کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍ارگ‍ذاری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آس‍ی‍ب‍ه‍ا
رگ‍رس‍ی‍ون‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
<ک‍وئ‍ن‌= ک‍وه‍ن‌>، ب‍روس‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۲۹۷-
ف‍رس‌، پ‍ل‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د،۱۳۰۸-
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌،۱۳۱۶-
س‍ل‍م‍ون‌، گ‍وردون‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
<ف‍ور س‍ای‍ت‌= ف‍ورس‍ای‍ت‌>،< دان‍ل‍س‍ون‌= دان‍ل‍س‍ن‌>،۱۹۵۳-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۲۶-
ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌
لاودن‌، ک‍ن‍ث‌ س‍ی‌.
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر ت‍وت‍ی‍ا
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ل‍وه‌
ت‍ن‍در: ن‍ش‍ر ج‍وان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر دوران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍ی‍زان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر انقلاب اسلامی
محمدی ، منوچهر، ۱۳۲۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه
<سید حسینی = سیدحسینی >، سید محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام :از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<ماشینهای = ماشین های >الکتریکی
سلمون ، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱-۲)
هیلیر، فردریک ؛  تهران تندر: نشر جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
صفایی ، حسین ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵‬,‭‌ص۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیوه < ارائه = ارایه >مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران انتشارات جلوه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون ( رشته آمار)
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شمای بارگذاری در آنالیز استاتیکی غیرخطی ( پوش آور )برای پلها و پیشنهادی برای بارگذاری بهینه
جهان فکر، احسان ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جرائم علیه تمامیت جسمانی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی
گلدوزیان ، ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهاددانشگاهی : میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه ( شناخت و سنجش )
<فور سایت = فورسایت >،< دانلسون = دانلسن >،۱۹۵۳- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی < روان شناسی = روان شناسی >تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها)
<عباسپور= عباس پور>، عباس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای اطلاعات مدیریت ( ن .ا.م :)سازمان و فن آوری
لاودن ، کنث سی . ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ل۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<کوئن = کوهن >، بروس ؛  تهران نشر توتیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
شاملو، سعید،۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9