کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ح‍س‍اب‍داری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ص‍ن‍ای‍ع‌، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
ش‍رک‍ت‌ ه‍ا--ای‍ران‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ --ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اح‍س‍اس‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌
ت‍ک‍ام‍ل‌ رف‍ت‍ار
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اس‍لام‌ --ع‍ق‍ای‍د
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ ، ک‍ام‍ران‌،۱۳۵۴
ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۵-
ک‍ورن‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
<م‍ون‍ت‍ک‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
س‍اراس‍ون‌،< اروی‍ن‌= ای‍روی‍ن‌ >ج‍ی‌.
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۱-
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۳-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۹-
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
<ک‍ت‍ل‍ر= ک‍ات‍ل‍ر>، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌،۱۹۳۱-
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۱۹-
<اف‍ج‍ه‌ ای‌= اف‍ج‍ه‌ای‌>، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۷-
ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌، لاری‌ ب‍ی‌
<دس‍ور= دس‍ر>، چ‍ارل‍ز
ب‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۵۶
پ‍اپ‍ول‍ی‍س‌،< آت‍ان‍اس‍ی‍وس‌= آت‍ن‍اس‍ی‍وس‌>،۱۹۲۱-
<ع‍ل‍ی‍م‍دد= ع‍ل‍ی‌ م‍دد>، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۱۵-
ک‍رب‍ز، ج‍ان‌ آر.
ش‍اه‍ی‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آم‍وخ‍ت‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
اس‍ک‍اف‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ب‍ش‍ارت‌: ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رس‍ا
ن‍ش‍ر گ‍ل‌ آف‍ت‍اب‌
رش‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍اب‍ان‌
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سعادت ، اسفندیار، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی
<افجه ای = افجه ای >، علی اکبر،۱۳۳۷- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
شاهی ، جلیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌ت۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
<مونتکومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
<علیمدد= علی مدد>، مصطفی ،۱۳۱۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته ( ۲و۱)
همتی ، حسن ،۱۳۲۱- ؛  تهران بشارت : ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‍ه۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار
کربز، جان آر. ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی
ازهری ، مجتبی ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
احساس و ادراک
کورن ، استانلی ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ( ۱)
سبحانی تبریزی ، جعفر،۱۳۰۹- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
پاپولیس ،< آتاناسیوس = آتناسیوس >،۱۹۲۱- ؛  مشهد نشر گل آفتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
<کتلر= کاتلر>، فیلیپ ،۱۹۳۱- ؛  اصفهان نشر آموخته   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
<دسور= دسر>، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هندسه ترسیمی
شعبانیان ، مهدی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اسکاف : دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۰۱‬,‭‌ش۶‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :مشکل رفتار غیر انطباقی
ساراسون ،< اروین = ایروین >جی . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری = تیوری >ارتجاعی
رحیمیان ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭ر۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سیستم های = سیستمهای >صنعتی <( مکان یابی = مکان یابی >و استقرار تسهیلات )
بشیری ، مهدی ،۱۳۵۶ ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‌ب۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عبور از طوفان :راهنمای کاربردی < شرکت های = شرکتهای >نوپا در ایران
باقری ، کامران ،۱۳۵۴ ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۸۹۲‬,‭‌ب۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی >آزمایشی
کریستنسن ، لاری بی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9