کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زائ‍ر ب‍روخ‌، ف‍ردی‍ن‍ان‍د، ۱۸۷۵ - ۱۹۵۱ -- داس‍ت‍ان‌dnanidreF ,hcurbruaS
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ن‍ظری‍ه‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ای‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍وب‍خ‍ت‌ اودان‌، ش‍م‍س‌،۱۳۲۶-
ت‍الان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۳۵-
ف‍اطم‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ن‍ان‍ال‍ی‌، س‌ .و.۱۹۲۷-
ن‍وو، ری‍م‍ون‍د پ‍ی‌.
ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
<ک‍ی‍ن‍ک‍ی‌= ک‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌>، آن‍ج‍ل‍و
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۰-
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۲-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌>،۱۳۳۰-
ب‍ن‍ک‍س‌، ج‍ری‌
ع‍ث‍م‍ان‍ی‌،< م‍ح‍م‍دق‍س‍ی‍م‌= م‍ح‍م‍د ق‍س‍ی‍م‌>،۱۳۴۷-
ت‍وروال‍د، ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز
<ک‍رای‍ه‌چ‍ی‍ان‌= ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌> ، اص‍غ‍ر
ن‍ق‍ن‍دری‍ان‌، ک‍اظم‌،۱۳۳۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ل‍وه‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
زری‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری بنیادی موسیقی
منصوری ، پرویز ؛  تهران نشر کارنامه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌م۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک :راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < ماشینهای = ماشین های < >راه سازی = راه سازی >
نانالی ، س .و.۱۹۲۷- ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۰۰‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
فاطمی قمی ، محمدتقی ؛  تهران امیرکبیر، ندا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه برداری = نقشه برداری >
نوبخت اودان ، شمس ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۳[ سه ]همراه با مسئله های حل شده قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری ...
تالانه ، عبدالرضا،۱۳۳۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ک۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی پیشرفته ( ۲)
همتی ، حسن ،۱۳۲۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >سیستمهای = سیستم های >تولیدی
آریانژاد،< میربهادرقلی = میر بهادر قلی >،۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل فرایندی < خطمشی گذاری = خط مشی گذاری >و< تصمیم گیری = تصمیم گیری >
تسلیمی ، محمد سعید ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ت۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد :رشته مدیریت کلیه گرایشها؛ سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۷۰-۸۲
نظری ، محسن ،۱۳۴۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
نوو، ریموند پی . ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (ست )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
عثمانی ،< محمدقسیم = محمد قسیم >،۱۳۴۷- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ع۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >سیستمهای گسسته - پیشامد
بنکس ، جری ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌ب۹‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
<کینکی = کینیکی >، آنجلو ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
نقندریان ، کاظم ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه < داده ها= داده ها>
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ، پژوهشگری و< پژوهش نامه نویسی = پژوهش نامه نویسی >
میرزائی ، خلیل ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌م۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جراح دیوانه
توروالد، یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
<کرایه چیان = کرایه چیان > ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9