کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍لات‌
اع‍ت‍ی‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ح‍ج‍م‌ - ب‍ازده‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
راب‍طه‌ پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ار
اع‍م‍پ‍ا۱۲۳
ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌
ام‍طپ‍ا۱۲۳
س‍ل‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اام‍پ‍ا۱۲۳
اص‍ن‍پ‍ا۱۲۳
ق‍اب‌ ف‍ولادی‌
ب‍رن‍د
م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ دار ش‍دن‌
ام‍م‍پ‍ا۱۲۳
ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ک‍ی‍ا، ح‍ام‍د
ش‍ی‍رخ‍ان‍ل‍و، خ‍دی‍ج‍ه‌
ع‍س‍ک‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍اج‍دی‌ دس‍ت‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ام‍ی‌ ن‍وری‌،< ع‍ل‍ی‌ رض‍ا= ع‍ل‍ی‍رض‍ا>
ف‍ره‍ادی‌ ب‍اب‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا،۱۳۶۵-
رج‍ب‍ی‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍طه‍ره‌
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۲-
ب‍رادران‌، م‍ری‍م‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍س‍رت‍ی‌ ن‍م‍ی‍ن‍ی‌،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
ن‍ب‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
ام‍ی‍ن‌، روزب‍ه‌
ام‍ی‍ری‌ ج‍اوی‍د، ش‍ب‍ن‍م‌
<ف‍ره‍ود ن‍ی‍ا= ف‍ره‍ودن‍ی‍ا>، ص‍ب‍ا
س‍رک‍رده‌، ه‍م‍ا
ب‍اق‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍راه‍ان‍ی‌ راد،< ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ = ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌>
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی سوءمصرف مواد در سال های ۸۹- ۱۳۸۷
اسماعیلی ، احمدرضا،۱۳۶۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت گردشگری
نصیریان ، جلال ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک :مکانیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش نگارخانه ها در مدگرایی نقاشی معاصر ایران دهه ی هشتاد
<فرهود نیا= فرهودنیا>، صبا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل < جامعه شناختی = جامعه شناختی >انزوای هنرمندان " مطالعه موردی در نقاشی معاصر ایران "
امین ، روزبه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۹،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیان ANR orciM های b01 ، 12، c002 ، 533 ، 373 ، c025 در< سلول های = سلولهای >بنیادی ملانوما
رجبی فومشی ، مطهره ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۸،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه پزشک و بیمار با نظریه کنش ارتباطی هابرماس ( بررسی تقابل بیان زیست جهان و بیان پزشکی بین پزشکان متخصص داخلی و بیماران در درمانگاه بیمارستان آموزشی - درمانی امام حسین علیه السلام )
شیرخانلو، خدیجه ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۳،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات ژنتیکی ژن ILOIVOM در مردان نابارور آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به مرکز ناباروی رویان
سرکرده ، هما ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۹،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
وضعیت حقوق معاملات اشخاص < ممنوع المعامله = ممنوع المعامله >
نبی زاده ، حامد ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۶،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
شهر، تشویش و آرزومندی " با تاکید بر وضعیت < مسئله گون = مسئله گون >خانه در شهر تهران "
فرهادی بابادی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۴،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت و< فرایند= فرآیند >تحلیل سلسله مراتبی
ساجدی دستکی ، محمد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۷،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزش " برند "لوازم خانگی ایرانی از نظر مصرف کنندگان در شهر تهران
عسکریان ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۵،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روابط حجم - بازده در بازار ایران در شرایط بحرانی و با استفاده از رویکرد کاپولا
نوروزی ، محسن ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۶،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
<مدلسازی = مدل سازی >عدم تقارن و تغییر ساختاری < سری های = سریهای >زمانی مالی با استفاده از < فرایند های = فرآیندهای > چوله - نرمال مارکوف سوئیچینگ گارچ
فراهانی راد،< امیرحسین = امیر حسین > ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۷،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر< توانمند سازی = توانمندسازی >کارکنان در صندوق بازنشستگی کشوری
امیری جاوید، شبنم ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۳،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت گاز شهر تهران و ارائه الگوی بهینه
مسرتی نمینی ،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۴،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیوند فصل مشترک الیاف با< بتن = بتون >و تاثیر آن بر رفتار< لرزه ای = لرزه ای >مقاطع < بتنی = بتونی >
برادران ، مریم ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه آزمایشگاهی رفتار< قاب های = قابهای >فولادی < سرد نورد شده = سردنورد شده >پر شده با< بتن = بتون >سبک تحت بار جانبی افزاینده
شامی نوری ،< علی رضا= علیرضا> ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۴،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل دینامیکی < ورق های = ورقهای >مستطیلی با نیروهای محوری تحت بارهای < ضربه ای = ضربه ای >خارج از صفحه به روش المان طیفی
باقری ، مجتبی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۶،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه مکانیزم مسئله دار شدن مصرف ابژه های فرهنگی در ایران ( با تاکید بر دهه هشتاد)
طاهری کیا، حامد ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۵،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9