کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آن‍ال‍وگ‌ --طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--داده‌ پ‍ردازی‌
اس‍لام‌ -- ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد
روان‌درم‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اف‍ش‍اری‍ان‌ ، ۱۱۴۸- ۱۲۱۸ ق‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ س‍ری‌۸۰
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ ق‌.
ع‍واطف‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍وب‍خ‍ت‌ اودان‌، ش‍م‍س‌،۱۳۲۶-
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
گ‍ری‌، پ‍ل‌ ۱۹۴۲-
<دو ورژه‌= دوورژه‌>، م‍وری‍س‌
رس‍ت‍م‍ی‌ ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
ب‍ری‌، ب‍اری‌ ب‍ی‌
ک‍ری‌، ج‍رال‍د،۱۹۳۷-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
<ف‍ن‍ای‍ی‌= ف‍ن‍ائ‍ی‌>، ن‍ادر،۱۳۵۶-
<م‍وس‍ی‌زاده‌= م‍وس‍ی‌ زاده‌>، رض‍ا،۱۳۳۹-
<س‍ی‍د رض‍ی‌= س‍ی‍درض‍ی‌>، ح‍س‍ن‌
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۳-
<م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد= م‍س‍ت‍وف‍ی‌ن‍ژاد>، داود،۱۳۳۹-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
<گ‍ول‍م‍ن‌= گ‍ل‍م‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ارک‍ان‌
دال‍ف‍ک‌
ج‍ام‍ی‌
ن‍ص‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آزاده‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ارس‍ب‍اران‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ص‍درا
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱ و ۲
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک :راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه برداری = نقشه برداری >
نوبخت اودان ، شمس ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ
گری ، پل ۱۹۴۲- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭‌گ۴‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ،۱۳۲۳- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های < جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
<دو ورژه = دوورژه >، موریس ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی :توانایی های محبت کردن و محبت دیدن
<گولمن = گلمن >، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی ( ویژه مهندسی عمران و مکانیک )
<فنایی = فنائی >، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های < >بین المللی = بین المللی >
<موسی زاده = موسی زاده >، رضا،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌م۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار استاد شهید مطهری
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران : قم صدرا   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران ؛ قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد...
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >بتن آرمه
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی سازه های < بتنی = بتونی >و تفسیر< =8002 -813 ICAای .سی .آی .۳۱۸-۲۰۰۵ :> سیستم واحد متریک
انجمن بتون آمریکا ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۸آ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با =[AGPF اف .پی .جی .ای ].و زبان توصیف سخت افزار =[LDHV وی .اچ .دی .ال ].با بیش از ۱۴۰ مثال ۰۰۰
<سید رضی = سیدرضی >، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌س۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربست مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
کری ، جرالد،۱۹۳۷- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران :دوره افشار، زند و قاجار
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران ( دوره صفویان )
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده ها :معماری ، برنامه نویسی ، ارتباط دهی ( سری اینتل )
بری ، باری بی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9