کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌.
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا--س‍اخ‍ت‍ار--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌- رف‍ت‍ار
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍رم‌اف‍زار س‍ی‍ف‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ف‍رات‍ج‍دد
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
لاج‍وردی‌، م‍ه‍ی‍ار،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
زم‍ان‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۶۹۱؟ ق‌
ک‍ه‍ون‌، لارن‍س‌،۱۹۵۴-
<م‍وس‍ی‌ زاده‌= م‍وس‍ی‌زاده‌>، رض‍ا،۱۳۳۹-
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۸-
ن‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‍ان‌، ری‍چ‍ارد ای‌.
ب‍رن‌، اری‍ک‌،۱۹۷۰-۱۹۱۰
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
س‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ج‍دودب‍ن‌ آدم‌،۴۷۳ ؟- ۵۲۵ ؟ق‌
ص‍ف‍ای‍ی‌ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۷-
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌= اس‍ت‍ف‍ان‌ >،۱۹۴۳-
ن‍ص‍ی‍ری‌ رض‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟- ۶۱۴ ؟ق‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۱-
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍ؤت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۰۳-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
خ‍وارزم‍ی‌
س‍م‍ت‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍م‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
زوار
ن‍ص‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍رع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د ودروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای معنویت در دوران جدید" از گالیله تا فروید"
زمانی ، شهریار ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴‬,‭ز۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازیها :روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ،۱۹۷۰-۱۹۱۰ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای کمک آموزشی اپراتوری مقدماتی
صفایی فر، جمشید،۱۳۴۷- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۸‬,‭‌ص۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر،۱۳۰۳- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ۱ و ۲ کلیات و ایران
<موسی زاده = موسی زاده >، رضا،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌م۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی :مفاهیم نظریه ها و کاربردها
رابینز،< استیفن = استفان >،۱۹۴۳- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<متن هایی = متن هایی >برگزیده از مدرنیسم تا< پست مدرنیسم = پست مدرنیسم >
کهون ، لارنس ،۱۹۵۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌ک۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها( با شبه کدهای C(++
نیپولیتان ، ریچارد ای . ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه جامع تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه ( EFAS سیف )
لاجوردی ، مهیار،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشرعلم عمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ل۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام
نصیری رضی ، محمد ؛  [قم ] نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،معاونت امور اساتید ودروس معارف اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ن۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی براساس نسخه چاپ مسکو
فردوسی ، ابوالقاسم ، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق ؛  تهران نشر پیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ف۴‌ش۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کلیات خمسه نظامی :مخزن الاسرار، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون ، هفت پیکر،...
نظامی ، الیاس بن یوسف ،۵۳۰ ؟- ۶۱۴ ؟ق ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۱۲۰‬,‭‌ن۶‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۴۹‬,‭‌ع۶‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<سر نی = سرنی :>نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
زرین کوب ، عبدالحسین ،۱۳۰۱- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭ز۴‌س۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی با شرح ابیات
سنائی ، مجدودبن آدم ،۴۷۳ ؟- ۵۲۵ ؟ق ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۹۴۴‬,‭آ۱۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گلستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ، - ۶۹۱؟ ق ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۱۱‬,‭‌س۷‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کیمیای سعادت :نمونه عالی و کم نظیر نثر و شیوه نگارش اخلاق در سده پنجم هجری از روی نسخه ای که در سده هشتم نوشته شده با مقابله بنسخه های مهم و کهنه کتابخانه های تهران
غزالی ، محمدبن محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق ؛  تهران گنجینه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۳۵‬,‭‌غ۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هزار مساله در معماری کامپیوتر
فتحی ، محمود،۱۳۳۸- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9