کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آن‍ال‍وگ‌ --طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--داده‌ پ‍ردازی‌
اس‍لام‌ -- ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد
روان‌درم‍ان‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
زن‍ان‌ در اس‍لام‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اف‍ش‍اری‍ان‌ ، ۱۱۴۸- ۱۲۱۸ ق‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ س‍ری‌۸۰
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ ق‌.
ع‍واطف‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
گ‍ری‌، پ‍ل‌ ۱۹۴۲-
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۲-
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
<دو ورژه‌= دوورژه‌>، م‍وری‍س‌
رس‍ت‍م‍ی‌ ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
ب‍ری‌، ب‍اری‌ ب‍ی‌
ک‍ری‌، ج‍رال‍د،۱۹۳۷-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
<ف‍ن‍ای‍ی‌= ف‍ن‍ائ‍ی‌>، ن‍ادر،۱۳۵۶-
<م‍وس‍ی‌زاده‌= م‍وس‍ی‌ زاده‌>، رض‍ا،۱۳۳۹-
<س‍ی‍د رض‍ی‌= س‍ی‍درض‍ی‌>، ح‍س‍ن‌
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۳-
<م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد= م‍س‍ت‍وف‍ی‌ن‍ژاد>، داود،۱۳۳۹-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
<گ‍ول‍م‍ن‌= گ‍ل‍م‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ارک‍ان‌
دال‍ف‍ک‌
ج‍ام‍ی‌
ن‍ص‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
رش‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اس‍راء
ارس‍ب‍اران‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ص‍درا
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱ و ۲
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ
گری ، پل ۱۹۴۲- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭‌گ۴‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ،۱۳۲۳- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ،مرکز نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های < جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
<دو ورژه = دوورژه >، موریس ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی :توانایی های محبت کردن و محبت دیدن
<گولمن = گلمن >، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی ( ویژه مهندسی عمران و مکانیک )
<فنایی = فنائی >، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های < >بین المللی = بین المللی >
<موسی زاده = موسی زاده >، رضا،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌م۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار استاد شهید مطهری
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران : قم صدرا   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران ؛ قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد...
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >بتن آرمه
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی سازه های < بتنی = بتونی >و تفسیر< =8002 -813 ICAای .سی .آی .۳۱۸-۲۰۰۵ :> سیستم واحد متریک
انجمن بتون آمریکا ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۸آ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با =[AGPF اف .پی .جی .ای ].و زبان توصیف سخت افزار =[LDHV وی .اچ .دی .ال ].با بیش از ۱۴۰ مثال ۰۰۰
<سید رضی = سیدرضی >، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌س۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربست مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
کری ، جرالد،۱۹۳۷- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران :دوره افشار، زند و قاجار
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران ( دوره صفویان )
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده ها :معماری ، برنامه نویسی ، ارتباط دهی ( سری اینتل )
بری ، باری بی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زن در آئینه جلال و جمال
جوادی آملی ، عبدالله ،۱۳۱۲- ؛  قم مرکز نشر اسراء   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭ز۹‌ج۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9