کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
گ‍ل‌ و م‍رغ‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ج‍ددگ‍رائ‍ی‌(ه‍ن‍ر --)ای‍ران‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌
اف‍ش‍ارم‍ه‍اج‍ر، ک‍ام‍ران‌،۱۳۳۱-
م‍ک‌ ن‍ی‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌>، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ ۱۳۴۳-
ک‍اس‍ک‍و، ب‍ارت‌
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
ش‍ه‍دادی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۷-
<ی‍ع‍ق‍وب‌ زاده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌= ی‍ع‍ق‍وب‌زاده‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌>، ش‍ه‍رام‌،۱۳۵۸-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
پ‍ن‍ب‍ه‌چ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۲۹۹-
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
ف‍ن‌آوران‌
ک‍ت‍اب‌ خ‍ورش‍ی‍د
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د: ب‍اب‍ل‌ ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و< رفتار درمانی = رفتاردرمانی :>نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه های < اندازه گیری = اندازه گیری ( >روانسنجی )
آلن ، مری ( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات
<سید حسینی = سیدحسینی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر ایران زمین
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۸‬,‭‍ه۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
<جعفرنژاد قمی = جعفر نژاد قمی >، عین الله ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد: بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس ؛
اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر۲‌م۲۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<اقدام پژوهی = اقدام پژوهی ( >طراحی ، اجرا ، ارزشیابی )
مک نیف ، جین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۲۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات
نوری ، حمید ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ [ neduD دودن :]آلمانی - فارسی
پنبه چی ، حسین ،۱۲۹۹- ؛  تهران نشر دنیای نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PF‬,‭۳۶۴۵‬,‭‌ف۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ( ساختار فایلها:)شامل شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور سیستم عامل ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ...خلاصه سه کتاب هورویتز، لیپشوتز و تننباوم
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[teN.prahs J جی .شارپ دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تفکر فازی
کاسکو، بارت ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ک۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گل و مرغ :دریچه ای بر زیبایی شناسی ایرانی
شهدادی ، جهانگیر،۱۳۲۷- ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۵‬,‭‌ش۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<حل = حل المسائل >و تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار الکساندر مود
<یعقوب زاده شهرستانی = یعقوب زاده شهرستانی >، شهرام ،۱۳۵۸- ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنرمند ایرانی و مدرنیسم
افشارمهاجر، کامران ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایرانی :نسخه نگاره های عهد صفوی
ولش ، استوارت کری ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭و۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9