کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ار --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‌)C(
اش‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ری‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
م‍راج‍ع‌
آم‍ار - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌-واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
اض‍طراب‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
ب‍ری‍گ‍ام‌،<ی‍وج‍ی‍ن‌=اوج‍ی‍ن‌ اف‌>.،۱۹۳۰-
ک‍ارت‌ رای‍ت‌، ک‍ارول‌ آ.
پ‍ل‍ن‍درل‍ی‍ت‌، ه‍رول‍د ج‍ی‍م‍ز، ۱۸۹۸-
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍ن‍رل‍ی‌،ه‍ل‍ن‌
ک‍ول‍ی‌،پ‍ی‍ت‍ر
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌،۱۳۲۱-
گ‍رون‌ ل‍ون‍د، ن‍ورم‍ن‌ ادوارد،۱۹۲۰-
ج‍ون‍ز،چ‍ارل‍ز پ‍ی‌.۱۹۴۳-
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>،< آل‍ی‍س‌= ال‍ی‍س‌>
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
ت‍وس‍ل‍ی‌،< غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌= غ‍لام‌ ع‍ب‍اس‌>،۱۳۱۴-
ب‍اق‍رزاده‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۳-
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۷-
پ‍رس‍م‍ن‌،راج‍ر،۱۹۴۷- م‌.
آرن‍ز،ال‍وی‍ن‌ آ.
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
رش‍د
ت‍رم‍ه‌،آژن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت ،< نگهداری = نگاهداری >و مرمت آثار هنری و تاریخی :درمان ، مرمت و بازسازی
پلندرلیت ، هرولد جیمز، ۱۸۹۸- ؛  [تهران ] دانشگاه هنر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵۶۰‬,‭‌پ۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >کار و شغل
توسلی ،< غلامعباس = غلام عباس >،۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۵۵‬,‭‌ت۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >به زبان < = C سی >
<هورویتز= هورویتس >،< آلیس = الیس > ؛  مشهد باغانی : خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<مرجع شناسی = مرجع شناسی :>شناخت خدمات و کتابهای مرجع
مرادی ، نورالله ،۱۳۲۱- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
شفیعی ، تقی ، ۱۳۴۷- ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ش۷‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرورش مهارتهای مشاهده
کارت رایت ، کارول آ. ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌ک۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار:رهیافتی برای یک اهل فن
پرسمن ،راجر،۱۹۴۷- م . ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >
جونز،چارلز پی .۱۹۴۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ج۹۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ( میانه )
بریگام ،<یوجین =اوجین اف >.،۱۹۳۰- ؛  تهران ترمه ،آژنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع حسابداری
باقرزاده ، سعید،۱۳۵۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ب۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی رویکردی یکپارچه
آرنز،الوین آ. ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقالات مولانا( فیه مافیه )
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۵‬,‭‌م۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات آماری
تهران پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری
کولی ،پیتر ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی
گرون لوند، نورمن ادوارد،۱۹۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷‬,‭‌گ۴‍ه۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی گروهی ( کاربرد شناخت درمانی گروهها)
فری ، مایکل ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات اضطرابی (آموزش کنترل و درمان )
کنرلی ،هلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9