کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
آم‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق‌
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
<ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌
<ل‍طف‌ آب‍ادی‌= ل‍طف‌آب‍ادی‌>، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۰-
ح‍س‍اس‌ ی‍گ‍ان‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۲۹-
ح‍دادی‌،< ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌= ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌>، ۱۳۲۳-
ه‍ی‍وز، اوئ‍ن‌
م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌،< م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌= م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌>،۱۳۱۳-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
<وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا= وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا>، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
ش‍ک‍ی‍ب‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۴۰-
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
داداش‌ زاده‌، خ‍ش‍ای‍ار
ج‍م‍ال‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍ادی‌
ث‍اب‍ت‌، ب‍ه‍ن‍از
ب‍ران‍چ‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
ت‍رم‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رواری‍د
اس‍اطی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری
ضرغام بروجنی ، حمید ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ض۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<تاریخ الطبری = تاریخ طبری >،یا،تاریخ الرسل و الملوک
طبری ، محمد بن جریر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭ط۲‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان
<وکیل الرعایا= وکیل الرعایا>، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
شکیب ، حمزه ، ۱۳۴۰- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار< لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای < >بتنی = بتونی >با سیستم اجرای قالب تونلی
جمالی نژاد، هادی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۵۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه استقرار< سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی با عملکرد سازمان ( مورد مطالعه :شرکت نرم افزاری نماد ایران )
داداش زاده ، خشایار ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۵،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل < برون سپاری = برونسپاری < >فرایندهای = فرآیند های > اجرای طرح پیاده سازی سیستم < اندازه گیری = اندازه گیری >هوشمند در سازمان بهره وری انرژی ایران
ثابت ، بهناز ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۶،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < عقاید= عقائد>
مصباح یزدی ،< محمدتقی = محمد تقی >،۱۳۱۳- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌م۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک )
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دولتی نوین :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها
هیوز، اوئن ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی - شناختی کودکان < =[)redneB & tAC(سی .ای .تی و بندر >]برای مشاوره کودک
<لطف آبادی = لطف آبادی >، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۲‬,‭‌ل۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<آمار= امار >و کاربرد آن در مدیریت
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه کشی = نقشه کشی >صنعتی ۱ و ۲
حدادی ،< حبیب اله = حبیب اله >، ۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۲( )رشته های حسابداری و مدیریت )
حساس یگانه ، یحیی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نشر شهید سعید محبی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مباحث جاری در حسابداری
همتی ، حسن ،۱۳۲۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‍ه۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی :نظریه ها، مفاهیم ، کاربردها...
<نیکو مرام = نیکومرام >، هاشم ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی صادرات ( راهنمای کاربردی )
برانچ ، آلن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم = گوریتم >و فلوچارت
غلامی ، بهرام ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران ، مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9