کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد خ‍لاق‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍لان‍دی‌ --ق‍رن‌۲۰
خ‍وش‌ب‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ران‍س‍وی‌ --ق‍رن‌۲۰
ت‍راف‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
ن‍ق‍اش‍ی‌ --م‍واد و م‍ص‍ال‍ح‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --س‍ازم‍ان‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ب‍ه‍اران‍چ‍ی‌، رس‍ول‌،۱۳۴۲-
ک‍وئ‍ی‍ل‍ی‍ام‌، س‍وزان‌
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>، ال‍ی‍س‌
ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
پ‍اک‍ب‍از، روی‍ی‍ن‌،۱۳۱۸-
م‍وح‍دی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۲۴-
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ات‍وی‍م‍ی‌،۱۹۷۹-۱۹۰۸
پ‍ت‍رس‍ون‌، دی‍وی‍د
<ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌،۱۳۳۰-
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
ژاک‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌،۱۹۴۷-
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌، ۱۸۶۰- ۱۹۰۴
ع‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار،۱۳۳۹-
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
<س‍ع‍ی‍دی‌م‍ه‍ر = س‍ع‍ی‍دی‌ م‍ه‍ر>، م‍ح‍م‍د
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ول‍دن‌، ج‍ورج‌
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۴-
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ج‍وی‍ا
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ا
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،م‍ع‍ارف‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ج‍م‌
س‍ارگ‍ل‌
ف‍ک‍ر س‍ازان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ق‍طره‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ، ۱۹۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
باغ آلبالو
چخوف ، آنتون پاولوویچ ، ۱۸۶۰- ۱۹۰۴ ؛  تهران قطره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۴۰۶‬,‭‌چ۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی ( ۱)
<سعیدی مهر = سعیدی مهر>، محمد ؛  تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌م۵‌س۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مسوولیت مدنی
قاسم زاده ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌ق۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار( علمی - کاربردی )، به انضمام مباحثی از بیمه های تامین اجتماعی کارگران
موحدیان ، غلامرضا،۱۳۲۴- ؛  تهران فکر سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران بهمن برنا: ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >در++< =C سی پلاس پلاس >
<هورویتز= هورویتس >، الیس ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
عربانی ، مهیار،۱۳۳۹- ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۳‬,‭‌ع۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<ریاضیات = ریاضی >>مهندسی :کتاب ارشد
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ،۱۳۳۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و معماری کامپیوتر
پترسون ، دیوید ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفکر مثبت
کوئیلیام ، سوزان ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور تحقیق در عملیات
حسینی بهارانچی ، رسول ،۱۳۴۲- ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ح۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق
بولدن ، جورج ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ب۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها
سهرابی ، محمدکریم ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مواد و اسلوب ها طراحی ، نقاشی
پاکباز، رویین ،۱۳۱۸- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵۳۰‬,‭‌پ۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رامسس ، فرزند خورشید
ژاک ، کریستیان ،۱۹۴۷- ؛  تهران جویا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭ژ۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<سینوحه = سینوهه ( >متن کامل )
والتاری ، میکاتویمی ،۱۹۷۹-۱۹۰۸ ؛  تهران نشر جویا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9