کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
م‍ع‍اد
م‍دی‍ری‍ت‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ادراک‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌-ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌.
س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌۱۹۳۳-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
<ف‍ن‌ گ‍لان‌= ف‍ون‌گ‍لان‌>، گ‍ره‍ارد،۱۹۱۱-
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز،۱۳۲۳-
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ژاپ‍ن‌)MPIJ(
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
م‍ادل‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ف‍رد
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۶۳ ق‌
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
ف‍ورس‍ای‍ت‌، دان‍ل‍س‍ون‌ آر،۱۹۵۳-
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۳۰-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
ب‍اوک‍ر، آل‍ب‍رت‌ ه‍ازم‍ر، ۱۹۱۹-
<دو وی‍ن‍ی‍و= دووی‍ن‍ی‍و>، ژان‌،۱۹۲۱-
س‍ک‍اران‌، اوم‍ا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍م‍ت‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
آدی‍ن‍ه‌ س‍ب‍ز
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >رشد :مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
احدی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۲۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >احساس و ادراک
ایروانی ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز،۱۳۲۳- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار مهندسی
باوکر، آلبرت هازمر، ۱۹۱۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای < = VI.MSD دی اس ام فور>
اوتمر، اکهارت ۱۹۳۳- ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معاد خودمانی
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۶۳ ق ؛  تهران آدینه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۲۲‬,‭‌ن۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات ( نت )، بهره ور فراگیر<( = MPTتی پی ام )>
موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن )MPIJ( ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جانشینی حضرت محمد علیه و آله صلی الله پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مادلونگ ، ویلفرد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۸/۱‬,‭‌م۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق میان ملتها :درآمدی بر حقوق < بین الملل = بین الملل >عمومی
<فن گلان = فون گلان >، گرهارد،۱۹۱۱- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۱۸۵‬,‭‌ف۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >یادگیری بر بنیاد نظریه ها
پارسا، محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی با استفاده از نرم افزار< =0002 SBATEاتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه زنجان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سکاران ، اوما ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<راهنمای = حل المسائل >مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه
فورسایت ، دانلسون آر،۱۹۵۳- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >هنر
<دو وینیو= دووینیو>، ژان ،۱۹۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >نثر
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تشیع
تهران : قم سمت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌ت۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9