کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‌آه‍ن‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا و ک‍ارت‍ون‍ه‍ا--طراح‍ی‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ازه‌ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌--م‍داره‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌--ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ --م‍س‍ت‍ق‍ل‌ --ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
روان‍درم‍ان‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌.
س‍ف‍ال‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ه‍م‍س‍رگ‍زی‍ن‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
طراح‍ی‌ اس‍ب‌
 
پدیدآور:
آل‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍س‍ن‌،۱۹۴۵-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ی‍اش‍ار،۱۳۵۶-
<خ‍وش‌طی‍ن‍ت‌= خ‍وش‌ طی‍ن‍ت‌ >ن‍ی‍ک‌ن‍ی‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۷ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍روت‍ن‍ی‌، س‍ام‌ ،۱۳۳۸-
ب‍ل‌، دی‍وی‍د۱۹۳۰-
م‍ظاه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۹۳- ۱۳۷۰
وس‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۹۵۰-
ص‍راف‍ی‌زاده‌، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍د،۱۳۱۹ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌،۱۹۷۲-
اس‍ک‍ن‍دری‌،ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۸-
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
زارب‌، ژان‍ت‌.م‌.
ب‍ی‍ک‍ر، ری‍چ‍ارد
ری‍چ‍ارد اچ‌ .ه‍ال‌
 
ناشر:
پ‍ارس‍ای‍ان‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
روزن‍ه‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
م‍ص‍ب‍اح‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ی‍ر
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ب‍ازگ‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور،م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر تدوین و ضوابط و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور پشتیبانی ،مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمان : ساختار ، فرایند و ره آوردها
ریچارد اچ .هال ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای تکنیک پالس
بل ، دیوید۱۹۳۰- ؛  یزد مصباح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مصالح و ساختمان
فروتنی ، سام ،۱۳۳۸- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ف۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و شناخت -رفتاردرمانی نوجوانان
زارب ، ژانت .م . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ش۹ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >و معنویت
وست ، ویلیام ،۱۹۵۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۴و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اسب
تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاریکاتور
قهرمانی ، یاشار،۱۳۵۶- ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۳۲۰‬,‭‌ق۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح های تزئینی
تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭ط۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = PX swodniWویندوز ایکس پی >در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۴۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ،۱۹۷۲- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه ها،مرجع جامع نرم افزار]< =0002 PASساپ = سپ >۲۰۰۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی < راه آهن = راه آهن >
بهبهانی ،حمید،۱۳۱۹ -گردآورنده و مترجم ؛  اصفهان دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TF‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جوانان و انتخاب همسر
مظاهری ، علی اکبر، ۱۲۹۳- ۱۳۷۰ ؛  قم پارسایان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷‬,‭‌م۶‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)
صرافی زاده ، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی پیشرفته (۲)
بیکر، ریچارد ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون محاسبات عمومی
اسکندری ،جمشید،۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<صورتهای = صورت های >مالی تلفیقی از تئوری تا عمل
<خوش طینت = خوش طینت >نیک نیت ، محسن ،۱۳۳۷ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران بازگیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌خ۹‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۴۹‬,‭‌ع۶‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سفالگری اسلامی
آلن ، جیمز ویلسن ،۱۹۴۵- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۸۸۰‬,‭آ۷‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9