر>، فیلیپ ،۱۹۳۱- ؛  اصفهان نشر آموخته : شرکت آتروپات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
<دسور= دسر>، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی : متفکران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هندسه ترسیمی
شعبانیان ، مهدی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اسکاف : دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۰۱‬,‭‌ش۶‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9