کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
گ‍ل‌ و م‍رغ‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ج‍ددگ‍رائ‍ی‌(ه‍ن‍ر --)ای‍ران‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌
<روش‍ن‌ض‍م‍ی‍ر= روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر>، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۳۸-
اف‍ش‍ارم‍ه‍اج‍ر، ک‍ام‍ران‌،۱۳۳۱-
م‍ک‌ ن‍ی‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ک‍اس‍ک‍و، ب‍ارت‌
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر،۱۳۵۴-
ش‍ه‍دادی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۷-
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
<ی‍ع‍ق‍وب‌ زاده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌= ی‍ع‍ق‍وب‌زاده‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌>، ش‍ه‍رام‌،۱۳۵۸-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
پ‍ن‍ب‍ه‌چ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۲۹۹-
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
ک‍رش‍م‍ه‌
ف‍ن‌آوران‌
ک‍ت‍اب‌ خ‍ورش‍ی‍د
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و< رفتار درمانی = رفتاردرمانی :>نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه های < اندازه گیری = اندازه گیری ( >روانسنجی )
آلن ، مری ( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر ایران زمین
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۸‬,‭‍ه۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس ؛
اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر۲‌م۲۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<اقدام پژوهی = اقدام پژوهی ( >طراحی ، اجرا ، ارزشیابی )
مک نیف ، جین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۲۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات
نوری ، حمید ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
<روشن ضمیر= روشن ضمیر>، محمدعلی ،۱۳۳۸- ؛  اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ر۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ [ neduD دودن :]آلمانی - فارسی
پنبه چی ، حسین ،۱۲۹۹- ؛  تهران نشر دنیای نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PF‬,‭۳۶۴۵‬,‭‌ف۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ( ساختار فایلها:)شامل شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور سیستم عامل ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ...خلاصه سه کتاب هورویتز، لیپشوتز و تننباوم
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[teN.prahs J جی .شارپ دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تفکر فازی
کاسکو، بارت ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ک۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گل و مرغ :دریچه ای بر زیبایی شناسی ایرانی
شهدادی ، جهانگیر،۱۳۲۷- ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۵‬,‭‌ش۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<حل = حل المسائل >و تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار الکساندر مود
<یعقوب زاده شهرستانی = یعقوب زاده شهرستانی >، شهرام ،۱۳۵۸- ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هنرمند ایرانی و مدرنیسم
افشارمهاجر، کامران ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایرانی :نسخه نگاره های عهد صفوی
ولش ، استوارت کری ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭و۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل فیزیک هالیدی
لطفی ، طاهر،۱۳۵۴- ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی ( رشته کامپیوتر)
نصیری ، پرویز ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9